Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning

Karolinska Institutet utlyser härmed forsknings- och resebidrag ur Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning, företrädesvis inom flygmedicin.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja medicinsk forskning företrädesvis inom flygmedicin och närliggande ämnesområden. Det kan exempelvis röra sig om kroppens reaktion på syrebrist, ändringar av atmosfärtrycket eller förändringar av tyngdkraftens riktning och storlek. Detta utesluter inte frågeställningar som saknar direkt koppling till flygmedicin, men som har betydelse för detta område.

Medel kan sökas för såväl forskning som för studieresor.

Behörighet

Behöriga att söka medel är doktorander antagna vid Karolinska Institutet och disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Tilldelning kan endast ske upp till max fem gånger. Den som tidigare beviljats medel ska bifoga en kort progressrapport.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 900 000 och 1 400 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 180 000 och 250 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år. För doktorander som ännu inte hunnit publicera något arbete är minimikravet att ett manuskript bifogas. 
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

För den som söker för resa ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Abstract samt bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  2. Personlig inbjudan till kongress eller från värdinstitution
  3. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta, alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 april 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 2 april och stänger klockan 14.00 den 16 april.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i juni.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se