Rekrytera doktorander

En viktig del i att få kompetenta doktorander är att ha en bra rekrytering. Rekryteringen av doktorander till Karolinska Institutet (KI) ska vara konkurrensutsatt. En konkurrensutsatt rekrytering förväntas bredda rekryteringsbasen och förbättra matchningen mellan forskarstuderande och utbildningsplats.

Inrättande av doktorandplats

Innan en doktorand rekryteras ska en doktorandplats inrättas. Syftet är att på ett tidigt stadium kvalitetssäkra forskningsprojekt, handledarskap (inkl. ekonomiska förutsättningar) och forskarutbildningsmiljö.

Mer information:

Antagningsprocessen vid KI

Försörjning av doktorander

Utlysning

Alla doktorandplatser vid KI ska utlysas genom annonsering, förutom i de fall då undantag från kravet på utlysning medges.

Doktorandplatser ska:

  • annonseras via KIs rekryteringssystem Varbi med den annonsmall som finns i systemet.
  • annonseras under lämplig tidpunkt och ansökningstiden rekommenderas att vara tre veckor eller längre.
  • annons ska finnas på svenska eller på svenska och engelska.

Rekryteringsprocessen

Till skillnad från andra rekryteringar rekryteras en doktorand först och främst till en utbildningsplats. Även om de flesta doktorander sedan anställs ser processer och regelverk delvis annorlunda ut än för andra anställningar. Det är därför viktigt både att använda sig av generella verktyg för goda rekryteringar och att beakta de speciella omständigheter som en forskarutbildning innebär.

Se KI:s rekryteringsprocess, för praktisk vägledning vid de olika stegen i en rekrytering.

Se även Regler för utbildning på forskarnivå vid KI

Behörighet till utbildning på forskarnivå

På samma sätt som andra utbildningar finns i högskoleförordningen formulerat vilka krav som gäller för att en sökande ska vara behörig. Dessa finns formulerade i annonsmallen och ingen får väljas ut för en doktorandplats som inte är formellt behörig.

Institutionernas granskning av kandidaternas meriter kan påbörjas direkt efter att annonsen har publicerats och kan ske parallellt med behörighetsgranskningen. Intervjuer kan endast genomföras med behöriga sökande när annonsen har stängt och när samtliga kandidater har blivit behörighetsbedömda av handläggare på Universitetsförvaltningen.

Mer information:

Behörighet till utbildning på forskarnviå

Antagningsprocessen vid KI

Kravprofil

Förutom att de sökande ska vara behöriga behöver det formuleras en kravprofil for det aktuella doktorandprojektet. Detta är ett viktigt steg då det är kravprofilen som motiverar det urval som ska göras.

Fundera över vilka krav som är absolut nödvändiga för aktuellt projekt och vad som är önskvärt.

Vilka krav som ställs ska framgå av annonsen.

Det uppmuntras att den rekryterande handledaren/chefen använder sig av den HR-kompetens som finns vid institutionen

Urval

Det är viktigt att urvalet görs noggrant. Det rekommenderas att bjuda in en eller flera kandidater under rekryteringsprocessen eftersom personliga möten och intervjuer är viktiga för hitta den sökande som uppfyller de uppställda kraven i annonsen. Det uppmuntras också att använda tester för att bedöma lämplighet och förmåga, t.ex. att skriva ett abstract av en vetenskaplig artikel.

Vid urval bland behöriga kandidater görs en samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet. Följande bedömningsgrunder gäller vid KI för rangordning och urval (enligt riktlinjer för utlysning av doktorandplats, dnr 6484/12-510):

  • Dokumenterad ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
  • analytisk skicklighet
  • övriga kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning på forskarnivå inom medicinsk vetenskap

Se KI:s rekryteringsprocess, för praktisk vägledning vid urval.

Då en kandidat är vald

Då rekryteringen är avslutad ska den blivande doktoranden antas till utbildning på forskarnivå. Kontakta studierektor för forskarutbildning vid institutionen.

Efter prefektens beslut om antagning fattas även beslut om anställning som doktorand.

Se processen för Antagning till forskarnivå

Rekrytering av utländska doktorander

Stöd och service för dig som arbetar med att rekrytera och ta emot inkommande doktorander och forskare från utlandet

Uppehållstillstånd för doktorander

Frågor

För tekniska frågor kring Varbi, vänligen ring support på tel. 0520-580050.

För frågor angående rekrytering, kontakta HR vid institutionen.

För frågor angående utbildning på forskarnivå, kontakta studierektor för forskarutbildning vid institutionen.