Axel Hirsch resebidrag 2024 (period 1)

Karolinska Institutet utlyser härmed Axel Hirsch resebidrag.

Behörighet

Den sökande ska vara registrerad doktorand, anställd eller anknuten forskare vid Karolinska Institutet (KI) samt läkare som under minst 2 år arbetat som underläkare/läkare inom verksamhet som inkluderar kirurgisk specialitet, till exempel hand-, ögon- och käkkirurgi eller öron-näsa-hals. Prioritet ges till den som har sin grundutbildning från KI. Hög prioritet ges den som söker medel för att besöka utländska institutioner för att lära sig nya metoder och/eller utföra samarbetsprojekt.

Följande gäller

 • Resan måste rymma eget aktivt deltagande i exempelvis kvalificerad kurs, kvalificerat studiebesök/utbyte med annan forskningsinstitution eller aktivt deltagande i kongress eller motsvarande
 • Bidraget får inte användas för annan resa än den som ansökan gäller. Om bidraget ej kan nyttjas ska det återbetalas
 • Bidrag kan inte heller sökas för omkostnader som betalas av arrangören, t.ex konferensavgifter eller betald resa eller logi i samband med att man bjudits in som föreläsare
 • Budget, komplett budget där även indirekta kostnader ska anges
 • Det sökta beloppet måste baseras på vid resetillfället lägsta tillgängliga biljettpris (läs mer om KIs riktlinjer för resor m.m. här på Traktamente/Ersättningar)
 • Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Reseperiod

Tidsperiod för resa gäller resor mellan 1 april och 30 september 2024.

Belopp

Disponibelt belopp varierar från år till år men ligger ofta runt 1 000 000 kronor och därför kan det beviljade beloppet bli ganska högt. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 23 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Bedömningskriterier

Se FAQ för detaljerad information om bedömningskriterier.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

 1. Abstract (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
 2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstract)
 3. Personlig inbjudan till konferens eller institution (obligatoriskt för den som inbjudits till konferens som chairman, föreläsare eller liknande, eller till institution/lab)
 4. Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats bifogas (obligatoriskt för den som söker bidrag för kurs)
 5. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta alternativt ska intyg ur Ladok bifogas
 6. Vid bortavaro längre än 2 veckor måste intyg från institutionen/kliniken bifogas.

Observera att du inte ska lägga in medsökande i denna utlysning.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se