Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning inom geriatrik.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare, anknutna till Karolinska Institutet eller annan medicinsk fakultet vid ett svenskt lärosäte, som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Bidrag beviljas vanligen maximalt tre gånger totalt ur Loo och Hans Ostermans stiftelse.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 200 000 kronor per person. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), ett abstract på ca 1 A4-sida, eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 6 – 20 april 2021. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 6 april och stänger klockan 14.00 den 20 april.

Den sökandes roll i forskningsprojektet ska noggrant beskrivas. Medel kan beviljas för samma projekt i upp till 3 år. Sökande som tidigare fått medel för ett projekt under 3 år i följd, och nu söker för ett annat projekt, måste tydligt motivera hur aktuellt projekt på ett betydande sätt skiljer sig från det föregående.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i juni.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se