Juridiska frågor inom webbområdet

På denna sida redogör vi för de olika juridiska krav som ställs på KI:s webbplatser.

Upphovsrätt för KI:s webbsidor

Alla webbsidor märkta med Karolinska Institutets emblem och en ©-märke är upphovsrättsskyddade. Detta upphovsrättsliga skydd innefattar även bilder och grafiska element. För vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsprojekt förtecknade i databaser besitter respektive författare upphovsrätt.

Allmänna handlingar på webben

Oftast är det kopior av allmänna handlingar och annan information som presenteras på webbplatsen. Men om handlingen endast finns på webbplatsen så kan den i sig vara en allmän handling i original. Betänk då att den inte får tas bort utan att arkivfrågan är löst. För webbsidor som innehåller viktig information i original måste en arkivrutin finnas.

Offentlighetsprincipen betyder inte att man måste lägga ut alla allmänna handlingar eller annan information på webben. Däremot kan webbsidor vara lämpliga för handlingar som en myndighet vill visa för allmänheten. Exempelvis blanketter och allmän information. I KI:s fall kan detta tillämpas på information om forskning, information till studenter, anställda och tillhandahållande av blanketter.

Arkiv och registratur på KI

E-plikt

Alla sidor som publiceras på ki.se skickas som pliktleverans av elektroniskt material, så kallad e-plikt, till Kungliga biblioteket.

Dataskyddsförordningen GDPR

Den europeiska förordningen GDPR reglerar personuppgiftsbehandlingar, dvs alla sätt som en uppgift som kan knytas till en person hanteras. För att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig måste det först och främst finnas en rättslig grund för behandlingen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer gäller för KI. Detta innebär att vi är skyldiga att utforma webbplatser, appar, filmer, ljudfiler och dokument som sprids via dessa så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. 

KI är också skyldiga att regelbundet lämna en tillgänglighetsredogörelse.

Användare måste även få möjlighet att påtala brister i tillgängligheten.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Tillgänglighet på webben – vad krävs av dig som redaktör

Lagen om elektronisk kommunikation, Cookielagen

Karolinska Institutet använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Informationen i en cookie kan användas för att följa en persons surfande. På ki.se finns information om hur vi använder cookies.

Post- och telestyrelsens frågor och svar om Cookielagen.

Lagen om elektroniska anslagstavlor - BBS-lagen

För elektronisk förmedling av meddelanden finns särskilda bestämmelser om information om identiteter, förbud mot vissa brottsliga anslag mm. Lagen är underordnad tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

BBS-lagen

JH
Innehållsgranskare:
Isabel Kinnander
2024-05-28