Karolinska Institutets stiftelse för koagulationsforskning

Karolinska Institutet utlyser härmed medel ur stiftelsen för koagulationsforskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja koagulationsforskning rörande blodpropp i hjärna, hjärta och kärl samt blödarsjuka.

Medel kan beviljas till ett av följande tre ändamål:

  1. Stipendium i 1-3 månader till i första hand doktorand eller i andra hand som stipendium till forskare som har disputerat. För gällande stipendieregler, Se dokumentet ”Stipendieregler vid Karolinska Institutet, fastställda av rektor 2018-08-28, dnr 1-174/2018”
  2. Medel till specialist inom koagulationsforskning, företrädesvis till disputerade forskare, i syfte att författa/förbättra enkla informationsskrifter inom koagulationsområdet
  3. Medel i syfte att anordna en konferens inom koagulationsområdet i Karolinska Institutets namn.

Behörighet

Behöriga att söka medel är registrerade doktorander och forskare anknutna till Karolinska Institutet.

Doktorander prioriteras och forskare från klinisk disciplin äger företräde om forskning sker i samarbete med laboratoriemedicin. Stipendium kan tilldelas samma person vid som mest tre tillfällen.

Ansökan

Ansökan ska göras manuellt. Ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett samt bilagorna enligt nedan.

Ansökan kan skickas på mail i pdf-format, till fonder@ki.se. Sista ansökningsdag är den 16 april 2024, klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning efter granskning av en expertgrupp. Besked till samtliga sökande skickas via e-post i månadsskiftet maj/juni.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Kort ansökningsbrev som också ska innehålla uppgifter om huruvida du är eller har varit anställd vid KI
  2. Intyg om eventuell doktorandregistrering
  3. CV
  4. Publikationslista
  5. Forskningsplan om maximalt 3 sidor inkl. referenser.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se