Karolinska Institutets Forskningsbidrag 2022-2023

Härmed utlyses forskningsbidrag ur Karolinska Institutets Forskningsstiftelser.

Ingen utlysning kommer att ske 2023.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare eller gästforskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 20 000 och 50 000 kronor per person och år.

Särskild satsning på unga forskare

Utöver grundbidragen görs en särskild satsning på juniora forskare, med egna forskningsprojekt i uppstartsfasen. Bidraget är på 100 000 kronor totalt fördelat över 2 år och behöriga att få del av dessa medel är forskare som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Ingen separat ansökan behöver göras, utan de ansökningar från juniora forskare inom respektive ämnesområde som bedöms ligga i topp kan komma ifråga för satsningen.

Satsningen kan endast erhållas en gång.

Ansökan

På grund av att det i granskningsgruppen ingår även icke svensktalande granskare ska ansökan göras på engelska för att säkerställa att den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna sker på ett likvärdigt sätt.

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 4 000 tecken (cirka 1 A4-sida), uppgifter om forskarhandledning samt eventuella etiska överväganden.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 5 april – 3 maj 2022. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 5 april och stänger klockan 14.00 den 3 maj.

I denna utlysning ska ni välja beredningsgrupp. Grupperna är indelade per huvudområde så det är viktigt att ni väljer motsvarande beredningsgrupp som valt huvudområde.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och avser finansiering under 2 år. Beslut meddelas samtliga sökande via e-post i september/oktober.

Bedömningskriterier

Varje individuellt projekts kvalitet bedöms enligt följande kriterier:

  1. Forskningsprogram
  2. Publikationer
  3. Den sökandes roll som handledare för aktiva doktorander och postdocs under de senaste 2 åren.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att första årets pengar har betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se