Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsanslag för forskning kring Artros och Stroke ur Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys stiftelse.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning kring hjärt- och lungsjukdomar med prioritet på stroke och reumatologiska sjukdomar, företrädesvis inom artros.  

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet och bedriver sin forskning inom ovanstående område.

Belopp

Medel kommer att utbetalas till 4-6 forskare. Beloppet är beroende av den årliga avkastningen ur stiftelsen. För 2022 fanns det 5 850 000 kr till Strokeforskningen och 1 950 000 kr till Reumatologiforskningen att fördela. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista med de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 4 – 18 oktober 2022. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 4 oktober och stänger klockan 14.00 den 18 oktober.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se