Ändring i godkänd ansökan om disputation eller licentiatseminarium

Ändring av betygsnämndens ledamöter, opponent, disputationsdatum, datum för licentiatseminarium och lokal, samt antal delarbeten och författarordningen på delarbeten (om doktorandens plats påverkas) måste godkännas av disputationskommittén.

Godkänt datum för disputation / licentiatseminarium får skjutas fram maximalt sex månader. Om disputationen / licentiatseminariet inte sker på det godkända datumet och doktoranden innan dess inte har ansökt om att ändra datum måste en helt ny ansökan lämnas in.

Ansökan om ändring i godkänd disputationsansökan görs på blankett 12:1 eller 12:2 (vid byte av betygsnämndsledamot eller opponent). Blanketten skickas till disputationskommitténs handläggare och beslut fattas sedan av ordförande. Vid godkännande återsänds undertecknad blankett till doktorand och handledare via e-post.

Mindre förändringar

Mindre förändringar som inte kräver godkännande av disputationskommittén är:

  • Ändringar i titlar som inte förändrar den huvudsakliga innebörden av dessa, t.ex. omkastningar, tillägg eller borttagande av enstaka ord och skiljetecken.
  • Ändringar och tillägg i författarordningen som inte påverkar doktorandens plats i denna ordning.
  • Förändringar av delarbetenas ordningsföljd.

Manuskript

Innan betygsnämnden fått delarbetena för förhandsgranskning får du fritt ändra i texten i dina opublicerade manuskript, men därefter bör inga större förändringar ske. Om större förändringar sker efter att betygsnämnden fått delarbetena ska detta meddelas betygsnämnden och disputationskommittén. Om delarbete accepteras eller publiceras innan tryckningen kan den accepterade/publicerade varianten ingå i den tryckta avhandlingen.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen