Plagiatgranskning inom forskarutbildning

Som en del i arbetet med att säkerställa en god forskningssed utför KI en systematisk plagiatgranskning av alla avhandlingar. Som ett lärandemoment i vetenskapligt skrivande granskar även KI:s doktorander sin litteraturöversikt inför halvtidskontrollen.

Textmatchingssystem kan utöver att vara ett stöd för att hitta plagiat även visa på svagheter i texten, som till exempel brist på kunskap angående parafrasering och källhantering. 

Tonvikten i kappan bör ligga på en reflekterande diskussion och kontextualisering av de egna forskningsresultaten. Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten.

Se avsnitt om sammanläggningsavhandling och plagiatgranskning i Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet.

Textmatchningssystem Ouriginal (tidigare Urkund) och iThenticate

KI använder två textmatchningssystem för plagiatgranskning inom sina utbildningar: 

 • iThenticate används av doktorander i utbildningssyfte för granskning av litteraturöversikten inför halvtidskontroll och av betygsnämnder för plagiatkontroll av avhandlingar. 
 • Ouriginal används av KI:s lärare för att plagiatgranska inlämningsuppgifter för kurser inom samtliga utbildningsnivåer. 

Till skillnad från Ouriginal sparar iThenticate inte det som användarna laddar upp i sin databas. iThenticates databas är också mycket större vad gäller vetenskapliga artiklar, och är därför mer lämpad för granskning av avhandlingar än Ouriginal. 

Inloggning och instruktioner - iThenticate

Samtliga handledare och doktorander på KI har tillgång till tjänsten. Gå till https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth/ithenticate/swamid. Under Identify yourself väljer du Karolinska Institutet och loggar in med hjälp av ditt KI-ID.

Guider och manualer för att skapa en rapport:

Tips: 

 • Ändra inte default-inställningen ”Generate report only” när du laddar upp en fil. (Om du ändrar denna inställning så sparas dokumentet i iThenticate vilket innebär att överlapp noteras i onödan om/när du i ett senare skede granskar en nyare version av samma arbete.)
 • Välj att exkludera referenslistan (vanligtvis 100 % textöverlapp) samt metodavsnittet och sätt tröskelvärdet så att textöverlapp av mindre än tio ord exkluderas. 

Att tolka en iThenticate-rapport

IThenticate skapar en ”similarity report” och ”similarity score” som visar alla textmatchningar i kappan/ramberättelsen mot material (texter, publikationer etc.) som finns publicerat på nätet. I den resulterande rapporten markeras alla överlapp mellan den granskade texten och tidigare publicerad text med olika färger. Varje textöverlapp markeras med en siffra som representerar källan till ursprungsreferensen. I slutet av rapporten visas i vilken utsträckning likheter förekommer, uttryckt i procent och antal ord mellan varje källa och texten. 

Vad betyder textöverlappet?

En hög procentsats betyder inte automatiskt att det finns plagiat i dokumentet och en låg “similarity score” betyder inte nödvändigtvis att det inte finns plagiat i dokumentet.  

Textmatchning kan vara helt oproblematisk (se nedan), men det är också möjligt att det är ett tecken på brist på god forskningssed och  försök till vilseledande. Textmatchning kan också vara ett tecken på bristande kvalitet.

Att reflektera över när du tolkar en rapport:

 • I vilken del av texten finns textmatchningen? Är det introduktion, bakgrund, metoddel, resultat, diskussion, slutsats etc? Textöverlapp i metoddelen brukar man inte ta hänsyn till ur plagiatsynvinkel och det rekommenderas därför att metoddelen exkluderas vid plagiatgranskning i iThenticate-systemet.
 • Innehåll: Är det ”allmängods” (standardfraser/standardbeskrivningar som inte behöver källhänvisning) eller är det någon annans forskningsidé? 
 • Är referens angiven? 
 • Ursprung: Matchar texten en publikation där doktoranden är medförfattare (antingen har författat stycket själv eller att texten författades av medförfattare; tänk också på Copyright) eller överlappar texten med någon annans publikation? 
 • Hur mycket överlapp finns det?: Titta gärna på varje textmatchning i sig (det brukar inte vara tidskrävande) och inte på procent textmatchning per se vid plagiatgranskning! Plagiat kan förekomma även om det endast finns en låg procent textmatchning. 

Det är viktigt att förstå att det ofta inte finns några självklara svar utan iThenticate-resultatet måste bedömas i sitt sammanhang. 

Systematisk plagiatgranskning av avhandlingar 

För att se till att plagiat inte förekommer i doktors- och licentiatavhandlingar utförs en systematisk plagiatgranskning av avhandlingarnas kappor. 

Kapporna laddas upp i iThenticate efter att de offentliggjorts genom elektronisk ”spikning” i KI:s e-publiceringssystem KI Open Archive. Universitetsbiblioteket (KIB) skickar iThenticate-rapporten samt information om hur man tolkar rapporten till samtliga betygsnämndsledamöter via e-post som underlag för bedömning av kappan. 

Vid förekomst av grundad misstanke om att doktoranden har försökt vilseleda vid examination, t.ex. genom att ha plagierat text i sin ramberättelse, ska betygsnämnden skyndsamt anmäla detta till rektor för vidare handläggning.

Förebyggande arbete - plagiat

För att förhindra plagiering är det viktigt att doktoranderna lär sig korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering samt god framförhållning och tidsplanering. 

Som en del av ett förebyggande arbete ingår:

 • En webb-baserad kurs angående referenshantering och att undvika plagiat ingår i introduktionen för nya doktorander
 • Att delta i en kurs i vetenskapligt skrivande. 
 • Plagiatgranskningen i samband med halvtidskontrollen med efterföljande diskussion mellan doktorand och handledare.
 • Att få konstruktiv återkoppling från handledaren under skrivprocessen.
 • Möjligheten att granska sin kappa i iThenticate innan spikning av avhandlingen.