Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande ögonsjukdomar, Emil & Laila Villaumes stiftelse och Eva Ridderstads stiftelse.

Ändamål

Stiftelserna har som ändamål att stödja forskningen kring olika ögonsjukdomar.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

Disponibelt belopp brukar ligga mellan 450 000 och 650 000 kronor men kan även variera en del mellan åren. De beviljade beloppen ligger normalt mellan 50 000 och 150 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 1 – 15 oktober 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 1 oktober och stänger klockan 14.00 den 15 oktober.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se