Laboratoriesäkerhet i Biomedicum

Här hittar du information om hur du jobbar säkert på laboratoriet, och infomation om vilka regler och föreskrifter som gäller inom olika områden av laboratoriesäkerhet.

God laboratoriepraxis

God laboratoriepraxis (GLP) ska alltid följas i laboratorierna;

 • Ät inte, drick inte, applicera inte kosmetika, använd inte tobaksprodukter och hantera inte mat i labbet.
 • Bär personlig skyddsutrustning som labbrockar och handskar i labbet, men aldrig i kontorsutrymmen eller i gemensamma utrymmen.
 • Iaktta renlighet och håll god ordning i din arbetsmiljö.
 • Undvik spill, stänk och bildning av aerosoler vid hantering av farliga vätskor eller pulver.
 • Hantera nålar och vassa föremål säkert. Kassera dessa i lämpliga kanylburkar.
 • Hantera avfall säkert och ansvarsfullt. Använd korrekt avfallsbehållare och märk avfallet korrekt.
 • Det är okej att göra misstag - sök alltid vägledning om du är osäker på hur du på ett säkert sätt ska hantera en situation eller till exempel en kemikalie.

1. Riskbedömningar

Alla farliga procedurer och metoder måste riskbedömmas (AFS 2001:1). 

Gravid eller ammande personal

Läs mer om vad du ska tänka på om du är gravid eller ammar här. 

2. Biosäkerhet

Biosäkerhet innebär skydd av människor och miljö från exponering för smittsamt biologiskt material som hanteras i laboratoriet.

Frågor kring biosäkerhet ställs till institutionens biosäkerhetsombud eller till biosäkerhetssamordnaren vid Karolinska Institutet, Carina Bengtsson. Kontakta FM Helpdesk om du behöver hjälp med tillexempel skyltning av cell-laboratorierna. 

Biosäkerhet på Karolinska Institutet

Biomedicums biosäkerhetsombud

Profile image

Stefano Gastaldello

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Håkan Karlsson

Senior Forskare
+46852487832
Institutionen för neurovetenskap
Profile image

Akos Vegvari

Projektledare

Alexander Zulliger

Biomedicinsk Analytiker

3. Kemikaliesäkerhet

Arbete med kemiska ämnen regleras av lagar, regler och förordningar – både från Sverige och EU – som omfattar såväl arbetsmiljö- som yttre miljöfrågor. Syftet med dessa föreskrifter är att skapa en säker arbetsmiljö, att skydda den yttre miljön och att säkerställa en hållbar utveckling.

Kemikaliesäkerhet på Karolinska Institutet

På Biomedicum arbetar Facility Management-teamet (FM) förebyggande för att minimera risken för laboratorieolyckor. Frågor om kemikaliesäkerhet kan ställas till Biomedicums kemikalieombud.

Biomedicums Kemikalieombud

Profile image

Johanna Steen

Teamchef

CMR kemikalier

CMR (cancerogena, mutagena, reproduktionsstörande) kemikalier ska hanteras i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bland annat ska en utredning om ämnet går att byta ut mot ett mindre farligt göras innan det används, och metoden ska riskbedömas. 

På Biomedicum finns CMR-rum i vissa av kvarteren. Logg-listor för dessa rum finns längst ner på sidan under "Dokument"

3.1 KLARA kemikalieregister

Enligt föreskrifter och lagar (AFS 2011:19 och SFS 1998:901) ska alla organisationer och företag föra ett register över kemiska produkter som kan utgöra en risk för hälsa och/eller miljö.

På Karolinska Institutet används kemikalieregistret KLARA som hålls uppdaterat genom en årlig inventering i början av varje år. Alla aktiva forskargrupper med kemikalieinnehav behöver ha en kemikalieinventerare registrerad i KLARA.

Utöver ett kemikalieregister i KLARA finns även moduler för riskbedömningar med kemikalier, isotopregister och egenkontroll av brandsäkerheten.

Använd dina KIanvändaruppgifter för att  logga in i KLARA. Kontakta FM Helpdesk för tillgång till din forskargrupps kemikalieregister.

Biomedicums KLARA-administratörer

Profile image

Ingrid Delin

Samordnare
+46852487571
Profile image

Johanna Steen

Teamchef

Riskbedömningar av metoder som inkluderar kemikalier

För metoder som involverar kemikalier kan den skriftliga bedömningen göras i KLARA. Kontakta din grupps KLARA-inventerare för mer information, eller din KLARA-administratör via FM HelpdeskLäs mer om riskbedömningar som involverar kemikalier här.

KLARA-registret kan användas för att hitta kemikalier, även från andra forskargrupper, istället för att köpa nytt. Kontakta din KLARA-administratör via FM Helpdesk för att hitta kemikalier. 

