Brandsäkerhet

Karolinska Institutet arbetar hårt för att brandsäkerheten ska hålla en hög nivå. Även om större bränder lyckligtvis är sällsynta kan bränder få stora konsekvenser för personer och byggnader.

Bortsett från personskador är bränder ofta förenat med höga kostnader och långa saneringstider. Dessutom måste även faktorer som obrukbara lokaler, förstörd utrustning, förlust av prover och forskningsdata beaktas. En brand riskerar alltså att hindra och försena forskningsarbete och utbildning under lång tid.

Genom ett systematiskt arbete med brandsäkerheten ska KI säkerställa att risken för att en brand ska uppstå och konsekvenserna av den ska minimeras så långt som möjligt. Här spelar förebyggande åtgärder, utbildning, egenkontroller, rutiner och riktlinjer en avgörande roll.

Du som individ har en stor betydelse för hur risken för en brand kan minimeras och alla på KI har ett gemensamt ansvar att värna om vår arbetsmiljö. Alla ska givetvis känna sig trygga med att arbeta och vistas på Karolinska Institutet.

Cirkel som beskriver KI:s flöde över Systematiska brandskyddsarbete.
Systematiskt brandskyddsarbete på KI.

Cirkeln på bilden visar på hur man kan strukturera det systematiska brandsäkerhetsarbetet på ett sätt. Allt syftar till att säkerställa en jämn nivå på brandsäkerheten över tid. Skyddsnivån ska vara rimlig i förhållande till den verksamhet som bedrivs och de risker som förekommer där.

Kravet på ett skäligt brandskydd är något som gäller såväl fysiska som juridiska personer enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, förkortad LSO. Hur detta säkerställs är sedan upp till individen eller den juridiska personen.

Att säkerställa en rimlig brandsäkerhet kan vara ett ganska lätt arbete för den enskilde personen eller för organisationer med små lokalytor och få anställda. Stora organisationer kräver dock en bra struktur för att ansvarsförhållanden ska vara tydliga.

Systematiskt brandsäkerhetsarbete sker även i samspel mellan hyresgästen och fastighetsägaren som var och en har ansvaret för brandsäkerheten i en byggnad. Båda parter är beroende av varandra för att brandsäkerheten ska kunna upprätthållas på ett bra sätt.

Hur ansvaret fördelas mellan hyresgäst och hyresvärd regleras normalt i en gränsdragningslista som utgör en bilaga till hyreskontraktet.

Räddningstjänsten bedriver tillsyn enligt LSO och har då som uppgift att granska om KI som organisation kan anses ha ett skäligt brandskydd. I deras bedömning vägs många faktorer in bland annat om KI har kännedom om sina brandrisker, hur arbetet med att förebygga dessa risker bedrivs samt om det finns rätt förutsättningar för att agera i händelse av brand.

Brandsäkerhetsorganisation

Brandsäkerhetsorganisationen på KI är uppbyggd för att institutionerna själva ska kunna ta sitt ansvar för arbetsmiljön och hantera brandsäkerhetsfrågor som uppkommer inom institutionernas verksamheter.

Schematisk bild över Brandsäkerhetsorganisationen på KI
Skiss över brandsäkerhetsorganisationen på KI.

En central samordning görs via enheten Säkerhet, som är placerad inom gemensamt verksamhetsstöd, GVS. Enheten säkerställer att det finns en röd tråd genom riktlinjer, regler och utbildningar som är gemensamma för hela organisationen.

Stödverktyg som exempelvis checklistor för nyanställda, egenkontrollsystem, utbildningar är också sånt som finns framtaget på den centrala förvaltningen för att ge institutionerna rätt förutsättningar. 

Delegationsmallar och rollbeskrivning för KI

För att underlätta för institutionerna och tydliggöra hur ansvaret för brandsäkerheten fördelas inom KI, finns rollbeskrivningar och delegationsmallar med som bilagor till KI:s Besluts- och delegationsordning. Saknas dessa roller inom institutionen är det prefekten eller motsvarande som är brandsäkerhetsansvarig och måste fullgöra arbetsuppgifterna.

En reviderad delegationsordning fastställdes av rektor 2020-06-02 att gälla från och med 2016-06-24 (dnr 1-781/2015). Revideringen inkluderar ändringar avseende rektors eget beslutsfattande i vissa frågor, som budget och resursfördelning samt lokalförhyrningar.

Länk till sidan Rektorsbeslut- och delegationsordning samt rollbeskrivning och mallar.

Brandsäkerhetsregler

Brandsäkerhetsreglerna är gemensamma för alla KI:s verksamheter och avser att underlätta för institutionerna i deras arbete samt säkerställa att riskerna för brand minimeras.

Inga regler kan dock i detalj återge alla tänkbara scenarion som kan uppkomma. Reglerna ska därför betraktas som en miniminivå att utgå ifrån och vid osäkerhet ska GVS centrala säkerhetssamordnare på Miljö- och säkerhetsenheten kontaktas. Du hittar det fullständiga regelverket under dokument.

