Rapportering av aktivitet och finansiering

Två gånger per år rapporterar doktorander in i vilken omfattning de bedrivit sina forskarstudier och hur de varit försörjda den senaste terminen.

Denna rapportering är obligatorisk för alla doktorander och det ingår i åtagandet som doktorand att lämna in denna rapport i tid och korrekt ifylld. Det är viktigt att KI har korrekt information rörande sina doktorander och att uppgifterna kommer med i den nationella statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer, se nedan. Notera att även inaktiva doktorander måste fylla i rapporten eller höra av sig till institutionen varje halvår.

I slutet av varje halvår, maj-juni respektive november-december, får doktoranden ett meddelande från institutionen med instruktioner. När doktoranden skickat tillbaka den ifyllda blanketten registreras detta i Ladok varefter uppgifterna laddas upp automatiskt till den digitala individuella studieplanen vid nästkommande revidering (fälten ”Hittillsvarande försörjning” och ”Studieaktivitet” under flik 3).

Syfte med rapporteringen

  • KI måste veta vilka doktorander som är aktiva och som därmed har rätt till KI-login, KI-mailadress och att söka forskarutbildningskurser.
  • Den registrerade aktiviteten avgör när det är dags för halvtidskontroll och disputation. Halvtidskontroll (eller licentiatseminarium) ska ske när den ackumulerade aktiviteten motsvarar 4 terminers heltidsstudier; disputation när den motsvarar 8 terminers heltidsstudier. 
  • Statistik om aktivitet och finansiering används för att hålla reda på antal heltids- respektive deltidsdoktorander. Det är också relevant data i olika utredningar och i uppföljningar av olika doktorandgrupper. Till exempel följs utvecklingen av hur många doktorander som har samtidig klinisk anställning och hur många som är stipendiefinansierade. Det är också intressant att kunna se om studietiden skiljer sig åt mellan olika försörjningsformer. Ju mer tillförlitlig information desto bättre är förutsättningarna att kunna observera förändringar och identifiera förbättringsområden.
  • Statistiska centralbyrån (SCB) tar årligen fram nationell statistik där KI jämförs med andra lärosäten. Statistiken används som underlag för beslut av regering och riksdag.