Disputationsakten

Doktorsavhandlingen ska försvaras offentligt vid en disputation.

Disputationen ska vara offentlig och ska företrädesvis hållas på engelska men även svenska är tillåtet.

Om det finns digitala inslag i disputationen, lär mer här

Inledning

Disputationsordföranden öppnar disputationsakten och presenterar respondent, avhandling, opponent och betygsnämndens ledamöter. Därefter har respondenten möjlighet att ange rättelser varefter ämnesområde och avhandling presenteras kortfattat. Denna presentation kan göras av opponent eller respondent. Det är vanligt att opponenten presenterar ämnesområdet medan respondenten ger en kort sammanfattning av avhandlingen och dess viktigaste resultat.

Oppositionen

Opponenten startar därefter oppositionen genom en diskussion mellan opponent och respondent. Efter avslutad opposition inbjuder ordföranden betygsnämndens ledamöter att ställa frågor till respondenten och till sist ger han eller hon samtliga övriga närvarande tillfälle att ställa frågor och ytterligare diskutera avhandlingen.

Disputationen är inte tidsbegränsad. Om akten blir långvarig kan ordföranden avbryta för paus. Akten får inte avslutas förrän all opposition och diskussion från opponent, betygsnämndsledamöter och auditorium är färdig.

Betygsnämndens beslut

Efter disputationen samlas betygsnämnden. Mötet består av två delar. Under mötets första del får disputationsordförande, handledare och opponent närvara. Då kan respondentens prestationer diskuteras. Under mötets andra del får endast betygsnämndens ledamöter närvara för att besluta om avhandlingen ska godkännas eller underkännas. Majoritetsbeslut gäller. Betygsnämndens beslut lämnas sedan till institutionens administratör.

Om det vid disputationen framkommer anmärkningar av så extraordinär art att betygsnämnden anser det nödvändigt att inför sitt beslut företa särskilda undersökningar eller konsultationer bör betygsnämnden ajournera detta sammanträde. Ajourneringen ska vara kort, men maximalt två veckor.

Disputationsordförande

Disputationsordförandes roll är att vara samordnare och representant för KI vid disputationsakten. Han/hon förväntas känna till proceduren kring en disputation och kunna hantera eventuella komplikationer i samband med disputationsakten.

Ordföranden ska se till att samtliga betygsnämndsledamöter och opponent bekräftat sin närvaro vid disputationen och att eventuella resplaner är rimliga, för att undvika att disputationen måste ställas in.

Disputationen kan inte startas förrän opponenten och samtliga betygsnämndsledamöter är på plats. 

Om någon av betygsnämndsledamöterna och/eller opponent deltar på distans är det viktigt att säkerställa att tekniken fungerar under hela disputationen både för dem som deltar digitalt och för dem som är på plats. Ordföranden måste avbryta disputationen om det uppstår tekniska problem. 

Om någon ska delta digitalt rekommenderas det att det finns en teknisk ansvarig person i lokalen att bistå ordföranden. 

Läs mer om digital medverkan vid disputationer

Frånvaro

Om opponent inte infinner sig vid disputation kan disputation genomföras genom att betygsnämnden inträder i opponentens ställe. Om en betygsnämndsledamot inte infinner sig vid disputation ska disputationsordförande kontakta disputationskommitténs handläggare vid universitetsförvaltningen.

Det går att genomföra en disputation med betygsnämndsledamot eller opponent på distans via digitala lösningar, vilket kan vara ett alternativ vid sena återbud eller vid förhinder att delta på plats. Läs mer om digital medverkan vid disputationer

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen

Ruket Negasi

Handläggare
+46852486113
GH
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2024-04-22