Handledare till doktorand

Handledare utses av prefekt på den institutionen där doktoranden är antagen i samband med beslut om antagning.

Alla doktorander har en huvudhandledare och minst en bihandledare. I doktorandens individuella studieplan anges respektive handledares ansvar. Det är viktigt att hela handledargruppen är införstådd med hur deras åtagande är formulerat i den individuella studieplanen då detta sedan är styrande.

Instruktioner för byte av handledare längre ned på sidan.

Följande krav gäller för handledare till doktorand:

 • Huvudhandledare ska ha förutsättningar att ge en god och professionell handledning (’grönt ljus’ från institutionen krävs)
 • Bihandledare ska bidra med relevant kompletterande expertis
 • Samtliga handledare ska vara disputerade
 • Minst en av handledarna ska vara docent eller professor
 • Huvudhandledare måste vara anställd vid KI eller vara anknuten till KI för att kunna uppfylla sitt uppdrag som huvudhandledare
 • Minst en av handledarna, helst huvudhandledaren, ska vara verksam vid den institution som antar doktoranden
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning enligt nedan
 • Släktrelation eller annat nära förhållande mellan doktorand och handledare får inte förekomma
 • Två personer som har ett nära förhållande eller en släktrelation får inte ingå i samma handledarkonstellation

Samtliga handledare ska vara väl förtrogna med KI:s regler för utbildning på forskarnivå.

Enligt Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör är det från 68 års ålder inte tillåtet att vara huvudhandledare till nya doktorander.

KI:s obligatoriska forskarhandledarutbildning

En huvudhandledare vid KI ska genomgå handledarutbildning. Den obligatoriska utbildningen består av två delar:

 1. KI:s webbkurs för forskarhandledare. Godkänt resultat från webbkursen får inte vara äldre än 5 år vid antagning av ny doktorand. Syftet är att KI:s handledare ska vara införstådda med aktuellt regelverk för utbildning på forskarnivå. Obligatoriskt för samtliga huvudhandledare, även de med motsvarande kompetens enligt nedan.
 2. KI:s grundkurs för forskarhandledare. Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Den är inte obligatorisk för de som har motsvarande kompetens, men det rekommenderas till samtliga.

Motsvarande kompetens

Motsvarande kompetens har den som

 • har varit huvudhandledare för doktorand som har avlagt doktorsexamen vid t ex nordiskt universitet eller annat land som har motsvarande forskarutbildning, eller
 • har gått en annan forskarhandledarutbildning som motsvarar KI:s utbildning.

Den som har gått en handledarutbildning kan få den prövad genom att skicka ett brev med bilagt kursintyg och schema (med omfattning och innehåll) till samordnaren i Kommittén för utbildning på forskarnivå, Fakultetskansliet, UF, KI.

Institution är ansvarig för att kontrollera kvalifikationerna av de föreslagna handledarna.

Byta handledare

Under pågående forskarutbildning kan det bli aktuellt att ändra i handledarkonstellationen. En doktorand som så önskar har enligt högskoleförordningen rätt till byte av handledare. 

Nedan följer en genomgång av rutinen vid förändringar i en doktorands handledargrupp. Den utgår ifrån att doktoranden har en digital individuell studieplan (ISP). Kontakta institutionen vid frågor. 

Rutin för byte av huvudhandledare

 1. Beslut att utse handledare fattas av prefekten. Fyll i blankett ”Ändring av handledarkonstellation” (blankett 15) och lämna till forskarutbildningsadministratören på institutionen. Observera att den tilltänkta huvudhandledare måste ansöka om grönt ljus. 
 2. Så snart beslut är fattat ska den individuella studieplanen (ISP) överföras till den nya handledaren. Detta görs av ISP-supporten: Kontakta isp@ki.se
 3. Den nya huvudhandledaren skapar en ny version av den tidigare fastställda studieplanen och reviderar/uppdaterar informationen som rör handledning. 
 4. En kopia av beslutet (blankett 15) laddas upp till ISP-systemet av doktorand eller handledare.

Ovan gäller även om den nya huvudhandledaren tidigare varit bihandledare till samma doktorand. 

Rutin för ny bihandledare

 1. Beslut att utse handledare fattas av prefekten. Fyll i blankett ”Ändring av handledarkonstellation” (blankett 15) och lämna till forskarutbildningsadministratören på institutionen
 2. Huvudhandledaren skapar en ny version av den tidigare fastställda studieplanen och reviderar/uppdaterar informationen som rör handledning. Detta kan inte vänta tills nästa årliga uppföljning utan ska göras på en gång eftersom ISP är den huvudsakliga informationskällan vad gäller vilka som är forskarhandledare vid KI.
 3. En kopia av beslutet (blankett 15) laddas upp till ISP-systemet av doktorand eller handledare.
 4. Säkerställ att den nya bihandledaren har tillgång till ISP-systemet (läsbehörighet). Om inte, kontakta institutionens forskarutbildningsadministratör.