Avfallshantering i Biomedicum

Det är viktigt att sortera avfall rätt. Genom att följa avfallsrutinerna minimeras riskerna och arbetsmiljön förbättras. Genom att återvinna det material som går blir vår miljöpåverkan lägre.

Här listas hanteringsinstruktioner för de flesta typer av avfall som produceras på Biomedicum.

1. Återvinningbart avfall

I Biomedicum finns det ett stort återvinningsrum samt mindre återvinningsrum i alla kvarter. 

Stora återvinningrummet

Det stora återvinningrummet på Biomedicum finns på plan 2 (rum G0203).

Tillgängliga återvinningsfraktioner

 • Pappersförpackningar 
 • Plast
 • Mjukplast
 • Metall/metallförpackningar
 • Småbatterier
 • Elektronik
 • Ljuskällor
 • Fluorescerande lampor
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Frigolit
 • Konfidentiellt avfall
 • Wellpapp
 • Brännbart avfall
 • Övrigt avfall
 • Returglas och flaskor 

öppettider för stora återvinningsrummet 

Måndag - Fredag: 07:30 –16:00 

Återvinningrum i kvarteren

Dessutom finns det lokala återvinningsrum i varje kvarter i Biomedicum.

Tillgängliga fraktioner: 

 • Pappersförpackningar 
 • Plast
 • Metallförpackningar
 • Småbatterier
 • Elektronik
 • Ljuskällor
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas 
 • Frigolit 
 • Wellpapp 
 • Övrigt avfall 

I återvinningsrummen placeras även dessa fraktioner för insamling: 

 • Skärande/stickande/smittsamt avfall i gul låda 
 • Läkemedelsavfall i gul låda 
 • Använt laboratorieglas
 • Tvätt och använda labbrockar 

Återvinningsfraktionerna töms regelbundet av FM-personal och transporteras till återvinningsrummet på plan 2.

Kasta aldrig kemikalier, smittförande material eller stickande och skärande material (t.ex. trasigt glas) i återvinningsfraktionerna. Dessa material ska kasseras som farligt avfall. 

Överbliven ren torris från t.ex. leveranser kan med fördel tömmas i torrislådorna som finns på plan 2. Om torrisen måste avdunsta, gör detta i dragskåpen. 

Återvinningsvagnar

För enklare hantering av återvinningsbart avfall i labbet kan du använda en vagn med möjlighet att återvinna upp till fyra olika fraktioner efter eget val. 

När de är fulla, töm behållarna i rätt fraktion i återvinningsrummet på våning 2.

Använd KI:s avfallsskyltar för korrekt märkning av dina behållare.

trolley with four waste containers
Använd en vagn för återvinningsbart avfall för enklare avfallshantering.

2. Farligt avfall

Följande gäller för allt farligt avfall:

 • Avfallskärlen får inte väga mer än 12 kg. Överfyll inte behållarna. 
 • Utsidan av behållarna ska vara ren och säker att hantera för den personal som tar hand om avfallet. 
 • Behållaren ska vara korrekt märkt och etiketten helt ifylld. 
 • Flytande avfall ska alltid förvaras i en behållare/flaska med tätt lock. Välj rätt typ av behållare beroende på vätskan och dess kemiska egenskaper. 
 • Omärkt eller felaktigt hanterat avfall kommer inte att samlas in av FM-personalen och kommer att märkas med "Felaktigt förberedda avfallsbehållare"-etiketten som visas nedan. Ta bort etiketten när avfallet är korrekt hanterat, så hämtar FM avfallet.
Bild av en etikett för felhanterat avfall som det står "Inappropriate waste label" på
Etikett för felaktigt förberedd avfallsbehållare.
Flödesschema över farligt avfall på Biomedicum.
Flödesschema för farligt avfall.

2.1 Skärande/stickande och smittförande avfall

Behållare och etikett för skärande/stickande och smittförande avfall.

Skärande/stickande och smittförande avfall ska slängas i gul låda och lådan ska märkas med "skärande/stickande smittförande" etiketten så snart den tas i bruk. Etiketter ”Skärande/stickande smittförande” och gula avfallslådor finns i de renglasrummen på plan 4–9. Korrekt märkt och stängd gul låda ska placeras i kvarterets återvinningsrum och hämtas sedan av FM-personal.

Skärande/stickande avfall inkluderar alla vassa föremål som nålar, skalpeller, lansetter, suturnålar, objektglas och trasigt glas. Detta gäller även om materialet inte är smittförande, är oanvänt eller om det är kontaminerat med biologiskt avfall eller kemikalier.

Smittförande avfall inkluderar till exempel humant blod och blodprodukter, mikroorganismer, cellkulturer samt material som har kommit i kontakt med dessa avfallstyper, till exempel handskar, ympslingor, pipettspetsar, pipetter, rör, och pappershanddukar.

Plastpipetter och pipettspetsar är en speciell typ av pseudo-skärande föremål eftersom de kan punktera eller skära under speciella omständigheter. Om de inte är kontaminerade kan plastpipetter och pipettspetsar kasseras som återvinningsbart avfall. Pipetter och spetsar måste då paketeras ordentligt först, till exempel i en plastpåse, för att inte kunna orsaka några punkteringar/skärsår.

2.1.1 Fast avfall

 • Skärande/stickande och smittförande fast avfall ska samlas upp och placeras i en gul låda. 
 • Om de mindre kanylbehållarna med rött lock används, lägg dessa när de är fulla i en större gul avfallslåda (30L eller 60L). 

2.1.2 Flytande avfall

 • Smittförande flytande avfall måste först samlas upp i läcksäkra förslutningsbara flaskor eller behållare och sedan placeras i en gul låda. Observera att lådan inte får väga mer än 12 kg.
 • Kontakta FM om du behöver autoklavera ditt smittförande avfall.

Små mängder antibiotika/cytostatika/kemikalier används ofta i kombination med smittämnen. Detta blandade avfall ska alltid hanteras som skärande/stickande/smittförande avfall . 

2.2 Läkemedelsavfall, inklusive cytostatiskt avfall

Läkemedelsavfall omfattar antibiotika, hormonpreparat och cytostatika, vacciner, narkotiska läkemedel och föremål som kommer i kontakt med dessa material, till exempel förpackningar som innehållit antibiotika, cytostatika eller andra läkemedel.

Gula avfallslådor och etiketter ”Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall” och ”Miljöfarliga ämnen” finns i rummet för rena labbglasvaror på plan 4-9. Märk lådan när den börjar användas. När den är full placeras den korrekt märkta (OBS två etiketter ska användas) och stängd gul låda i kvarterets återvinningsrum för upphämtning av FM-personal.

2.2.1 Fast avfall

Avfall av cytostatika och andra läkemedel ska först läggas i en förseglad innerförpackning (en plastpåse eller liknande) och sedan läggas i en gul låda. 

2.2.2 Flytande avfall

Flytande läkemedelsavfall måste först samlas upp i läckagesäkra förslutbara flaskor eller behållare och sedan placeras i en gul låda.

 • Nålar och annat vasst avfall som är förorenat med cytostatika ska hanteras som stickande/skärande/smittförande avfall. 
 • Narkotiska ämnen omfattas av ytterligare regler, för mer information kontakta din gruppledare eller FM Helpdesk.

2.3 Biologiskt avfall

Svart låda och etikett för biologiskt avfall

Biologiskt avfall omfattar human- och djurdelar, kadaver, vävnader, tänder och organ, samt anatomiska preparat och liknande.

Svarta lådor märkta med etikett  ”Biologiskt avfall” finns i  renglasrummen på plan 4–9. Fyll lådan med material i påsar, stäng ordentligt, och ta med den svarta lådan till frysrummet på våning 2.

