Principer för systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

KI har ett sammanhållet kvalitetssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning, nationella och europeiska standards och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt KI:s Strategi 2030.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) följer KI:s föreskrifter för ett sammanhållet kvalitetssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete som beslutats av rektor. Föreskrifterna kompletteras av mer detaljerade anvisningar som kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar om.

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar två övergripande processer:

 • Intern kontinuerlig uppföljning
 • Regelbunden granskning där externa sakkunniga medverkar

Dessa processer syftar till att identifiera verksamhetens styrkor, utvecklingsområden och om det finns behov av förbättringsarbete och åtgärder.

Kvalitetssystem startsida
Bilden visar hur de två övergripande processerna för KI:s systematiska kvalitetsarbete, kontinuerlig uppföljning och extern regelbunden granskning, hänger ihop med varandra som kugghjul.

Kontinuerlig uppföljning

KI följer kontinuerligt upp forskarutbildningen och forskarutbildningens förutsättningar på fem sätt:

 • Examensenkät, Exit poll
 • Verksamhetsdialog
 • Fördjupad uppföljning av kvalitetsarbetet på institutionerna
 • Statistik
 • Utvärdering av kursverksamheten

Sedan 2008 skickas en examensenkät, Exit poll, ut till alla doktorander vid KI i samband med disputationen. 

Information om syfte, innehåll, hantering och resultat

Verksamhetsdialogen består av följande aktiviteter:

 1. Enskilda samtal mellan ansvariga på fakultetsnivå och ansvariga på institutionsnivå
  - Årligen
 2. Möten med institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning
  - En gång per termin
 3. Möten med kursverksamheten
  - Regelbundet, frekvens kan variera
 4. Löpande dialog 
  - Löpande inhämtande av synpunkter 
 5. Dialog för doktorandperspektivet mellan ansvariga på fakultetsnivå och företrädare för kårens doktorandsektion och med doktorandombudet
  - Regelbundet, frekvens kan variera

Syfte: 

 • Att skapa relationer och bygga upp ömsesidigt förtroende  
 • Att följa upp vad som sker på institutionerna och ge den centrala ledningen/administrationen insyn i utmaningar och prioriteringar i verksamheten. 
 •  Att identifiera goda exempel 
 • Att bidra med underlag till den årliga analysen av kvaliteten i KI:s forskarutbildning och identifiering av förbättringsområden
 • Att förankra planerat och genomfört förbättringsarbete hos verksamheten

För dialoger där flera institutioner deltar samtidigt finns även följande syfte: 

 • Att skapa samsyn mellan KI:s institutioner
 • Att bidra till kollegialt lärandey

Anvisningar för verksamhetsdialog inom forskarutbildning

När:

Vart 4:e år i samband med att exit-poll-rapporter på institutionsnivå tagits fram.

Syfte:

Att institutionerna reflekterar över sitt ansvar för doktorandernas utbildning och över hur befintliga processer fungerar. 
Fokus ska ligga på lärande och utveckling, inte på kontroll. 
Begränsas till de aspekter som är beskrivna i uppdragsbeskrivningen till institutionernas studierektorer för forskarutbildning 

Metod och upplägg:

 1. Kommittén för utbildning på forskarnivå fastställer frågeställningar för den aktuella uppföljningsomgången. Frågorna är konkreta och relevanta och ska fånga in aspekter som inte fångas upp på annat sätt. 
 2. Institutionerna får ett centralt framtaget underlag bestående av enkätsvar och statistik rörande institutionens doktorander.  
 3.  Institutionerna genomför och dokumenterar en självvärdering
 4. Självvärderingarna utgör underlag för 
  • kollegialt granskande och lärande 
  • dialogen mellan institutionen och vicerektor
  • KI:s övergripande självvärdering vid extern granskning

Följande statistik tas fram årligen:

 • Antal doktorander
 • Antal nyantagna och antal examina på forskarnivå
 • Nettostudietid och bruttostudietid
 • Antal sökande till utlysta doktorandplatser
 • Antal doktorander som genomför forskarutbildning inom ramen för anställning inom hälso- och sjukvården
 • Söktryck till utlysta medel för doktorandfinansiering
 • Söktryck till forskarskolor

All statistik presenteras uppdelat mellan män och kvinnor samt med jämförelse mellan år.

