Ansökan om att försvara avhandling

Före ansökan

Disputationsansökan bör förberedas i god tid, gärna 12 veckor eller mer under terminstid innan önskat disputationsdatum.

Vid monografiavhandling rekommenderas ytterligare sex veckor framförhållning under terminstid, (se under rubriken Sammanläggnings- eller monografiavhandling nedan).

 • Boka lokal för önskat disputationsdatum en vardag under terminstid. Lokalen ska ligga i Stockholmsregionen så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta och ska vara tillgänglig för allmänheten. Lokal bokas via den egna institutionen.
 • Etablera kontakt med opponent och betygsnämndsledamöter. Se till att de är tillgängliga vid önskat disputationsdatum och att betygsnämndsledamöterna har möjlighet att delta i förhandsgranskningen av delarbetena. Föreslå en samordnare i betygsnämnden och informera denne om vad rollen som samordnare innebär (se Information till betygsnämnd mfl nedan). En eller flera av betygsnämndsledamöterna och/eller opponenten får delta på distans via digitala lösningar under förutsättning att disputationen kan genomföras med hög kvalitet. Läs mer om digital medverkan vid disputationer.
 • Kontakta tryckeri för att få veta hur lång tid tryckningen kommer att ta. Begär in tillstånd för publicering från tidskrifter, se tryck av avhandling.
 • Färdigställ din kappa (ramberättelse). Kappan behöver inte vara färdig förrän betygsnämnden har förhandsgranskat delarbetena. Notera att ramberättelsen kommer att kontrolleras för att säkerställa att det inte förekommer plagiat. Samtidigt kommer det även att synas om texten innehåller självplagiat. Läs mer om innehållet i avhandlingen (inklusive riktlinjer för skrivande av ramberättelse).

Ansökan

Lämpligt tidsavstånd mellan disputationskommitténs sammanträden och önskat disputationsdatum är cirka 12 veckor. Detta för att skydda doktoranden från att tvingas skjuta upp disputationen om processen av någon anledning blir fördröjd.

Använd blankett 9 version 2024-03-15 enligt instruktion. Denna version är mindre omfattande än tidigare, men ska kombineras med en redogörelse för doktorandens lärande och måluppfyllnad vilken lämnas i en separat blankett och utgör del 3 av disputationsansökan. 

Mer information om redogörelsen för lärande och måluppfyllnad

Betygsnämnd och opponent

Målet med betygsnämndens sammansättning är att ledamöternas sammanlagda expertis ska täcka hela avhandlingens område.

Ledamöterna måste vara fria i sin bedömning så att det inte ska kunna finnas några tvivel om att ledamöterna har fattat sitt beslut objektivt (se "Att undvika jäv" nedan). Ledamöterna är normalt tre till antalet men om särskilda skäl föreligger, t.ex. om avhandlingen är uttalat tvärvetenskaplig, kan antalet utökas till fem.

Minst en betygsnämndsledamot ska tillhöra annat lärosäte än KI och får inte ha någon aktuell KI-anknytning. Samordnaren får inte tillhöra samma institution som doktoranden, huvudhandledaren eller någon av bihandledarna. Högst en av ledamöterna får tillhöra samma institution som doktoranden eller huvudhandledaren. Minst en ledamot ska komma från annat universitet än doktorand, huvudhandledare och bihandledare. Om möjligt bör minst en ledamot ha varit med i nämnden vid halvtidskontrollen.

Samtliga ledamöter ska vara docenter eller professorer. Disputationskommittén kan i undantagsfall godkänna en föreslagen ledamot i betygsnämnden som inte är docent eller professor. För att ansöka om undantag ska ett brev med motivering avseende varför den föreslagna ledamoten besitter en sådan unik vetenskaplig ämneskompetens att det inte går att hitta någon annan ojävig docent eller professor, samt ett CV och publikationslista för den föreslagna ledamoten bifogas ansökan.

Opponent ska vara disputerad forskare och expert inom avhandlingsområdet samt vara ojävig i förhållande till doktorand, handledare och projekt. För opponenten föreligger inget krav på docentur. Undantag från kravet på doktorstitel kan göras för en mycket välmeriterad professor, bifoga då CV inklusive publikationslista för den föreslagna opponenten.

Observera att det är endast är ett förslag på betygsnämnd och opponent som lämnas in. Disputationskommittén kan besluta att någon/några personer måste bytas ut.

Doktoranden ansvarar för att nedanstående dokument skickas till opponent och till disputationsordförande (betygsnämndsledamöterna får informationen direkt från Disputationskommittén):

Arvode till opponent

Arvodet till opponenten är 15 000 kr. Notera att arvode inte utgår till opponent som är anställd vid, eller anknuten till, KI.

