Föreskrifter för innehåll på KI:s centrala webbplats

Karolinska Institutets (KI) centrala webbplats, ki.se ska representera hela KI och kunna svara mot flera målgruppers behov. KI som organisation uppfattas som avsändare av allt innehåll inom webbplatsen. Organisationen ska därför kunna stå för innehållet, vad gäller både fakta och språk, bilder, form och struktur. Allt innehåll ska vara korrekt, heltäckande, uppdaterat och strukturerat på ett överskådligt sätt.

 • Diarienummer: 1-664/2021
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Fr.o.m. 2021- 10-14 och tills vidare
 • Beslut: Universitetsdirektören
 • Dokumenttyp: Föreskrifter
 • Handläggs av avdelning/enhet: Kommunikationsavdelningen, Digitala kommunikationskanaler
 • Beredning med: Samtliga avdelningschefer vid universitetsförvaltningens avdelningar, AC och huvudredaktörer och AC vid LIME, KI-DS, CNS, Kommunikationsavdelningen och styrgrupp för objektet övergripande plattform för webbkommunikation.

KI:s webbplats ska:

 • utgöra ett nav för kommunikation på KI och bidra till att stärka KI som ett universitet
 • stärka relationer och kommunikation med KI:s prioriterade intressenter, nationellt och internationellt
 • profilera KI för presumtiva studenter och presumtiva medarbetare
 • profilera KI som ett medicinskt universitet och väcka intresse för det medicinska området.

Sammanfattning av föreskrifterna

Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa hur KI:s centrala webbplats ska användas. Föreskrifterna kompletteras av Anvisningar för innehåll på KI:s centrala webbplats (Dnr 1-665/2021) som ger vidare vägledning i hur olika typer av innehåll ska vara strukturerat.

Den som använder ki.se som ett verktyg i sin kommunikation ska känna till dessa föreskrifter och ta stöd i anvisningarna när man skapar och redigerar innehåll.

Ansvar och administration

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för KI:s centrala webbplats, men ansvaret för innehållet på webbplatsen följer KI:s besluts- och delegationsordning. Varje chef med verksamhetsansvar har det övergripande ansvaret för det innehåll som institutionen/ avdelningen/ enheten publicerar. Det innefattar också att säkerställa att det finns ersättare för innehållsansvariga och webbredaktörer, både vid frånvaro och när någon byter roll.

Delat ansvar mellan innehållsansvarig och webbredaktör

Ansvar för innehåll på webbplatsen är fördelat operativt på rollerna innehållsansvarig och webbredaktör. En person kan ha en eller båda rollerna för ett visst innehåll.

Alla sidor ska ha en innehållsansvarig som har ansvar för att innehållet

 • är korrekt
 • är heltäckande, det vill säga innefattar all information som behövs för att sidan ska uppnå sitt syfte
 • är uppdaterat
 • svarar mot användares behov.

Rollen som innehållsansvarig ska vara tilldelad en person och kan inte tillskrivas en funktion, avdelning eller enhet.

Webbredaktör har ansvar för

 • att informationen är anpassad för webben
 • informationens struktur och sammanhang
 • att text, bild och form hjälper användaren att hitta och göra rätt.

Ansvar för underhåll och utvärdering

Innehållsansvarig och webbredaktör ska kontinuerligt underhålla och utvärdera sitt innehåll.

Mandat att ändra och uppdatera

Webbförvaltningen har mandat att strukturera om, placera om eller ta bort innehåll som inte följer föreskrifterna och/eller anvisningarna eller anmoda en webbredaktör att göra detta.

Vilket innehåll ryms inom KI:s centrala webbplats?

När KI:s verksamhet presenteras digitalt, och KI är avsändare av informationen, ska det göras inom ramen för ki.se (KI:s centrala webbplats).

Webbplatsen ska vara huvudkanalen för information till KI:s målgrupper. När en besökare kommer till ki.se för att bekräfta eller veta mer om något som hen sett eller hört på annat håll ska det finnas information som svarar mot det behovet på ki.se.

Innehåll som inte ryms inom webbplatsen

Webbsidor får inte:

 • innehålla material som är i strid med gällande lagstiftning
 • innehålla material som är kränkande eller stötande
 • innehålla politisk, rasistisk eller religiös propaganda eller åsiktsförmedling
 • innehålla kopierat eller uppladdat material där KI inte är avsändare/upphovsperson.
 • användas för att sprida material som kan kränka upphovsrättsregler.

Tvåspråkig webbplats

KI:s centrala webbplats är tvåspråkig, det betyder att svenskt innehåll ska speglas på engelska och tvärtom. Undantaget är innehåll som vänder sig endast till en målgrupp som avsändaren vet endast förstår svenska eller engelska. Det får inte förekomma svenskt innehåll på en engelsk sida och tvärtom.

Utseende och design

KI:s centrala webbplats följer KI:s grafiska profil och riktlinjer för KI:s varumärke. Designen på webbplatsen ska utgå från tillgänglighetsprinciper, det vill säga ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Arkivering och gallring

KI:s centrala webbplats omfattas av Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. Sidor (nya och uppdaterade) skickas automatiskt till Kungliga biblioteket, KB.

Profilsida

Alla medarbetare på KI har en egen profilsida. Som medarbetare på KI ska man själv hålla sin sida uppdaterad. Instruktioner för hur profilsidan ska uppdateras finns i Anvisningar för innehåll på KI:s centrala webbplats.

Föreskrifterna i sin helhet

Dessa föreskrifter kompletteras av Anvisningar för innehåll på KI:s centrala webbplats.