Kontakta  FM Helpdesk för tillgång till frysrummet. 

 • Biologiskt avfall ska alltid förvaras fryst. Förvara biologiskt avfall i förseglade påsar i en frys i ditt labb tills du har tillräckligt med material för att fylla en behållare. 
 • Biologiskt avfall ska endast transporteras utanför labbet i den svarta lådan. 
 • Materialet ska läggas i plastpåsar innan det placeras i behållaren. Absorbenter bör placeras i botten.
 • Skärade/stickande avfall (t.ex. vävnadsglas, nålar) och kulturer med celler eller mikroorganismer (förorenade med biologiskt material), humant blod och blodprodukter, samt material som förorenats av dessa, hanteras som skärande/stickande/smittförande avfall. Alla förbrukningsvaror som kommer i kontakt med biologiskt material kan hanteras som skärande/stickande/smittförande avfall. 
 • Mindre organ etc. från djur beredda i t.ex. 15 eller 50 ml tuber ska hanteras som skärande/stickande/smittförande avfall.

2.4 Kemikalieavfall

Allt kemiskt avfall ska hanteras, förpackas och märkas enligt KIs regler kring laboratorieavfall. En sammanfattning av avfallsrutinerna beskrivs nedan.

Observera att det är viktigt att förvara det kemiska avfallet enligt kemikaliens egenskaper. Exempelvis ska brandfarligt avfall alltid förvaras i ett brandklassat skåp och separeras från andra kemikalier. Läs KIs regler kring förvaring av kemikalier för mer information.  Mer information om hantering av kemiska produkter hittas i säkerhetsdatabladet, som kan laddas ner från t.ex.  kemikaliedatabasen KLARA. 

2.4.1 kemikalieavfall inkluderar

 • Kemikalier märkta med farosymboler inklusive reagenslösningar, lösningsmedel, oljor, färger, lim, desinfektionsmedel etc. 
 • Oidentifierade kemikalier (måste betecknas med "Okänd kemikalie"). 
 • Material som handskar, pappershanddukar och provrör, som är förorenade med kemikalier märkta med farosymbolen för "Giftig", "Hälsofarlig" och/eller "Miljöfarlig". 
 • Flaskor och burkar märkta med symbolen för "Giftig", "Hälsofarlig" och/eller "Miljöfarlig". Detta gäller även för tomma containrar. 
 • Fotokemiskt avfall; framkallare, scintillationsvätska, fixeringslösningar och filmer. 
 • Vissa föremål som innehåller miljöfarliga metaller som kvicksilvertermometrar och blyförkläden från röntgen.

2.4.2 Rutin för upphämtning av kemikalieavfall

Placera kemikalieavfallet på utmärkta platsen i ventilerade eller brandklassade skåp i nischen bredvid entrén till kvarteret. FM-personal hämtar upp avfallet regelbundet.

Placera de brandfarliga kemikalierna i det brandklassade skåpet och resten av kemikalierna i det ventilerade skåpet. Förvara inte oförenliga kemikalier tillsammans.

Vid osäkerhet om lagring, läs säkerhetsdatabladet för kemikalien eller kontakta FM helpdesk.

Endast kemikalier färdiga att samlas in får förvaras i avfallsskåpen. Felaktigt märkta eller felaktigt stängda kemikalieavfallsbehållare samlas inte in.

Tomma flaskor eller kemikalier i originalbehållaren behöver inte kemikalieavfallsetiketten. Observera att tomma glasbehållare för kemikalier inte ska gå till glasåtervinning, utan ska lämnas till kemikalieupphämtning.

 Alternativt

Skicka ett ärende till FM Helpdesk så ordnar FM en hämtning från ditt laboratorium. Observera att det kemiska avfallet måste förvaras i ventilerade eller brandklassade skåp fram till hämtning. 

