Skip to main content

ìShizu Matsumuraîs donation

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag för forskning inom pediatrik, ur ìShizu Matsumuraîs donation.

Ändamål

Donationen är avsedd att användas för forskning inom pediatrik.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet och som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Belopp

Normalt beviljas 2 personer mellan 60 000 och 85 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 april 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i juni.

Bilagor

Till ansökan ska det bifogas:

  1. Ett abstract
  2. En forskningsbeskrivning
  3. En publikationslista avseende 10 arbeten samt en publikationslista för de senaste 5 åren.

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se