Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Samtliga doktorander vid KI som antagits efter 1 mars 2006 är antagna till forskarutbildningsämnet ”medicinsk vetenskap”. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas.

Från och med 2022 går det bara att bedriva forskarstudier vid KI inom ämnet medicinsk vetenskap. Övriga forskarutbildningsämnen är nedlagda (beslut 2020-09-15, dnr 1-/454-2020). Doktorander som antogs till något av de gamla ämnena kan endast fortsätta sina forskarstudier efter ha fått en ansökan beviljad om att byte ämne.

Regelsamling - forskarutbildning