2.4.3 Uppmärkning av kemikalieavfall

Använd etiketten "Kemiskt avfall" direkt på behållaren/hinken. Behållaren måste vara märkt med innehåll, datum, avsändare och avdelningstillhörighet, och rätt piktogram ska kryssas i.

Originalbehållare behöver inte märkas med etikett om faropiktogrammet är tydligt på flaskan. 

Etiketter och tomma kärl för kemikalieavfall finns i renglasrummen på våning 4-9.

Bild av en etikett för felhanterat avfall som det står "Inappropriate waste label" på
Etikett för felaktigt hanterat avfall.

Omärkt eller felaktigt hanterat avfall kommer inte att samlas in av FM-personalen och kommer att märkas med "Incorrectly prepared waste containers"-etiketten som visas nedan. Ta bort etiketten när felet är åtgärdat så hämtar FM avfallet.

2.4.4 Fast kemikalieavfall 

Fast kemiskt avfall ska kasseras i originalförpackning eller annat lämpligt material – gärna samma typ av material som kemikalien ursprungligen förvarades i. Blanda aldrig kemikalier av olika slag. Behållaren ska vara ordentligt förseglad, ren utvändigt och locket ska vara intakt.

Kemiskt avfall blandat med kemikaliekontaminerade förbrukningsvaror kan läggas i en vit hink för kemikalieavfall. 

Skärande avfall som är förorenade med kemikalier ska alltid placeras i gul lådan för stickande/skärande/smittförande avfall. 

Kemikaliekontaminerade förbrukningsvaror, såsom pipettspetsar, plaströr eller liknande, som har varit i kontakt med kemikalier som inte är märkta med farosymbolen för "Giftig", "Hälsofarlig" eller "Miljöfarlig" kan placeras i en förseglad innerpåse och hanteras sedan som återvinningsbart avfall, det vill säga sorteras efter innehåll, t.ex. ”plastavfall”, ”brännbart avfall” osv.

2.4.5 Flytande kemikalieavfall

Flytande kemikalieavfall ska hällas i en lämplig behållare (glasflaska/plastflaska/behållare etc.) – helst i en behållare av samma typ av material som kemikalien ursprungligen förvarades i. Burken eller flaskan får inte påverkas av innehåll.

Observera att hinkar eller liknande behållare inte ska användas för flytande avfall, locken är inte tillräckligt täta.

Blanda aldrig kemiska vätskor av olika slag. Vissa flytande kemikalier som till exempel vissa buffertlösningar kan blandas men verifiera detta innan du kombinerar dem genom att läsa kemikaliernas säkerhetsdatablad. Behållaren måste vara ordentligt förseglad och locket måste vara intakt. 

Behållaren ska vara ren på utsidan och säker att hantera.

2.4.6 Tomma kemikalieflaskor/behållare

Tomma flaskor och burkar märkta med följande farosymboler för "Giftigt", "Hälsofarligt" och/eller "Miljögiftigt" ska alltid hanteras som kemiskt avfall.

Tomma kemiska flaskor/ behållare
Piktogram för "giftigt", "hälsofarligt", och "miljöfarligt".

Kassera dessa på samma sätt som flytande kemikalieavfall, men originalbehållare behöver ingen avfallsetikett. Rena och sanerade förpackningar som inte har ovanstående farosymboler kan hanteras som återvinningsbart avfall, det vill säga sorteras som glas, hårdplast etc. OBS, ta bort alla farodekaler innan du lägger behållaren i återvinningskärlen.

Förpackningar och flaskor som har innehållit brandfarliga varor ska öppnas och sköljas noggrant innan förpackningarna/flaskorna läggs i återvinningskärlen.

Vid osäkerhet ska flaskor alltid hanteras som kemiskt avfall.

Det är förbjudet att slänga kemikalier som har faropiktogram i avloppet. För mer information se Karolinska Institutets regler för laboratorieavfallshantering.