Exempel på annan statistik som tas vid behov:

 • All statistik ovan uppdelad per institution, campus eller liknande
 • Om individuella studieplaner (ISP) 
 • Hur doktorander är anställda/försörjda
 • Antal doktorander per handledare

 
Datakällor: Ladok (studiedokumentation), Primula (personalsystem), Varbi (rekryteringssystem), ISP-systemet (digitala individuella studieplaner)
 

Generellt för kurser

Samtliga forskarutbildningskurser följs upp genom kursvärderingar och kursanalyser.

Forskarutbildningsprogram

De flesta kurser anordnas inom ramen för institutionsövergripande så kallade forskarutbildningsprogram. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter inom sina respektive forskningsområden. 

Programmen återrapporterar årligen bland annat vilka kurser som genomförts, deltagarantal och planering för det kommande året.

Anvisningar och uppdrag till forskarutbildningsprogrammen 

Principer för att starta, modifiera och avveckla forskarutbildningsprogram

Forskarskolor

Kurser kan också ges inom ramen för en forskarskola, oftast i samarbete med andra huvudmän. Forskarskolorna återrapporterar årligen till Kommittén för utbildning på forskarnivå. 
 

Vid sidan av de kontinuerliga uppföljningarna som beskrivs ovan genomförs även andra utvärderingar och enkätundersökningar som bidrar med viktig information för förbättringsarbetet.

Aspekter av forskarutbildningen är även integrerat i annat uppföljningsarbete vid KI eftersom doktorander förutom att vara studenter även är medarbetare och forskare. Till exempel:

Regelbunden granskning

Vart 8:e år granskas KI:s forskarutbildning av en bedömargrupp bestående av opartiska externa sakkunniga. 

Granskas som en helhet

KI:s forskarutbildning med samtliga doktorander granskas som en helhet. Doktoranderna har olika inriktningar i sina forskningsprojekt men det finns endast ett forskarutbildningsämne, medicinsk vetenskap, dit samtliga doktorander vid KI är antagna. Strukturer och förutsättningar är gemensamma för hela KI:s forskarutbildning. 

Bedömningsområden och bedömningsgrunder

Bedömningsområden och bedömningsgrunder utgår ifrån det som beskrivs i UKÄ:s vägledning for utvärdering av utbildning på forskarnivå, dvs att utvärderingen fokuserar på hur KI säkerställer att doktoranderna ges goda förutsättningar att nå målen i examensordningen, och på hur lärosätet säkerställer att doktoranderna har uppnått examensmålen när examen utfärdas. 

Underlag för bedömningen

Underlag för bedömningen är:

 • en lärosätesövergripande självvärdering, 
 • intervjuer med representanter för olika grupper/funktioner. 

Tidsplan

Den första externa granskningen av KI:s forskarutbildning kommer att genomföras under 2025.

Förbättringsarbete

dekorativ bild
Bilden visar hur kugghjulen som beskriver den kontinuerliga uppföljningen och regelbundna granskningen driver en maskin. Detta symboliserar hur genomförda uppföljningar driver det fortsatta arbete att utveckla och förbättra verksamheten.

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) sammanfattar årligen:

 • det förbättringsarbete som har gjorts under året inom KI:s forskarutbildning. 
 • resultat från uppföljningar och granskningar som gjorts under året 
 • styrkor och förbättringsområden  
 • en plan för det fortsatta förbättringsarbetet. 

Att ett område identifieras som förbättringsområde innebär att det utgör tema för uppföljningar för det kommande året, t.ex. inom verksamhetsdialogen, och avgör vilka utredningar eller utvärderingar som ska genomföras.
 

Årliga kvalitetsrapporter från kommittén för utbildning på forskarnivå

Strukturer för att ge förutsättningar

I syfte att säkra förutsättningarna för att doktorander vid KI ska uppnå examensmålen inom utsatt tid har KI under ett antal år utvecklat regelverk, processer och strukturer för forskarutbildningen. Det är dessa förutsättningar och strukturer som utvärderas och som följs upp inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Information om forskarutbildning

Forskarutbildning
Regler för utbildning på forskarnivå vid KI