3.2 Kemikalieförvaring

Alla farliga kemikalier måste förvaras i ventilerade eller brandklassade skåp när de inte används. Ventilerade skåp finns i de flesta labb i kvarteren och utrymmet är uppdelat mellan forskargrupperna lokalt. Brandfarliga kemikalier som behöver förvaras kallt ska förvaras i kylrum eller i gnistfri kyl/frys inköpt av forskargrupperna. Lagringsbestämmelserna gäller även för kemikalieavfall. Kemikalier ska också förvaras utan risk för att blandas med ej kompatibla kemikalier.

Kontakta FM Helpdesk om du har frågor om hur kemikalier ska förvaras och hanteras säkert.

3.3 Gaser

Ett antal regler måste följas för intern transport, lagring och användning av gas för att säkerställa att den hanteras på ett säkert sätt.

Kontakta alltid FM laboratoriesäkerhetsteam via FM Helpdesk innan du köper och använder nya typer av gaser i laboratoriet.

Biomedicum husgaser

Koldioxid (CO2), kväve (N2) och Carbogen (CO2 + O2) tillhandahålls centralt i Biomedicum.

Om andra kvaliteter av dessa eller andra gaser krävs, kan dessa köpas som lösa behållare.

Gassäkerhetsutbildning

Utbildning och god kunskap om olika typer av gaser och deras risker krävs för all hantering. Studenter eller tillfälligt inhyrd personal (konsulter) får inte hantera gasflaskor.

Onlineutbildning (på svenska) och självstudier (på engelska och svenska) finns tillgänglig via FM.

Riskbedömning av metoder som inkluderar gaser

Före installation eller användning är det viktigt att överväga faror och risker förknippade med gasen, vilka kontrollåtgärder som finns på plats, om det finns behov av larm, hur man utför läckagetest, kontroller och nödprocedurer. Mall för riskbedömning inför gasinstallation hittas här, och riskbedömningen av metoden som inkluderar gas kan utföras i KLARA

Gasförvaring i Biomedicum

Generella gasförvaringskrav

 • Alla flaskor ska stå upprätt och kedjas fast i en vägg, bänk eller gasvagn. Detta gäller även tomma gasflaskor. Mindre gasflaskor kräver ingen kedja om de står upprätt i en metallkorg som inte riskerar att falla.
 • Gasflaskor får inte förvaras nära värmekällor eller varma ytor eller förvaras på ett sådant sätt att de riskerar mekanisk påverkan.
 • Gasflaskor får inte förvaras tillsammans med brännbart material såsom kartonger.
 • Giftiga gaser ska inte förvaras tillsammans med oxiderande eller brandfarliga gaser. Brandfarliga gaser bör inte förvaras tillsammans med oxiderande gaser.
 • Tomma och fulla flaskor ska förvaras separat och vara väl märkta.
 • Ta inte bort eller skada leverantörsetiketterna
 • Alla gascisterner ska vara märkta med namn och telefonnummer till en kontaktperson.
Hazard pictograms (flammable)
Farosymbol (brandfarligt)

Brandfarlig gas

(till exempel metan, etan, acetylen, vätgas, ammoniak)

Brandfarliga gaser ska förvaras i de specifika gasförråden i varje kvarter och enligt KI:s regler för förvaring. KI:s regler för förvaring av brandfarlig vara.

Brandfarlig gas ska inte förvaras tillsammans med oxiderande, frätande eller giftiga gaser.

Undantag: Små mängder brandfarlig gas (Campinggasflaskor, ca 200ml) kan förvaras i brandklassade skåp tillsammans med brandfarliga vätskor i allmänna laboratorier.

 

Gasskylt Biomedicum

Observera att lokaler, eller del av lokaler, där öppen hantering av brandfarliga varor kan orsaka explosiv atmosfär, kräver EX-klassning och områdesklassningsplan. För att undvika att explosiva miljöer uppstår ska man sträva efter att alltid hantera brandfarlig gas i slutna system eller i ventilerade utrymmen (dragskåp, dragbänkar etc). För mer information läs  KI:s regler för förvaring av brandfarlig vara..

Hazard pictorgrams (toxic)
Farosymbol (giftig)

Giftig gas

(till exempel vätesulfid, vattenfri ammoniak, kolmonoxid)

Giftiga gaser måste förvaras i de specifika gasförråd som finns i varje kvarter, i ventilerade skåp. Giftiga gaser kan tillfälligt förekomma i de allmänna laboratorierna under användning, efter att en riskbedömning skrivits.

Giftig gas får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas.

hazard pictograms
Inert gas

Inert gas

(till exempel kväve, helium, argon, koldioxid)

Inerta gaser kan förvaras i kvarteren, men storleksgränsen för cisternerna i de öppna laboratorierna är 20L. Mellan experimenten bör cisternerna förvaras i gasförrådet.

När du skriver riskbedömningen och arbetar med inerta gaser, ta i beaktande risken att inerta gaser kan späda ut eller tränga undan det syre som normalt finns i atmosfären.

varningsskylt oxiderande gas
Skylt för oxiderande vara

Oxiderande gas

(till exempel syre, karbogen, lustgas)

Oxiderande gaser bör i första hand förvaras i gasförrådet i kvarteret och föras ut till laboratorielokalerna tillfälligt vid behov.

