Karolinska Institutets Forskningsbidrag 2024-2025

Härmed utlyses forskningsbidrag ur Karolinska Institutets Forskningsstiftelser.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare eller gästforskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 20 000 och 50 000 kronor per person och år.

Särskild satsning på unga forskare

Utöver grundbidragen görs en särskild satsning på juniora forskare, med egna forskningsprojekt i uppstartsfasen. Bidraget är på 100 000 kronor totalt fördelat över 2 år och behöriga att få del av dessa medel är forskare som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Ingen separat ansökan behöver göras, utan de ansökningar från juniora forskare inom respektive ämnesområde som bedöms ligga i topp kan komma ifråga för satsningen.

Satsningen kan endast erhållas en gång.

Ansökan

På grund av att det i granskningsgruppen ingår även icke svensktalande granskare ska ansökan göras på engelska för att säkerställa att den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna sker på ett likvärdigt sätt.

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 4 000 tecken (cirka 1 A4-sida), uppgifter om forskarhandledning samt eventuella etiska överväganden.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 30 april 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 2 april och stänger klockan 14.00 den 30 april.

I denna utlysning ska ni välja beredningsgrupp. Grupperna är indelade per huvudområde så det är viktigt att ni väljer motsvarande beredningsgrupp som valt huvudområde.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och avser finansiering under 2 år. Beslut meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Bedömningskriterier

Varje individuellt projekts kvalitet bedöms enligt följande kriterier:

  1. Forskningsbeskrivning
  2. Publikationer
  3. Den sökandes roll som handledare för aktiva doktorander och postdocs under de senaste 2 åren.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se