Skip to main content

Strålsäkerhet

Arbete med radioaktivitet och strålning måste ske under lagstadgade och kontrollerade former. Detta kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Tillstånd

Karolinska Institutet har ett samlingstillstånd (Dnr 2-4181/2014) för verksamhet med joniserande strålning för vetenskapliga ändamål och undervisningsändamål.

Strålsäkerhetsorganisation

  • Prefekterna har det övergripande ansvaret för strålsäkerheten inom sina respektive institutioner
  • Verksamhetsansvariga inom varje licensierad forskargrupp utses av prefekten
  • Den operativa tillsynsverksamheten inom Karolinksa Institutet åvilar Vo sjukhusfysik vid Karolinska Universitetssjukhuset genom särskilt avtal

Strålskyddskommittéer

Inom sjukhusets strålsäkerhetsorganisation finns strålskyddskommittén med tillhörande utskott som övervakar verksamheter där joniserande strålning används för diagnostik eller terapi av patienter. Utskott finns för diagnostisk röntgenverksamhet, nuklearmedicinsk verksamhet samt för strålterapi. Inom röntgenutskotten hanteras även patientsäkerhetsfrågor som berör MR-diagnostik.

Strålskyddskommitténs uppgifter är att:

  • verka för att verksamheten bedrivs under iakttagande av tillämpliga strålsäkerhetsföreskrifter
  • vara tillståndshavarens rådgivande expertorgan i strålsäkerhetsfrågor som berör patientens säkerhet
  • ge råd i frågor om nya undersökningsmetoder (behandlingsmetoder) och ny utrustning som berör patientstrålskyddet
  • bedöma forskningsprojekt där frivilliga försökspersoner exponeras för strålning samt biträda etisk kommitté i sådan bedömning

Utbildning

All personal som arbetar med joniserande strålning ska enligt regelverk från strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) medverka vid en strålsäkerhetsutbildning
hållen av arbetsgivaren, i detta fall VO Sjukhusfysik Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen ska upprepas minst vart 5:e år.

För mer information kontakta Disa Åstrand, telefon: 08-517 706 15, e-mail: disa.astrand@sll.se. Tider för kurserna och anmälan se VO Sjukhusfysik Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontakt

Strålskyddsexpert på KI:

Säkerhetssamordnare

Richard Odh

Telefon: 08-524 861 54
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: richard.odh@ki.se

Koordinator röntgenverksamhet

Jan Lindström

telefon: 070-729 23 16

e-post: jan.lindstrom@sll.se

Koordinator strålsäkerhet KI Campus Solna

Joachim Nilsson

telefon: 08-517 765 23

e-post: joachim.nilsson@sll.se

Koordinator strålsäkerhet för KIs laboratorier på Karolinska Universitetssjukhusets område

Lena Engelin

telefon: 08-517 738 36

e-post: lena.engelin@sll.se

Koordinator strålsäkerhet KI Campus Flemingsberg

Ulrika Estenberg

telefon: 08-585 855 57

e-post: ulrika.estenberg@sll.se