Skip to main content

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Syfte

Syftet med halvtidskontrollen är primärt att kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg att realiseras. Doktorandens kunskap i forskarutbildningsämnet samt projektspecifik kunskap ska presenteras muntligen vid ett öppet seminarium inför en särskild utsedd nämnd.

Vad krävs för halvtidskontrollen?

- Kontrollen ska, om det inte finns särskilda skäl, ske efter motsvarande två års utbildning på forskarnivå på heltid. Tidpunkten är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade artiklar.

- Se den allmänna studieplanen som gällde då du antogs för information om vilka kurser som måste göras innan halvtidskontrollen

- KI:s introduktion för utbildning på forskarnivå

För doktorander som antagits före juli 2006 och som inte bytt till medicinsk vetenskap kan kurskravet se annorlunda ut. Allmän studieplan för dessa doktorander finns på institutionen.

Ansökan

Ansökan/godkännande av halvtidskontroll handläggs enligt institutionens egna rutiner. Se institutionens webbsida för mer information angående ansökan eller kontakta institutionens administratör för forskarutbildning. Nedan följer det som gäller samtliga doktorander oavsett institution.

Halvtidsnämnden

Efter förslag från doktorandens handledare utser prefekten en nämnd bestående av tre, från projektet fristående, disputerade forskare med adekvat ämneskunskap. Nämnden ska tillsammans med handledare och doktorand bedöma möjlighet för projektet att leda fram till en doktorsexamen och föreslå eventuell revidering av den individuella studieplanen.

Halvtidssammanfattning

Inför halvtidskontrollen ska doktoranden sammanställa en halvtidssammanfattning bestående av följande delar:

- en litteraturöversikt av forskningsområdet (i normalfallet ca 8 sidor exkl. referenser)

- en lägesbeskrivning (2-4 sidor) av forskningsprojektet och av progressen i doktorandens lärande i relation till målen för doktorsexamen

- en plan för resten av forskarutbildningen (1-2 sidor)

- en reflektion över etiska överväganden inom projektet.

 

Det är värdefullt för doktorander och handledare att använda antiplagieringsverktyget iThenticate för att tillsammans granska utkast av halvtidssammanfattningen, dels som ett led i kvalitetskontrollen, dels som en del i doktorandens lärande.

Handlingar till halvtidsnämnden

Handledare och doktorand ser till att nämnden får handlingar i god tid före halvtidsseminariet. Dessa handlingar ska bestå av:

1. Halvtidssammanfattningen, se ovan

2. Doktorandens individuella studieplan, inklusive forskningsplan, tillsammans med kopior av dokumentation från årlig uppföljning(ar)

3. Information om vilka kurser doktoranden har gått*

4. Kopia av samtliga etiktillstånd (både ansökan och besluten)

5. Ev. publikationer och manuskript

* Lämpligen skriver doktoranden ut ett registerintyg från Ladok, men i och med att utdatafunktionen håller på att utvecklas i Ladok finns en viss osäkerhet i dagsläget över om det är ett möjligt alternativ. Huvudsaken är att halvtidsnämnden får information om vilka kurser och seminarier som doktoranden har gått hittills.

Instruktion för nämnd vid halvtidskontroll samt blankett för halvtidskontroll (protokoll) ska också tillsändas nämndens ledamöter.

Seminariet

Halvtidskontrollen består dels av ett seminarium, dels av ett uppföljningsmöte.

Seminariet består av en presentation som doktoranden håller på engelska. Presentationen ska sammanfatta resultat och vidare planering av utbildningen på forskarnivå i relation till doktorandens individuella studieplan, vanligtvis som ett öppet forskningsseminarium med efterföljande diskussion.

Halvtidsseminariet ska vara offentligt och annonseras inom KI (annonsering kan med fördel göras genom institutionens kalendarium).

Kontakta administratören för forskarutbildning på din institution för att anmäla en kalenderhändelse.

Uppföljningsmöte

Efter halvtidsseminariet ska nämnden sammanträda med handledare och doktorand, samt om möjligt mentor, för att gå igenom utbildningens fortskridande. Tillsammans med doktorand, handledare och mentor ska följande diskuteras:

- planer för återstående utbildningsaktivitet

- struktur för handledning

- etiska spörsmål.

Nämnden ansvarar för att protokoll för halvtid (blankett 5) fylls i och signeras av samtliga ledamöter i nämnden. Protokollet sänds till institutionens studierektor för eventuell uppföljning. Vid anmärkningar och förslag till förändring av ursprunglig plan ska den skriftliga sammanställningen från halvtidskontrollen gälla som revidering av den individuella studieplanen. Revidering av den individuella studieplanen fastställs av studierektor vid institutionen.

Då doktoranden har sin individuella studieplan i ISP-systemet gäller andra rutiner kring revidering av den individuella studieplanen. (denna sida kommer att uppdateras då ISP-systemet är implementerat)

Instruktion för nämnd vid halvtidskontrollen

Kommittén för utbildning på forskarnivå anser att halvtidskontrollen är en viktig kontrollpunkt för att bedöma möjlighet för projektet att leda fram till doktorsexamen. Vad uppdraget som ledamot innefattar, vilken dokumentation som ska granskas innan seminariet samt vilka aspekter som ska bedömas framgår från dokumentet Instruktion för nämnd vid halvtidskontroll.