Hirsch fellowship, våren 2024

Karolinska Institutet utlyser härmed Hirsch fellowship, en möjlighet att söka finansiering för en längre resa för t.ex. inlärning av ny metod.

Ändamål

Stiftelsen har som huvudsakligt syfte att söka finansiering för en längre resa för t.ex. inlärning av ny metod. Finansieringen kan täcka resa samt boende i upp till 6 månader.

Behörighet

Behöriga att söka medel är registrerade doktorander antagna vid Karolinska Institutet och disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Sökande ska också vara läkare som under minst två år varit anställd vid någon av Karolinska Institutets undervisningskliniker inom verksamhet som inkluderar kirurgisk specialitet, till exempel hand-, ögon- och käkkirurgi eller öron-näsa-hals. Prioritet ges till den som har sin grundutbildning från KI.

Särskilt företräde ges till disputerade forskare i tidigt skede av sin karriär.

Tilldelning kan i normalfallet endast ske upp till tre gånger. Den som tidigare beviljats medel ur Hirsch fellowship ska bifoga en kort rese-/progressrapport.

Belopp

Disponibelt belopp varierar från år till år men ligger ofta runt 1 000 000 kronor och därför kan det beviljade beloppet bli ganska högt. Du kan aldrig få mer än du sökt för.

Reseperiod

Dagen för utresa måste ligga inom perioden 1 april 2024 – 30 juni 2025.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 23 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska följande bilagor bifogas:

  1. Projektplan på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor)
  2. Inbjudan
  3. Intyg från heminstitution om tjänste- samt lönesituation under resan
  4. Budget, komplett budget där även indirekta kostnader ska anges
  5. Rese-/progressrapport om medel tidigare erhållits (1-2 sidor)
  6. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se