Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning

Karolinska Institutet utlyser härmed rese- och forskningsbidrag ur stiftelsen för virusforskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja virusforskningen vid Karolinska Institutet, framförallt den forskning som bedrivs av yngre obefordrade forskare. Bidrag ges i första hand till studieresor och kongressdeltagande under innevarande år, men kan även utgå som bidrag till utrustning och drift.

Behörighet

Behöriga att söka medel är registrerade doktorander och forskare anknutna till Karolinska Institutet med högst sju år sedan disputation. Doktorander och forskare med högst tre år sedan disputation prioriteras.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 700 000 och 1 000 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 100 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 4 000 tecken (ca 1 A4-sidor), eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Enbart projekt med tydlig koppling till virusforskning kommer ifråga (erhåller anslag).

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista som listar upp till fem arbeten som publicerats under de senaste fem åren. För doktorander som ännu inte hunnit publicera något arbete är minimikravet att ett manuskript bifogas
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

För den som söker för resa ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Abstract samt bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  2. Personlig inbjudan till kongress eller från värdinstitution
  3. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta, alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 30 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 30 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se