Observera att oxiderande gaser inte ska förvaras tillsammans med brandfarliga gaser.

hazard pictograms
Farosymbol (frätande)

Korrosiv gas

(till exempel svaveldioxid, klor, väteklorid.)

Korrosiva gaser angriper kemiskt och skadar hud, ögon och slemhinnor vid kontakt. Frätande gaser kan påverka människor i olika grad, allt från lindriga och irriterande skador, till allvarliga frätskador, beroende på koncentration och situation.

4. Strålsäkerhet

All arbetsrelaterad verksamhet med radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning ska utföras enligt strålskyddslagen (1988:220), strålskyddsförordningen (1988:293), föreskrifter från Statens strålskydd samt lokala strålskyddsregler.

Läs mer om strålsäkerhet på KI här , och vilka åtgärder som måste tas innan arbete med isotoper 

Isotopfaciliteter i Biomedicum.

Strålsäkerhetsmyndigheten.

Biomedicums Strålskyddsombud

Profile image

Ingrid Delin

Samordnare
+46852487571

5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer om skyddsåtgärder vid arbete med kemikalier och smittförande ämnen på KI:s centrala sidor. Gör alltid en skriftlig riskbedömning före arbetet för att minimera risken för exponering. Använd en ventilerad arbetsplats vid behov.

Labbrockar

Labbrockar ska bäras i laboratorierna men tas av när du lämnar labbet och när du går in i gemensamma utrymmen, till exempel kontorsutrymmen.

 • Rena labbrockar kan hämtas från rummet för rena labbglasvaror på varje våning. Om du behöver rena och autoklaverade labbrockar, skicka en förfrågan till FM Helpdesk för att beställa autoklaverade labbrockar.
 • Byt labbrockar ofta. Smutsiga labbrockar placeras i återvinningsrummet i kvarteret. Töm fickorna innan du lämnar tillbaka labbrocken. 
 • Om du har en kontaminerad labbrock som behöver autoklaveras (dekontamineras) innan den tvättas, placera den i en autoklavpåse och placera den i kvarterets återvinningsrum. Starkt förorenade laboratorierockar ska slängas i de gula lådorna för smittförande avfall.

Skyddsglasögon

Använd skyddsglasögon när du arbetar med frätande kemikalier eller vid behov enligt riskbedömningen.

Labbhandskar

Skyddshandskar ska alltid tas av innan du lämnar labbet. Skyddshandskar bör väljas baserat på applikationen. Hos Biomedicums Supply Center kan flertalet olika sorters handskar köpas.

6. Intern transport av biologiska prover och kemiska produkter

Transport av biologiska prover och kemiska produkter ska alltid ske på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Denna information gäller inomhustransporter genom allmänna ytor (hissar, kulvert, öppen entréplan etc.) i Biomedicum och på gångvägar inom campusområdet.

Transportriktlinjer för Biomedicum har fastställts utifrån KI instruktioner.

 • En skriftlig riskbedömning ska göras av forskargruppen för varje typ av transport och gruppledaren ansvarar för att medarbetarna följer rutinerna.
 • Mängden biologiskt material och kemiska produkter som transporteras bör minimeras, och tider när många rör sig i huset, till exempel vid lunchtid, bör undvikas för transport.
 • Materialet ska packas så att läckage/spill förhindras. För vägledning, se läs på folkhälsomyndighetens sida "Packa provet rätt". Varukorgar eller annan transportförpackning ska användas vid transport.
 • Personlig skyddsutrustning (PPE) är inte tillåten i allmänna utrymmen och bör inte behövas under transport.
 • Om tillgång till Biomedicum transporthissar eller hissar för flytande kväve behövs, kontakta FM Helpdesk. OBS ta aldrig hissen tillsammans med flytande kväve. Använd trappan eller använd tjänsten från FM för transport.
 • Torris kan transporteras i hissarna. Använd ett lock till behållaren.
 • Transport av stora mängder (dvs flera arbetsprover eller några flaskor) av biologiskt/kemiskt material kan endast ske via Biomedicums personalhissar om riskbedömningen visar att det är riskfritt.
 • Transporter av biologiska prover eller kemiska produkter mellan Biomedicum och BioClinicum bör ske via kulvert på våning 2 och luftgången vid lunchrummet på våning 4 ska undvikas.
 • Större transporter, eller flytt av kemikalielager (som omfattar fler än ett fåtal arbetsprover på ett fåtal flaskor), ska alltid utföras av en flyttfirma.
 • Incidenter vid transport av biologiskt eller kemiskt material i Biomedicum ska alltid rapporteras i KI:s incidentrapporteringssystem. Incidenter relaterade till Bioclinicum ska rapporteras i båda incidentrapporteringssystemen.
Profile image

Johanna Steen

Teamchef

Dokument