Brandfarlig vara

Brandfarliga och explosiva varor är ett samlingsbegrepp för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och övriga brandreaktiva varor.

Hantering av dessa är förenat med särskilda risker och omfattas av lagen 2010:1011 och förordningen 2010:1075, om brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt (lägsta temperatur hos en vätska då den avger ånga i en sådan mängd att en antändbar blandning med luft bildas) är högst 100 ˚C. Brandfarliga gaser avser gaser som vid en temperatur av 20 ˚C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.

För att få hantera större mängder brandfarlig vara krävs tillstånd hos kommunen för hanteringen och tillståndsinnehavare för Karolinska Institutet är rektor. Tillståndet är tidsbegränsat och villkorat och tillsynen av tillståndet administreras av respektive kommuns brandförsvar.

För att få tillstånd krävs att organisationen följer lagar, förordningar och föreskrifter inom området och tillsyn görs kontinuerligt av brandförsvaret för att försäkra sig om att vi lever upp till kraven. Tex så medger tillståndet endast en begränsad mängd brandfarlig vara per brandcell samt att det finns en väl strukturerad organisation med utbildade Föreståndare och Kontrollanter.

Viktigt är också att organisationens verksamheter varje år inventerar sina brandfarliga produkter i KLARA kemikaliedatabas och där anger "max lagrad mängd". (mer information på sidan om Kemikaliesäkerhet, under punkt KLARA Kemikaliedatabas)

En brandcell är en del av en byggnad, tex rum eller våningsplan som är tekniskt konstruerat så att en eventuell brand hindras att sprida sig till annan del av byggnaden under en viss bestämd tid. Det är inte ovanligt att en brandcell omfattas av ett helt våningsplan.

Brandfarliga varor förvaras i brandklassade skåp/förråd. Endast den mängd som behövs för arbetet får vara framme i laboratoriet och när arbetet är avslutat skall varorna ställas tillbaka i skåpet/förrådet.

Förvaring på KI campus

  • Brandfarlig gas - Förvaras i minst EI 90-klassat skåp/förråd med ventilation.
  • Brandfarlig vätska - Förvaras i minst EI 60-klassat skåp/förråd med ventilation.

Förvaring på Sjukhusområdet

  • Brandfarlig gas - Förvaras i minst EI 90-klassat skåp/förråd med ventilation.
  • Brandfarlig vätska - Förvaras i EI 90-klassat skåp/förråd med ventilation.

Kylar och frysar

Behöver man förvara brandfarlig vara i kyl eller frys så krävs särkilda "gnistfria" kylar/frysar, dvs man får inte använda vanliga kylar och frysar. Detta gäller även för små mängder och låga koncentrationer. Dessa kylar och fysar skall märkas så att det framgår att det förvaras brandfarlig vara i dem.

Märkning och skyltning

Brandfarliga varor skall vara märkta med symboler och varningstexter så att användare informeras om farorna och märklingen bestäms av varans klassificering. Skåp och förråd samt dörrar som leder in till utrymmen där brandfarlig vara förvaras skall skyltas väl för att det skall vara synligt för alla var brandfarlig vara finns. Detta är tex viktigt för räddningstjänstern i händelse av insats.

Klassning av explosionsfarliga områden

I lokaler, eller del av lokal, där det föreligger öppen hantering eller annan hantering av brandfarlig vara, på ett sätt att en explosiv miljö kan uppkomma så måste en klassningsplan tas fram. Klassade områden skall märkas upp väl och där får man tex inte använda "vanlig" elektrisk utrustning, utan särskilt EX-klassad utrustning krävs. För att udvika att explosiva miljöer uppkommer så är slutna system att föredra om det alternativet finns.

Klassningsplaner:

Brandklassade skåp:

Kontakt:

Christer Matonog

Säkerhetssamordnare
Miljö och säkerhet
UF Universitetsförvaltningen

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID