Doktorandens lärande, utveckling och måluppfyllnad

En forskarutbildning är en resa där doktoranden inhämtar kunskaper och utvecklar förmågor genom att genomföra forskning och delta i olika lärandemoment. Progressen i lärandet följs upp regelbundet och vid disputationen ska doktoranden ha uppnått målen för utbildningen.

Doktorandens läranderesa

Allt som doktoranden gör inom sin forskarutbildning innebär ett lärande och bidrar till utveckling av kunskaper, förmågor och förhållningssätt. 

För att tydliggöra lärandeprocessen och måluppfyllnad finns följande steg vid KI:

 1. Individuell studieplan (ISP): En plan för hur doktoranden ska uppnå examensmålen formuleras 
 2. Årlig uppföljning: Doktorand och handledare följer varje år upp progressen, dokumenterar i ISPen och planerar återstående utbildning
 3. Halvtidskontroll: Läranderesan har nått halvvägs och doktoranden redogör för sin progress i en halvtidsrapport 
 4. Disputation (licentiatseminarium): Nu återstår bara att knyta ihop påsen: I redogörelserna för doktorandens lärande och utveckling som forskare inklusive måluppfyllnad (se nedan) sammanfattar doktorand och handledaren lärandeprocessen, beskriver hur målen uppnåtts och hur doktoranden har utvecklats till en självständig forskare. 
Bild: Översikt över forskarutbildning på KI.

Vid disputation: Redogörelse för lärande, utveckling och uppfyllelse av examensmålen

Vid slutet av sin läranderesa ska doktoranderna reflektera över och syntetisera sin utveckling och på vilket sätt de har uppnått målen för forskarutbildningen. 

I samma dokument lämnar huvudhandledare sin redogörelse över doktorandens utveckling till en självständig forskare.

Det finns en blankett framtagen att använda för dessa redogörelser, se nedan. I den ska doktorand och handledare även intyga att de bedömer att doktoranden kommer att ha uppnått examensmålen vid tidpunkten för disputation/licentiatseminarium. 

Syfte

Syftet med redogörelserna är att knyta ihop säcken och synliggöra doktorandens lärande och utveckling. Underlaget utgör ett komplement till de resultat som presenteras i avhandlingens kappa och i delarbetena, och utgör ett underlag för betygsnämnd och opponent då de förbereder disputationen.

Notera att redogörelsen är en självreflektion och inte en examinationsuppgift och kan därmed vare sig godkännas eller underkännas. 

När, var, hur?

1. Skriv en redogörelse

Doktoranden och huvudhandledaren skriver sina redogörelser i mallen/blanketten samt intygar doktorandens måluppfyllnad (se Redogörelser för doktorandens lärande och utveckling som forskare inklusive uppfyllelse av examensmålen).

Doktorand: 

 • Lägg upp texten på det sätt som passar dig bäst. Använd dina egna ord för att beskriv din resa. Ett tips är att strukturera den utifrån de tio lärandemålen (sju mål för licentiat)]. Tänk på att även misslyckanden och motgångar kan ha bidragit till lärandet.
 • Fokusera inte bara på delarbetena i avhandlingen och de kurser du gått, utan även på annat du gjort, upplevt och erfarit under dessa år som har bidragit till ditt lärande.         
 • Om ni har använt den individuella studieplanen som det verktyg det är tänkt att vara finns redan mycket skrivet i avsnittet Examensmål. 
 • I halvtidsrapporten ingick ett avsnitt som hette ”Status report of progress” vilket är en bra start att utgå ifrån. 
 • Doktorandens redogörelse rekommenderas omfatta ca 2-3 sidor. 

Huvudhandledare:

 • Handledaren och doktoranden bidrar med olika perspektiv. Det är därför bra om doktorand och handledare skriver sina texter oberoende av varandra, men att det kan vara informativt för båda att sedan se vad den andra har valt att lyfta. 
 • Handledarens redogörelse rekommenderas omfatta ca 1 sida. 

Notera att denna redogörelse tidigare var en del av blanketten för ansökan om disputation, men har nu plockats ut och utgör en del av ett separat dokument tillsammans med doktorandens redogörelse.

Stöd för skrivande: Läs under ”Hur kan målen för forskarutbildning uppnås?” på denna sida:  Mål för forskarutbildning enligt högskoleförordningen | Medarbetare (ki.se)

2. Disputationsansökan

Redogörelserna i lämnas in på aktuell blankett tillsammans med ansökan om disputation/licentiatseminarium och utgör ”del 3”. 

Del 3 ingår inte i den formalia som disputationskommittén granskar men läggs med för att möjliggöra ett bestyrkande att alla doktorander har skrivit en redogörelse. Genom att samla in redogörelserna ges också förutsättningar att kunna följa upp hur rutinen fungerar och att kunna skapa en bättre förståelse kring doktorandernas lärande på universitetsövergripande nivå. 

3. Skicka till betygsnämnd och opponent

 • Ifylld redogörelseblankett skickas till betygsnämnden tillsammans med övriga handlingar inför förhandsgranskningen
 • Ifylld redogörelseblankett skickas till opponenten senast i samband med att den tryckta avhandlingen skickas till opponenten. 

Detta utgör ett underlag för betygsnämnd och opponent då de förbereder disputationen. I deras uppdrag ingår att ställa frågor så att doktoranden får möjlighet att visa att de nått examensmålen. 

4. Frivilligt: inkludera i kappan

Om doktoranden så önskar kan doktorandens redogörelse (dock inte handledarens) inkluderas i kappan som en bilaga. Doktoranden får själv avgöra om hen publicerar samma version som lämnades in till betygsnämnden eller om doktoranden vill arbeta vidare med sin redogörelse.