Robert Lundbergs minnesstiftelse

Karolinska Institutet utlyser härmed bidrag för forskning och studieresor ur Robert Lundbergs minnesstiftelse.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande tumörsjukdomar, framför allt cancer. Även forskning om vård av cancerpatienter kan tilldelas medel. Medel kan sökas för såväl forskning som för studieresor.

Behörighet

Stiftelsen riktar sig till registrerade doktorander vid Karolinska Institutet, som har passerat halvtidskontrollen men ännu inte disputerat. 

Medel kan tilldelas samma sökande maximalt tre gånger.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 450 000 och 500 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 25 000 och 85 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor)
  2. Budget där även indirekta kostnader ska anges
  3. En publikationslista där minst ett och upp till fem arbeten ska anges. Minimum ska ett manuskript bifogas om du ännu inte hunnit publicera.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 april 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 2 april och stänger klockan 14.00 den 16 april.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i juni.

Bilagor

Om du har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Den som söker om resebidrag ska bifoga en eller flera av följande bilagor:

  1. Abstract
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  3. Personlig inbjudan till kongress eller institution
  4. Handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll
  5. Utdrag ur Ladok som styrker halvtidskontroll.

Den som söker för forskningsbidrag ska bifoga följande bilagor:

  1. Handledarintyg som beskriver den sökandes roll i forskningsprojektet
  2. Utdrag ur Ladok som styrkes halvtidskontroll.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se