Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse för forskning om ledsjukdomar.

Ändamål

Stiftelsen har som huvudsakligt syfte att främja vetenskaplig forskning avsedd att öka våra kunskaper om ledsjukdomar, företrädesvis den deformerande höftledsartrosen. Forskningen ska gälla etiologiska och/eller terapeutiska problem.

Medel ur stiftelsen kan sökas för ovan nämnda forskningsområde, dels som anslag till vetenskaplig forskning, dels som resestipendium för forskning utomlands.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Tilldelning kan endast ske upp till tre gånger.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 650 000 och 1 000 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 80 000 och upp till maximalt  250 000 kronor. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

För den som söker för resa ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Abstract samt bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  2. Personlig inbjudan till kongress eller från värdinstitution.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 september 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 3 september och stänger klockan 14.00 den 17 september.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se