Viktig information rörande utländsk opponent: 
För dessa krävs ett så kallat SINK-beslut (SINK = särskild inkomstskatt). Använd Skatteverkets blankett SKV 4350 (engelsk version 4350a). Observera att det även krävs ett samordningsnummer, och enligt nya regler måste den som ansöker om samordningsnummer infinna sig personligen för identitetskontroll på Skatteverket eller på utvalda ambassader. För att undvika detta är det viktigt att det i SINK-ansökan anges en motivering till varför man inte kan inställa sig för identitetskontroll, exempelvis att man endast ska arbeta enstaka dagar i Sverige.

Se även: Löneutbetalningar och skatt | Medarbetare (ki.se)

Betygsnämndsledamöter och opponent får delta på distans via digitala lösningar under förutsättning att disputationen kan genomföras med hög kvalitet

Att undvika jäv

Kraven på betygsnämndsledamöternas och opponentens opartiskhet och objektivitet är mycket höga. Anledningen är att skydda doktoranden så att ingen efteråt kan hävda att processen inte gick korrekt till. Om det finns några som helst omständigheter som innebär att omgivningen kan ifrågasätta betygsnämndens objektivitet har inte doktorandens intressen tillgodosetts.

Följande skrivelser finns att tillgå om du behöver hjälp att bedöma jäv:

Jäv enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen är jäv en omständighet där en ledamot av ett beslutande organ som deltar i överläggning eller ett föredragande kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Betygsnämndsledamöter och opponent ska därför vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt.

karolinska Institutets riktlinjer om jäv

Vetenskapsrådets jävsregler

Vetenskapsrådet har allmänt hållna jävsregler:
Vetenskapsrådets jävsregler

Ämnesrådet för medicin och hälsa har formulerat tillämpningar av Vetenskapsrådets jävsregler vilka specificerar följande:

 • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
 • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
 • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
 • Undantag från 5-årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

När disputationskommittén bedömer en opponents eller betygsnämnds objektivitet vägs många saker in. Ibland handlar det om uppenbart jäv men det förekommer också situationer då en granskare anses olämplig på grund av bristande objektivitet utan att några formella jävsregler har brutits. Bakgrunden till dessa beslut är att försöka förhindra situationer där objektiviteten kan ifrågasättas.

Sammanläggnings- eller monografiavhandling

Sammanläggningsavhandling

Den vanligaste formen för avhandlingar vid KI är sammanläggningsavhandling med en inledande allmän ramberättelse som följs av ett antal delarbeten. Minst två av delarbetena i avhandlingen ska vara accepterade för publicering i refereegranskade tidskrifter, medan övriga kan vara manuskript. Det ingår i forskarutbildningen att ta aktiv del i publiceringsprocessen av vetenskapliga arbeten.

Antalet delarbeten i en sammanläggningsavhandling kan variera men de ska vara av en vetenskaplig standard som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet och ha ett omfång som motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid. Det är betygsnämnden som bedömer om dessa krav är uppfyllda.

I många projektgrupper har originalarbeten flera medförfattare. För delarbeten som ingår i andra personers doktorsavhandlingar ska doktorandens insats tydligt kunna särskiljas.

Information om innehållet i avhandlingen

Monografiavhandling

Om avhandlingen som ska läggas fram är en monografiavhandling utan refereegranskade artiklar ser granskningsprocessen något annorlunda ut än vid sammanläggningsavhandlingar.

 1. Tillsammans med ansökan om disputation lämnas ett första utkast till monografi in tillsammans med förslag på två ojäviga och sakkunniga granskare, en verksam vid KI, och en extern.
 2. Granskarna går igenom arbetet och skriver ett utlåtande liknande de vetenskapliga tidskrifternas referee-utlåtanden. Utlåtandet ska utmynna i ett uttalande om avhandlingens kvalité och omfattning. Utlåtandet handläggs av disputationskommittén.
 3. Doktoranden ombeds att inkomma med ett svar på utlåtandet och, vid behov, en reviderad form av monografin där gjorda förändringar är tydligt markerade.
 4. Avhandlingen lämnas in på vanligt sätt till ledamöterna i betygsnämnden tillsammans med förhandsgranskarnas utförliga skriftliga utlåtanden. Efter ledamöternas rekommendation lämnas arbetet för tryckning.

Beräkna att det tar sex veckor mer för en disputationsansökan som gäller en monografiavhandling.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Ruket Negasi

Handläggare
+46852486113

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID