Stöd till doktorander

Det finns olika sorters stödfunktioner för doktorander på Karolinska Institutet (KI).

Handledare

Huvudhandledaren har ett övergripande ansvar för handledningen och för genomförandet av forskningsprojektet. 

Bihandledare ska framförallt komplettera den vetenskapliga kompetensen inom projektet men kan också stödja doktorander på andra sätt.

Rollfördelningen i handledargruppen samt omfattningen av respektive handledares uppdrag framgår av den individuella studieplanen (ISP). Det är viktigt att ISP uppdateras om förutsättningarna ändras.

Handledare vid KI ska ha ett professionellt förhållningssätt. Detta innebär att handledare ska ta ansvar för att forskarutbildningen, inklusive forskningen som planeras och utförs, ska vara av god kvalitet och med realistisk omfattning. En handledare ska vara tillgänglig för doktoranden, tydlig och konsekvent i sin handledning samt kritiskt granska uppnådda resultat. 

Handledare ska alltid verka för likabehandling genom att tydligt motverka alla former av diskriminering och trakasserier. En handledare ska också vara väl förtrogen med regler och förutsättningar för utbildning på forskarnivå. Om en handledare inte följer dessa förhållningsregler bör detta anmälas till handledarens chef. Doktoranden kan även kontakta institutionens studierektor, doktorandombudet eller använda incidentrapporteringssystemet (se respektive rubrik nedan). 

En handledare kan samtidigt vara doktorandens chef, och därmed ha ett formellt arbetsmiljöansvar, men det är inte alltid fallet. Se ”Arbetsmiljöansvar” nedan.

Läs mer om handledning, till exempel krav för att utses till handledare och om byte av handledare

Studierektorer för forskarutbildning

Studierektorerna för forskarutbildning på institutionerna kan bistå doktoranderna med information om bland annat antagning, individuell studieplan, tillgodoräknande, halvtidskontroll, krav för disputation/examen, handledning, etc. Studierektorerna bistår också med information och stöd vid eventuella problem eller konflikter, samt har en viktig roll i uppföljningen av doktorandernas progress.

Administratörer för forskarutbildning

Administratörerna för forskarutbildning på institutionerna kan bistå doktoranderna med information och praktiskt administrativt stöd och råd, till exempel rörande antagning, individuell studieplan, tillgodoräknande, halvtid och krav för disputation/examen.

Mentor

Som ett komplement till handledarna har varje doktorand en eller flera mentorer. Mentorn ska fungera som en bro till världen utanför direkta forskningsmiljön och vara en oberoende diskussionspartner.  

Mentorn kan utgöra ett stöd för doktoranden om denne önskar goda råd från en oberoende person, till exempel kring frågor som karriärplanering, kontakter med sektorer utanför KI, eller annan typ av rådgivning.

Besök doktorandsektionens virtuella mötesplats om du behöver du hjälp att hitta och välja en lämplig mentor inom eller utanför akademin.

Doktorandombud

Student- och doktorandombuden är oberoende experter anställda av Medicinska Föreningen för att stödja doktorander som behöver hjälp under forskarutbildningen. Doktoranders kontakt med doktorandombuden behandlas konfidentiellt.

Central studierektor

Central studierektor/koordinator Ingeborg van der Ploeg kan kontaktas för rådgivning till exempel i doktorand-handledarärenden som är i behov av centralt stöd. 

Företagshälsa och telefonrådgivning

Avonova erbjuder förebyggande och efterhjälpande tjänster inom företagshälsa för doktorander som är anställda på KI eller har stipendiefinansiering.

Doktorander, som är anställda på KI eller har stipendiefinansiering, kan också erhålla telefonrådgivning för arbetsrelaterade och privata frågor. Falck Healthcares erfarna konsulter ger råd om psykosociala, privatjuridiska och privatekonomiska frågor.

Arbetsmiljöansvar

Alla doktorander vid KI är anknutna till en institution. Denna anknytning kan se olika ut beroende på om du är anställd vid institutionen, anställd av annan arbetsgivare (t.ex. Region Stockholm/företag) eller om du saknar anställning och istället är försörjd genom stipendier.

Oberoende formen av anknytning har KI ett ansvar för att din arbets- och studiemiljö är bra. Som anställd doktorand har din närmaste chef (ibland är din chef även din handledare) alltid ett personalansvar och tydligt delegerade arbetsmiljöuppgifter att leva upp till. Är du däremot anställd av annan arbetsgivare är ansvaret delat och arbetsmiljöuppgifterna fördelade lite olika. 

Är du fortsatt osäker på vem du bör kontakta vid frågor kring din arbets-/studiemiljö, kontakta lokal HR vid den institution du är anknuten till.

Här finns information samlad som rör Arbetsmiljö och hälsa.

Skyddsombud och studerandeskyddsombud 

Skyddsombud respektive studerandeskyddsombud har uppdraget att vaka över och verka för goda arbetsmiljöförhållanden (fysiska, organisatoriska och sociala). De samarbetar med chefer och doktorander, men de har inte ansvaret att genomföra åtgärder etc.

Studerandeskyddsombuden representerar alla studenter på alla nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) på sin institution. 

Doktorander som har en anställning på KI kan kontakta sin institutions lokala skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Fråga Arbetsmiljögruppen på institutionen vem du kan kontakta.

Här finns information samlad som rör Arbetsmiljö och hälsa.

Rapportera en incident

Alla som har varit med om en avvikande situation eller som vill uppmärksamma en risk i arbetet kan rapportera detta genom KI:s incidentrapporteringssystem. Exempel på incident är sexuella trakasserier och en arbetsolycka. Anmälan kan även göras anonymt. 

Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra KI till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.  

Lika villkor och diskrimineringslagen

KI:s arbete med lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567). Av lagen framgår att till exempel universitet och hälso- och sjukvården har skyldighet att utreda påtalade trakasserier och diskriminering och dessutom arbeta förebyggande. Det finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Doktorander omfattas av diskrimineringslagen.

Mer information om KI:s arbete med lika villkor.

Studera med funktionsvariation

Information om att studera med funktionsvariation och om hur du går tillväga för att ansöka om pedagogiskt stöd.

Karriärservice

Karriärservice erbjuder aktiviteter och information för att stimulera doktoranders karriärer.

International staff services

International staff services bistår utländska doktorander med praktisk information till exempel gällande uppehållstillstånd och svenskakurser för doktorander.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Laboratoriemedicin
Logga in med KI-ID