Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller utbildning inom medicin avseende reumatism och cancer.

Behörighet

Behöriga att söka är disputerade forskare på postdoc-nivå, som befinner sig i tidsspannet 3-4 år efter disputation (perioden mellan 1 januari 2020 – 31 januari 2021), och som är anknutna till Karolinska Institutet. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Bidrag för samma projekt kan utgå högst tre gånger. Om du beviljats medel ur Wallströms stiftelse tidigare ska en progressrapport bifogas.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 1 000 000 och 1 500 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 250 000 och 500 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år.
  2. För den som tidigare har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 23 januari .

Alla sökande ska i formuläret ange vem man hade som huvudhandledare under doktorandtiden.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i april.

Mottagarna förväntas delta i en stipendielunch tillsammans med stiftelsens styrelse, som brukar hållas i juni.

Återrapportering

För denna utlysning kommer vi vilja ha in en kort vetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelsen.

Återrapportering sker i Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se