Brandsäkerhet i Biomedicum

Här hittar du rutiner och föreskrifter för brandsäkerhet.

Vid brand

Läs mer om  Karolinska Institutets rutiner vid aktiverat brandlarm på KIs medarbetarportal.  

Vid brand: 

  • Rädda dig själv och personer som befinner sig i omedelbar fara. 
  • Larma SOS - Ring: 112. 
  • Försök att släcka elden om det inte innebär någon risk.  
  • Stäng dörr/dörrar som ligger i anslutning till branden. 
  • Utrym till återsamlingsplatsen genom att följa de gröna utrymningsskyltarna. (Se återsamlingsplatsen på bilden nedan.) 
  • Vänta på återsamlingsplatsen tills Räddningstjänst eller Akademiska hus kommit med mer information om lägesbilden. Gå inte in i byggnaden förrän det är säkerställt att byggnaden är säker.

Brandlarmet på Solna Campus och Biomedicum larmar automatiskt Stockholms brandförsvar. Det är dock viktigt att alltid ringa SOS ALARM 112 för att ge dem mer information angående branden. 

Map over Biomedicum assembly point in case of fire.
Biomedicums återsamlingsplats (huvudentréns innergård mot Aula Medica, Solnavägen 9). Foto: Privat

Utrymningsrutiner vid brandlarm 

Biomedicum har ett komplext tekniskt brandskydd som gör att det inte alltid är nödvändigt att utrymma. Om du behöver utrymma eller inte beror på var i byggnaden branden befinner sig. 

Steg 1

Du bör därför alltid kontrollera närmaste branddisplay var i byggnaden som branden har upptäckts. Om brandlarmet inte är aktiverat i ditt kvarter eller i det område där du befinner dig i behöver du inte utrymma. Det är dock viktigt att du är uppmärksam och är beredd på att utrymma då det kan utvecklas till en större evakuering av hela byggnaden. Baserat på var larm ljuder kan åtgärder och utrymningsvägar avgöras.

Fire display
Branddisplay. Branddisplayerna är placerade nära varje nödstation (inne i kvarteren och i gemensamma utrymmen) och nära hissarna. Om brandlarm aktiveras i byggnaden kommer alla branddisplayer att blinka och eventuellt avge ett ljud. Displayen visar var i byggnaden en brand har upptäckts. Foto: privat

Steg 2

Om branddisplayen indikerar ett aktiverat brandlarm i området där du befinner dig:  följ de gröna utrymningsskyltarna och ta dig till återsamlingsplatsen. Om du inte kan utrymma via trappor, följ skyltarna för nödutrymning med en rullstolssymbol. Skyltarna leder till tillfälliga utrymningsstationer som är egna brandceller. Stationerna är placerade i A- och C-husens trapphus på varje våning förutom våning 3, då utrymningsvägen leder direkt till en nödutgång.

Använd aldrig hissarna vid brandlarm!

Grön skylt med pil och springande person.
Utrymningsskylt. Foto: Jennie Eldh Bastman
emergency exit sign
Nödutgångsskylt med rullstol. Foto: privat
fire warden
Utrymningsledare med väst. Foto: Privat

Utrymningsledare 

Eftersom KI-anställda rör sig mycket inom båda campusområdena samt att det finns en hög personalomsättning så har Biomedicum inga utsedda utrymningsledare. Organisationen bygger på strategin att vem som helst ska kunna agera som utrymningsledare. 

Vid en utrymningssituation tar den som först når utrymningsstationen på sig västen och följer instruktionerna på utrymningsledarinstruktionskortet. 

Utrymningsledarna ansvarar för att kolla igenom lokalerna och instruera kollegor att utrymma till återsamlingsplatsen. Det är dock viktigt att betona att alla har ett personligt ansvar att utrymma och att följa utrymningsledarens instruktioner. 

Räddningstjänsten avgör om/när det är säkert att återvända in till byggnaden. Tekniker från Akademiska hus (ibland väktare) får information om lägesbilden av brandkår. Utrymningsledaren har i sin tur kontakt med tekniker från Akademiska Hus eller brandkåren när de kommer till platsen för att hålla sig uppdaterade om läget och informera till sina kollegor. 

