Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning

Erik och Edith Fernströms stiftelse utlyser härmed forskningsstipendier för medicinsk forskning.

Ändamål

Utlysningen avser forskningsstipendier att användas för forskning vid utländska forskningsinstitut av främsta klass. I huvudsak främjas forskare vars forskningsuppgifter inte kan genomföras vid motsvarande svenska institutioner, men som kan väntas medföra resultat av värde för fortsatt medicinsk forskning i Sverige.

Stipendiet kan exempelvis användas för att finansiera kortare vistelse (1-6 månader) vid ett utländskt forskningsinstitut eller laboratorium, för att lära sig ny teknik och/eller för att etablera samarbete. Bidrag utgår för resa och kostnader utöver egen lön under perioden. Medel utgår ej för ordinarie lön eller för medföljande familjemedlemmar.

Behörighet

Behöriga att söka är forskare och registrerade doktorander vid Karolinska Institutet. Viss prioritet ges för utbyte med KIs samarbetsuniversitet och -institut.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 1 800 000 och 2 300 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 400 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Förlängd ansökningstid.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), en beskrivning av resans ändamål (max 1 A4-sida), förväntade resultat av besöken för forskningen vid KI 1 A4-sida), en motivering till val av värdinstitution (max 1 A4-sida), eventuella etiska överväganden samt en budget.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. Inbjudan från värdinstitutionen
  2. Resandes CV
  3. Resandes publikationslista, minimikravet för doktorander är att bifoga ett manuskript
  4. Om den resande är doktorand, ska rekommendationsbrev från handledaren bifogas inkl handledarens CV och publikationslista
  5. Information om hur resan är tänkt att finansieras, inkl. uppgifter om lönefinansiering under vistelsen
  6. Lista på tio representativa publikationer från värdinstitutionen.
  7. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 30 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 30 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i slutet av maj.

Återrapportering

För denna utlysning kommer vi att vilja ha in en kort vetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelsen.

Återrapportering sker i Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se