Gunnar Arnbrinks stiftelse

Karolinska Institutet utlyser härmed medel ur stiftelsen för forskning inom audiologi.

Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom hörselns (audiologins) område. Ett särskilt syfte är att genom stipendier eller forskningsbidrag underlätta för personer inom hörselvården att starta en forskarutbildning och en framtida forskargärning. Motsvarande stöd kan även ges för att efter disputation för att nå docentkompetens. Stödet utgörs främst av personliga stipendier, men även medel för forskningsassistans.

Behörighet

Behöriga att söka medel är de som antingen har behörighet att påbörja forskarutbildning eller är registrerade doktorander eller forskare som disputerat för högst 5 år sedan (2017-2021). Kompensation utgår inte för föräldraledighet, militärtjänstgöring, långtidssjukskrivning och klinisk tjänstgöring. Forskningens inriktning ska vara mot medicinsk, teknisk eller beteendevetenskaplig audiologi.

Belopp

Det disponibla beloppet uppgår 2022 till 75 000 kronor.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett samt tillhörande bilagor (se nedan). Ansökan skickas som ett dokument i pdf-format till fonder@ki.se, senast 15 maj 2022.

Bilagor

  1. CV
  2. Forskningsprogram
  3. Publikationslista
  4. Budget
  5. Intyg från chef/handledare att villkor för nyttjande av stipendium kan uppfyllas

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse. Beslutet meddelas samtliga sökande i juni 2022.

Övriga upplysningar

Inger Uhlén, telefon 073-966 1649, e-post inger.uhlen@sll.se eller KI Stiftelser & Fonder, e-post fonder@ki.se