Brandsäkerhetsutbildning 

Alla KI anställda ska genomgå brandsäkerhetsutbildningen som anordnas centralt av KI:s säkerhetsenhet. Utbildningen är obligatorisk att genomgå för alla anställda. Läs mer om brandsäkerhetsutbildningen på KI:s centrala medarbetarportal

Arbetsplatsintroduktioner 

Utöver KI:s brandsäkerhetsutbildning ska nyanställda även ges en introduktion i brandsäkerhet på sin arbetsplats. En checklista har tagits fram som beskriver de punkter som anställda ska veta. Gruppledarna ansvarar för att nyanställda genomgått introduktionen, men utförandet måste inte ske av chefen. Det är vanligt att introduktionen utförs av kvarterets egenkontrollant (för brand).  

Gasskylt Biomedicum
Skylt för EX-klassning. Foto: Privat.

EX-klassning

Observera att lokaler eller del av lokaler där öppen hantering av brandfarliga varor kan orsaka explosiv atmosfär en kräver EX-klassning och områdesklassningsplan. För att undvika att explosiva miljöer uppstår är det att föredra att hantera brandfarligt gods i slutna system eller i ventilerade utrymmen (dragskåp, bänkar etc). För mer information, se KI:s regler gällande brandfarliga varor.

CE-märkning

Hur mycket ström en maskin drar ska finnas angivet på CE-märkta produkter. Endast CE-märkta apparter ska användas på Biomedicum, då märkningen visar att den är godkänd enligt EU:s säkerhetskrav. En produkt utan CE-märkning förhöjer risken för t.ex. elbrand och ska inte nyttjas förens man kan garantera att instrumentet lever upp till de säkerhetskrav som innefattar en CE-märkning.

Brandsäkerhetsorganisation i Biomedicum 

KI:s brandsäkerhetsorganisation är utformad så att institutionerna själva tar ansvar för arbetsmiljön och hanterar brandsäkerhetsfrågor som uppstår inom deras verksamhet. Facility Management stödjer institutionerna och arbetar med att informera, vägleda och organisera brandsäkerhetsarbetet på Biomedicum. 

Genom att arbeta systematiskt med brandsäkerhet ska KI säkerställa att risken för att en brand uppstår och konsekvenserna av en sådan händelse minimeras så mycket som möjligt. Här är förebyggande åtgärder, utbildning, egenkontroll, rutiner och riktlinjer nyckelroller. 

Som individ har du en viktig roll för att minimera brandrisken och alla på KI har ett gemensamt ansvar för att värna om vår arbetsmiljö. All personal har ett ansvar att följa KI:s brandsäkerhetsregler, att dagligen se till att utrymningsvägar hålls fria och att vid upptäckta brister på t.e.x brandutrustning, felanmäla till brandskyddsansvarig.

  • DAGLIGEN: Utrymningsvägar ska hållas fria och vid problem med nödduschar, brandfiltar eller brandsläckare ska detta rapporteras till brandsäkerhetsansvarig. All personal är ansvarig för detta.
  • KVARTAL: Besiktning av utrymningsvägar, utrymningsskyltar, nödduschar och brandfiltar. Se till att brandsläckare kontrolleras. Utförs av egenkotrollanterna. Eventuella problem rapporteras till brandsäkerhetsansvarig. Kontroll av byggnadstekniska brandinstalltionerna (t.ex. sprinklers). Anordnas av Akademiska hus.
  • ÅRLIGEN: Externa årskontroller av brandsläckare. Ansvarig är centralförvaltning vid Karolinska Institutet. Utrymningsövningar. Anordnas av brandsäkerhetsansvarig (FM)

Brandsäkerhetsansvarig på Biomedicum

Föreståndare för brandfarlig vara på Biomedicum.

Profile image

Johanna Steen

Teamchef

Kontrollant brandfarlig vara 

1-2 personer från varje kvarter eller grupp.

FM ansvarar för alla allmänna ytor.

Brandsäkerhetskontrollant

1-2 personer från varje kvarter eller grupp.

FM ansvarar för alla allmänna ytor.

JE
Innehållsgranskare:
2024-06-04