Disputationskommitténs beslut

Inom en vecka efter sammanträdet får doktorand och handledare besked från disputationskommittén via e-post. Beskedet innebär att ansökan antingen godkänts, bordlagts i avvaktan på komplettering eller fått avslag.

Godkänd ansökan

När disputationskommittén godkänt ansökan om disputation eller licentiatseminarium meddelas doktorand, handledare och betygsnämnd om beslutet. I och med detta har betygsnämnd utsetts, datum och lokal för disputation/licentiatseminarium fastslagits samt opponent utsetts (ej för licentiatseminarium). 

Bordlagd ansökan

Cirka en fjärdedel av ansökningarna som bordläggs vid sammanträdena på grund av att kommittén har frågor kring ansökan. När de efterfrågade kompletteringarna har kommit in till handläggaren i disputationskommittén tas ett nytt beslut av ordföranden i kommittén. Ärendet behöver alltså inte tas upp på ett nytt sammanträde.

Avslag på ansökan

Nästan alla ansökningar som får avslag blir det på grund av oredovisade sampublikationer de senaste fem åren mellan handledare och betygsnämndsledamot eller opponent. Vid avslag måste doktoranden lämna in en ny komplett ansökan och processen fördröjs avsevärt. Se därför till att alltid söka efter gemensamma publikationer, t.ex. i PubMed-databasen, innan ansökan lämnas in. Kom ihåg att alla vetenskapliga artiklar från de senaste 5 åren måste redovisas för att inte ansökan ska avslås.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen
GH
Innehållsgranskare:
Ruket Negasi
2024-05-23