Arbetsmiljö och hälsa i Biomedicum

Att arbeta tillsammans i en byggnad som Biomedicum kräver att alla följer och respekterar gemensamma arbetsmiljöregler och riktlinjer.

Arbetsmiljögruppen i Biomedicum hanterar frågor inom hälsa och säkerhet systematiskt och målet är att förespråka en hälsosam arbetsmiljö samt att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ser och erkänner alla omständigheter kring arbetsmiljön som kan komma att påverka anställdas hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. 

Arbetsmiljögruppen

Biomedicums arbetsmiljögrupp består av representanter från alla fem institutioner i Biomedicum. Representanterna har olika bakgrund; anställda, skyddsombud, administrativ personal, studenter med mera.

Arbetsmiljögruppen fokuserar initialt på att harmoniera arbetsmiljön i den nya byggnaden, men deras roll är även att:

  • informera och utbilda inom arbetsmiljöfrågor
  • initiera och implementera årliga säkerhetsinspektioner
  • hantera och följa upp incidenter och olyckor relaterade till den fysiska arbetsmiljön
  • initiera förbättringsåtgärder inom laboratoriesäkerhet, till exempel avfallshantering
  • Delta i planeringen av nya (eller förändringar i) lokalerna och arbetsflöden (metoder och processer)

Representanter i Biomedicums arbetsmiljögrupp

Ordförande

Profile image

Håkan Karlsson

Senior Forskare

CMB

Helena Lönnqvist

Laboratorieingenjör
Profile image

Olle Sangfelt

Senior Forskare

FYFA

Profile image

Katrin Ingermo

Laboratorieansvarig

MTC

Profile image

Maria Johansson

Enhetschef
Profile image

Ute Römling

Professor
+46852487319

NEURO

Profile image

Federico Iovino

Senior Forskare
Profile image

Katrin Wellfelt

Laboratoriesamordnare

KBH

KMB

Owe Engström

Studentrepresentanter - vakant

Skyddsombud

Skyddsombudens ansvar är att övervaka skyddet för hälsa och olyckor i arbetet samt att säkerställa att arbetsgivaren efterlever Arbetsmiljölagens regler för systematiska arbetsmiljöåtgärder.   

Skyddsombudet ska, exempelvis, informera arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön, bli meddelad av arbetsgivaren vid betydande förändringar i arbetsmiljön inom säkerhetsområdet och vara en del av framtagandet av handlingsplaner (tex efter inspektioner, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar). Skyddsombuden ska också vara delaktiga i incidentrapportering.

Genom Arbetsmiljölagen har skyddsombuden garanterats ett antal befogenheter och om du upptäcker några brister i arbetsmiljön kan du alltid vända dig till skyddsombudet för hjälp och råd. De har tystnadsplikt.

Att bli vald till skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden du kan få av dina kollegor.

Lokala skyddsombud i Biomedicum

CMB

Helena Lönnqvist

Laboratorieingenjör
Profile image

Sergej Masich

Senior Lab Manager

FYFA

Profile image

Elizabeth Valenzuela

Teknisk Assistent
Profile image

Hina Mohsin

Assistent
+46852480064

MBB

Profile image

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör
Profile image

Tony Jimenez-Beristain

Forskningssamordnare
Profile image

Maria Johansson

Enhetschef

NEURO

Profile image

Federico Iovino

Senior Forskare

Studentskyddsombud

Manojj Dhinakaran

Masterstudent, MTC