KI resebidrag för forskningsvistelser för doktorander, våren 2024

Karolinska Institutet utlyser härmed resebidrag för doktorander.

Ändamål

Resebidrag kan sökas för vistelse vid lärosäte eller forskningsinstitution inom och utanför Sverige.

Vistelse vid lärosäte/forskningsinstitution måste omfatta minst två veckor och högst tre månader. Vistelsen kan delas upp i flera tillfällen.

Bidrag för deltagande vid internationella konferenser, forskarutbildningskurser eller för studiebesök beviljas inte.

Belopp

De beviljade beloppen är maximalt 30 000 kronor per person. Högre belopp än det sökta beviljas aldrig.

Reseperiod

Denna utlysningsomgång gäller resor under perioden maj 2024 – juni 2025.

Behörighet och urval

Doktorand antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet är behörig att söka.

Om antalet behöriga ansökningar överstiger det antal som kan beviljas, så görs ett urval. I första hand beviljas ansökningar från personer som ej tidigare tilldelats resebidrag av Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Bedömningsgrunderna som tillämpas är:

  • relevans för doktorandens individuella studieplan (1-3)
  • mervärde för doktoranden och för forskargruppen, exempelvis tillgång till unika metoder eller material (1-3).

Granskningsgruppen gör vidare en bedömning om genomförbarhet (1-3). Ansökningar med planer som inte anses vara genomförbara kan inte beviljas medel.

Ansökan

  1. Ansökan skall vara högst 2 A4-sidor lång och innehålla en beskrivning av syftet med forskningsvistelsen, dess relevans för doktorandens individuella studieplan och mervärdet för doktoranden/forskargruppen. Det ska av titeln på ansökan framgå till vilket land resan ska ske. (Exempel: Forskningsvistelse i Italien, insamling/analys av … med teknik X; utbildning i metod Y)
  2. Budget där även indirekta kostnader ska anges.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 april 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 2 april och stänger klockan 14.00 den 16 april.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå och meddelas samtliga sökande via e-post i juni. 

Beviljade medel får inte användas till annat än det som ansökan avser.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Inbjudan från mottagande lärosäte/forskningsinstitution
  2. Intyg från huvudhandledare för godkännande av vistelsen (gäller samtliga sökande).

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se