Kommunikationspolicy för Karolinska Institutet

För att närma oss visionen där vi driver utvecklingen av kunskap om livet och en bättre hälsa för alla och lösa de utmaningar som finns på vägen behöver vi kommunicera och samarbeta med varandra och med flera viktiga grupper lokalt, nationellt och internationellt.

 • Diarienummer: 1-175/2022
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Gäller fr.o.m 2022-02-22
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Policy
 • Handläggs av avdelning/enhet: Kommunikationsavdelningen, Kommunikationssamordning och varumärke
 • Beredning med: avdelningschefer GVS, ledamöter i KIRP, AC:s, dekaner och universitetsdirektör

Kommunikationspolicyn syftar till att skapa en övergripande gemensam syn på kommunikation vid Karolinska Institutet. Den beskriver bland annat vad KI:s kommunikation ska bidra till och vad som ska känneteckna KI:s kommunikation, vilka som är KI:s övergripande målgrupper, det övergripande kommunikationsansvaret vid KI samt lagar och förordningar som rör kommunikationsområdet.

På denna sida beskrivs huvuddragen i policyn. Policyn i sin helhet finns längst ner på sidan. 

Kommunikationsmål

KI:s kommunikation ska bidra till:

 • att KI uppnår målen för verksamheten och stärker positionen som ett av världens ledande medicinska universitet
 • ökad kunskap om och förtroende för KI:s forskning och utbildning samt betydelse för ett hållbart samhälle
 • att attrahera omvärlden till att vilja bli en del av eller bidra till KI:s verksamhet
 • dialog och samverkan

Inom KI ska kommunikationen dessutom:

 • bidra till ett öppet och tillåtande arbetsklimat som uppmuntrar en aktiv dialog mellan organisationens olika delar
 • ge medarbetare och studenter tillgång till relevant information så att de kan utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt
 • bygga intern stolthet och hålla samman KI som mångsidig organisation

Förhållningssätt kommunikation

Kommunikationen vid KI ska kännetecknas av:

 • Kreativitet: Kommunikationen ska spegla och levandegöra KI:s verksamhet, och visa vilken betydelse den har för omvärlden. Vi ska utgå från mottagarens behov och förutsättningar i vår kommunikation.
 • Passion: KI värderar mångfald, skilda åsikter och många röster, vilket ska speglas i kommunikationen. KI uppmuntrar medarbetarna att engagera sig i organisationens kommunikation, och att ta ansvar för sin del i den.
 • Ansvar: Kommunikationen ska vara faktabaserad och präglas av hög kvalitet. Vår kommunikation ska leva upp till de krav på öppenhet och tillgänglighet som ställs på offentlig verksamhet. Alla ska vara tydliga med i vilken roll man kommunicerar.

Målgrupper

KI:s övergripande målgrupper lokalt, nationellt och internationellt är:

 • medarbetare (befintliga och potentiella anställda och anknutna)
 • studenter (presumtiva, befintliga och alumner)
 • samhällsaktörer och näringsliv (till exempel media, hälso-och sjukvård, patientorganisationer, externa forskare, finansiärer, samarbetspartnrs)
 • allmänhet (till exempel studiedeltagare, bidragsgivare, medicinskt intresserade individer)
 • myndigheter och beslutsfattare (till exempel politiker, andra lärosäten, forskningsråd)

Läs policyn i sin helhet: