Ruth och Richard Julins stiftelse

Ruth och Richard Julins stiftelse utlyser härmed forsknings- och resebidrag.

Ändamål

Stiftelsen ändamål är att främja medicinsk forskning, företrädesvis inom gastroenterologi och hepatologi. Medel kan sökas för såväl forskningsprojekt som för resor till andra forskningsinstitut för att förvärva nya kunskaper och metoder. Ansökningar för resor till konferenser och liknande beviljas inte.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare, anknutna till Karolinska Institutet eller annan medicinsk fakultet vid ett svenskt lärosäte, samt registrerade doktorander, som förväntas disputera under innevarande kalenderår. I det senare fallet skall intyg från handledare bifogas.

Sökande tidigt i sin forskarkarriär prioriteras.

Bidrag kan utgå högst fem gånger till en och samma forskare. Den sökande som tidigare erhållit medel ur stiftelsen ska bifoga en progressrapport för att ny ansökan ska beaktas.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 1 500 000 och 2 200 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen varierar normalt mellan 100 000 och 150 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas
  3. För doktorand som förväntas disputera under innevarande kalenderår ska handledarintyg bifogas.

Söker du anslag för en forskningsresa ska nedan även bifogas:

  1. Personlig inbjudan från värdinstitution.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 23 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i maj.

Återrapportering

För denna utlysning kommer vi att vilja ha in en kort vetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelsen.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se