KI resebidrag för forskningsvistelser för doktorander, hösten 2024

Karolinska Institutet utlyser härmed resebidrag för doktorander.

Ändamål

Resebidrag kan sökas för vistelse vid lärosäte eller forskningsinstitution inom och utanför Sverige.

Vistelse vid lärosäte/forskningsinstitution måste omfatta minst två veckor och högst tre månader. Vistelsen kan delas upp i flera tillfällen.

Bidrag för deltagande vid internationella konferenser, forskarutbildningskurser eller för studiebesök beviljas inte.

Belopp

Det beviljade beloppet är maximalt 30 000 kr per person, men budgeten i ansökan ska ange en fullkostnadskalkyl för vistelsen. Högre belopp än det sökta beviljas aldrig

Reseperiod

Denna utlysningsomgång gäller resor under perioden november 2024 – december 2025.

Behörighet och urval

Doktorand antagen till forskarutbildning vid Karolinska Institutet är behörig att söka.

Om antalet behöriga ansökningar överstiger det antal som kan beviljas, så görs ett urval. I första hand beviljas ansökningar från personer som ej tidigare tilldelats resebidrag av Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Bedömningsgrunderna som tillämpas är:

  • relevans för doktorandens individuella studieplan (1-3)
  • mervärde för doktoranden och för forskargruppen, exempelvis tillgång till unika metoder eller material (1-3).

Granskningsgruppen gör vidare en bedömning om genomförbarhet (1-3). Ansökningar med planer som inte anses vara genomförbara kan inte beviljas medel.

Ansökan

Ansökan skall vara högst 2 A4-sidor lång och innehålla en beskrivning av syftet med forskningsvistelsen, dess relevans för doktorandens individuella studieplan och mervärdet för doktoranden/forskargruppen. Det ska av titeln på ansökan framgå till vilket land resan ska ske. (Exempel: Forskningsvistelse i Italien, insamling/analys av … med teknik X; utbildning i metod Y).

Om publikationslista finns ska denna bifogas. Om du ännu inte har publicerat, men påbörjat ett manuskript ska detta bifogas.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 september 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 3 september och stänger klockan 14.00 den 17 september.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå och meddelas samtliga sökande via e-post i november. Beviljade medel får inte användas till annan resa än den som ansökan avser.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Inbjudan från mottagande lärosäte/forskningsinstitution
  2. Intyg från huvudhandledare för godkännande av vistelsen (gäller samtliga sökande)
  3. Om halvtidskontrollen passerats ska intyg ur Ladok som styrker detta bifogas
  4. Den som tidigare beviljats medel ur stiftelsen ska bifoga en kort progressrapport till den aktuella ansökan för att beaktas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se