Brandsäkerhet utanför campus

Verksamheter som ligger utanför något av KI:s campusområden har andra fastighetsägare och hyresvärdar. Detta gör att det inte alltid är möjligt att ha samma upplägg vad gäller det systematiska brandsäkerhetsarbetet som verksamheterna på campus. KI:s ambition är att så långt som möjligt erbjuda samma organisation, regler, rutiner, utbildningar och stödverktyg för verksamheter som är placerade hos andra fastighetsägare än Akademiska Hus och Locum. Detta gäller särskilt om något alternativ inte erbjuds hos hyresvärden eller fastighetsägaren i fråga.

Där flera institutioner verkar inom samma lokalyta krävs att institutionerna sinsemellan kommer överens om vilken institutions brandsäkerhetsansvarig som ska ansvara för gemensamma lokalytan. På arbetsplatser som delas mellan två eller flera olika organisationer ska det enligt arbetsmiljölagen finnas en samordningsansvarig för arbetsmiljöfrågor. Denna person har bland annat till uppgift att se till att brandsäkerhetsarbetet bevakas och sköts enligt de rutiner och riktlinjer som gäller för arbetsplatsen.

KI:s verksamhet på sjukhusen följer de brandsäkerhetsregler, rutiner för egenkontroller och utbildningskrav som finns på respektive sjukhus. Däremot är varje verksamhet fortfarande inordnad under respektive institutions brandsäkerhetsorganisation för att möjliggöra KI:s uppföljning av brandsäkerhetsarbetet även på dessa arbetsplatser. Du hittar kontaktuppgifter till sjukhusens ansvariga för brandsäkerhetsfrågor längre ner på sidan.

Brandutbildning

Det är viktigt att du känner dig trygg på campus och din arbetsplats. Kunskapen om vad du ska göra vid ett brandlarm och hur du hanterar en brand på din arbetsplats är en viktig del av den tryggheten, liksom även kunskapen om hur du inom ramarna för ditt arbete kan förebygga bränder.

Karolinska Institutet erbjuder alla medarbetare brandsäkerhetsutbildning med både teoretiskt och praktiskt innehåll. Utbildningen är obligatorisk för alla KI-anställda och ska genomföras inom 6 månader från anställning och sedan upprepas vart 4:e år. Utbildningen anordnas och bekostas av KI:s Säkerhetsenhet centralt.

För att kunna erbjuda de antal kurstillfällen som motsvarar KI:s behov per år, har en leverantör av brandsäkerhetsutbildning upphandlats.

Du sköter själv din bokning/avbokning av kursdatum när det gäller Grundläggande brandutbildning,

Brandutbildning för KI-medarbetare med arbetsplats inom Karolinska universitetssjukhuset

Ny rutin för KI-medarbetare som arbetar inom Karolinska universitetssjukhuset:

 • verksamheten fyller i leverantörens blankett
 • blanketten skickas till Karolinska Universitetssjukhusets Säkerhetscentral
 • leverantören bekräftar beställningen till KS Säkerhet och KI kund
 • KS Säkerhet fakturerar KI kund
 • priset för utbildningen är 3 240 kr/tillfälle och baseras på nuvarande avtal (2023-03-30).

Introduktion på arbetsplatsen

Utöver brandutbildning ska du som nyanställd också få en introduktion i arbetsplatsens brandskydd. Det är din närmaste chefs ansvar att du får denna introduktion men det är normalt brandsäkerhetskontrollanten på din arbetsplats som håller i själva introduktionen. En särskild checklista för introduktion finns framtagen som innehåller de punkter du som anställd behöver känna till.

Om brandlarmet går

Det är viktigt att du vet hur du ska agera i samband med ett brandlarm. På KI finns därför ett flödesschema som utgör en generell handlingsplan vid brandlarm.

Många personer har med sig uppfattningen att första åtgärd i samband med ett brandlarm är att utrymma. Det är givetvis inte fel att utrymma, men att försöka hitta orsaken till brandlarmet genom att söka av ditt närområde bör vara din första åtgärd. Anledningen till det är att en liten brand som upptäcks i tid enkelt kan släckas av dig, med hjälp av brandsläckare eller annat tillgängligt släckredskap, medan en brand som får växa till sig oftast kräver insatser från räddningstjänsten.

Att söka av ditt närområde handlar därför i praktiken om att ta en snabb titt runt omkring dig efter uppenbara tecken på brand (synliga flammor, synlig rök, röklukt eller onormal värme), och om du upptäcker en brand göra ett släckförsök om du bedömer det möjligt.

OBS! Vid bränder i laboratorielokaler ska extra stor försiktighet iakttas vid bedömning om släckförsök ska genomföras. Brinner det på ett sådant sätt att kemikalier som är okända för dig är direkt påverkade av branden, ska du inte gå in i brandrummet utan i stället stänga så många dörrar mellan dig och branden som möjligt och utrymma till återsamlingsplatsen.

Utrymning

Att utrymma en byggnad säkert och kontrollerat kräver en fungerande strategi och organisation. Inom KI använder vi oss inte av utsedda utrymningsledare utan har istället byggt upp en organisation kring strategin att vem som helst ska kunna ta rollen som utrymningsledare.