Näringslösningar som endast innehåller vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater och lipider anses inte ge några betydande effekter på miljön. Rester från sådana näringslösningar kan hällas i avloppen.

2.5 Radioaktivt avfall 

.
Etikett för radioaktivt avfall.

Läs mer om radioaktivt avfall i KI’s regler kring laboratorieavfall. Information kring arbete med isotoper finns här

Allt radioaktivt avfall ska placeras i en grön eller gul låda och aldrig slängas tillsammans med annat avfall. Allt radioaktivt avfall samlas in av FM och registreras därefter i RadWaste för att avgöra när aktiviteten ligger under tröskelvärdena för att skickas till destruktion.  

2.5.1 Radioaktivt kemiskt/icke-smittförande avfall  

Radioaktiva kemikalier samt icke smittsförande avfall ska placeras i en grön låda och märkas med kemikalieavfallsetiketten (om tillämpligt) och radioaktivt avfallsetikett. Flytande avfall ska alltid hällas i t.ex. plastbehållare med tätt lock innan den läggs i lådan. Separera alltid olika isotoper, men när det inte är möjligt, ange den uppskattade aktiviteten för varje isotop.

Scintillationsvätska bör separeras från annat radioaktivt avfall. Sortera scintillationsavfall separat och märk lådan med etiketten "Chemical waste scintillation fluid" samt etiketten för radioaktivt avfall.

Isotopavfallsetiketter och gröna lådor finns i isotoplabben. Kemiska avfallsetiketter finns i renglasrummen på våning 4-9. Skicka ett ärende till   FM Helpdesk när lådor eller etiketter är slut.

När lådan är full, se till att alla etiketter är korrekt ifyllda och skicka en biljett till FM Helpdesk för upphämtning.

2.5.2 Radioaktivt smittförande avfall 

Radioaktivt smittförande avfall ska läggas i gul låda och behållaren ska vara märkt med både etiketten ”Skärande/stickande smittförande” och etiketten för radioaktivt avfall. Avfallet kan innehålla små mängder kemikalier.  

Gula lådor och “Skärande/stickande smittförande” etiketter finns i renglasrummen på våning 4-9. Isotopavfallsetiketter finns i isotoplabben. Skicka ett ärende till   FM Helpdesk när lådor eller etiketter är slut.

När lådan är full, se till att alla etiketter är korrekt ifyllda och skicka en biljett till FM Helpdesk för upphämtning.

 

3. Tomma gascylindrar

Alla kvarter har ett avsett gasförråd där tomma flaskor ska förvaras. Håll alltid gascylindrarna kedjade till väggen, även när de är tomma. Fulla och tomma cylindrar ska hållas åtskilda.

Förvara inte oförenliga gasbehållare tillsammans, t.ex. brandfarliga och oxiderande gaser.

Empty gas tubes will be transported to floor 2 by FM personnel. Kontakta  FM Helpdesk för transport av tomma gascylindrar till våning 2.  

Tomma små campinggasbehållare kan placeras i det brandklassade skåpet för kemikalieavfall och hämtas upp av FM.

4. Laboratorieutrustning som ska kasseras

Oanvänd funktionell utrustning som ej används ska först och främst användas inom KI. Publicera därför information om din överflödiga utrustning på Köp och sälj labbutrustning och kontorsmaterialpå medarbetarportalen. 

Vänligen följ riktlinjerna inför flytt eller avveckling av laboratorielokaler när trasig eller oanvändbar utrustning ska kasseras. Laboratorieutrustning ska alltid saneras innan kassering, använd etikett för detta ändamål som du får från FM. 

Kontakta  FM Helpdesk för hjälp med transport till återvinningsrummet på plan 2. Observera att utrustning utan korrekt märkning med etikett inte kommer att hanteras av FM.

Kontakt

Kontakta FM Helpdesk om du har några frågor kring avfall på Biomedicum.

JS
Innehållsgranskare:
Eva Palmer
2024-05-28