Inom verksamhetsytor ska det finnas så kallade utrymningsstationer med följande utrustning, enligt bilden ovan:

 • Utrymningsledarväst
 • Instruktionskort för utrymningsledaren
 • Laddningsbar handlampa

Det är institutionens brandsäkerhetsansvarig som, med sakkunnigt stöd från Miljö- och säkerhetsenheten inom gemensamt verksamhetsstöd, har ansvaret för att det finns utrymningsstationer hos institutionens verksamheter.

Utrymningsledare

I händelse av en utrymningssituation tar första person på plats vid stationen, på sig västen och följer instruktionerna på kortet. Utrymningsledaren har ett ansvar att gå igenom lokalen och uppmärksamma sina medarbetare på att de ska utrymma till återsamlingsplatsen. Det är dock viktigt att betona att alla har ett eget ansvar att följa utrymningsledarens uppmaning. Utrymningsledaren är även den som söker kontakt med räddningstjänsten eller drifttekniker från Akademiska hus när dessa kommer till platsen och meddelar efter besked från dessa när det är säkert för medarbetare att återvända in i byggnaden igen.

Anledningen till att KI har valt denna typ av utrymningsorganisation hänger ihop med att det är en väldigt hög rörlighet på medarbetare inom KI, det vill säga att ytterst få personer sitter på en och samma plats hela arbetsdagen. Därtill kommer den höga personalomsättning som finns bland medarbetare, främst inom forskningsverksamheterna. Därför blir det med speciellt utsedda utrymningsledare alltför svårt att garantera att rätt person är på rätt plats vid rätt tillfälle samt att upprätthålla en aktuell utrymningsorganisation över flera år.

Sanering efter inträffad brand

Efter att en brand inträffat måste i regel åtminstone utrymmet där det brunnit saneras från lukt och farliga föroreningar. För att minimera risken för personskador som kan uppkomma genom att någon beträder brandplatsen innan den är ordentligt sanerad, ska KI:s Anvisningar för sanering efter brand alltid följas.

Observera! Vid brand i en laboratorielokal kan det, utöver de hälsofarliga föroreningar som normalt följer av en brand, även finnas risk för rester av farliga kemikalier som påverkats av branden.

Incidentrapportering

Brandincidenter ska rapporteras i KI:s centrala incidenthanteringssystem. Rapportering av incidenter utgör ett viktigt underlag i förbättringsarbetet inom brandsäkerhetsområdet. Ju fler konkreta händelser som rapporteras, desto lättare blir det att få en bild av vad brandsäkerhetsarbetet bör fokusera på.

Egenkontroll av brandskydd

För att säkerställa att brister i det mest grundläggande brandskyddet inte förblir oupptäckta under lång tid, ska egenkontroller utföras och dokumenteras fyra gånger under ett år. Den kvartalsvisa egenkontrollen utförs enligt KI:s brandsäkerhetsorganisation och rutiner av brandsäkerhetskontrollanten med hjälp av checklistan för egenkontroll.

För att fylla i checklistan, välj alternativ "Hämta" uppe i dokumentets högra hörn. Öppna filen i programmet Adobe Reader. Fyll sedan i checklistan, spara och skicka den till ansvarig person.

Digitalt verktyg för egenkontroll

Du som är Brandsäkerhetskontrollant inom GVS, KM, NVS, GPH, LIME, UoL, ANA Futura, DENTMED, NEO, KiB samt Biomedicum (alla institutioner) ska använda det digitala verktyget för egenkontroll. För att kunna logga in måste du som kontrollant ha tillgång till det speciella lösenord som gäller för ditt kontrollområde. Detta får du av din institutions brandsäkerhetsansvarig.

Logga in på ditt kontrollområde

Brandfarlig vara

Information om brandfarlig vara finns på en separat sida som heter Brandfarlig vara.

Kontakt

Central brandsäkerhetssamordnare inom KI Campus

Magnus Sjöholm 
Telefon: 08-524 862 38
Enhet: Säkerhetsenheten
E-post: magnus.sjöholm@ki.se

Kontaktuppgifter till Säkerhets- och brandsäkerhetsansvariga utanför KI:s campus:

Karolinska Universitetssjukhuset: Via ärendehanteringssystemet "Navet". I ärendet anges följande uppgifter:

 • Kostnadsställe/FoUUkonto
 • Kontaktuppgifter
 • Kort beskrivning vad felanmälan eller beställningen avser

Ärendet mejlas till: servicecenter.navet@karolinska.se

S:t Eriks ögonsjukhus: Peter Lundberg, peter.lundberg@sll.se. Telefon: 08-672 31 12.

Danderyds sjukhus: Peter Klysing peter.klysing@sll.se

Södersjukhuset: Johan Holmberg johan.j.holmberg@sll.se 

Capio S:t Görans sjukhus: Stefan Ryskåsen, stefan.ryskasen@capiostgoran.se

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • All KI staff
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • K6.Kvinnors och barns hälsa
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • OF.Odontologi
 • UF.GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Logga in med KI-ID
MS
Innehållsgranskare:
Elisabet Lindgren
2024-06-26