Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi

Dr Åke Olssons stiftelse utlyser härmed medel för forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomar.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning inom haematologi, främst myelom- och leukemisjukdomar. Haematologisk forskning definieras i detta sammanhang som såväl basal biomedicinsk grundforskning som tillämpad klinisk forskning.

Dr Åke Olssons stiftelse stödjer haematologiforskare vid Karolinska Institutet, som befinner sig i ett viktigt, men tidigt skede av sin forskning, och därför inte kan få sedvanligt forskningsstöd. Stiftelsen vill fungera som initiativtagare till att bygga upp ny kompetens inom området haematologi.

Behörighet

Behöriga att söka är yngre disputerade forskare anknutna till Karolinska Institutet och som ännu inte är fullt etablerade forskningsledare. Adjungerad lektor eller professor vid KI är också behörig att söka. Ansökan ska gälla ett avgränsat projekt.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 300 000 - 500 000 kronor per person, men kan i vissa fall, då större projekt befinner sig i initieringsfasen, uppgå till högre belopp.

Bidraget kan efter särskild framställan användas till egen lön för sökande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska på ca 1 500 tecken, eventuella etiska överväganden samt en budget.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. En publikationslista avseende de 10 mest relevanta publikationerna för denna utlysning samt en komplett publikationslista för de senaste 5 åren samt innevarande år
  2. Publikationslista för ev. medsökande
  3. För den som tidigare har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 12 – 26 januari 2021. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 12 januari och stänger klockan 14.00 den 26 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i april.

Bidragsmottagare ska året efter tilldelningen inkomma med en ekonomisk och populärvetenskaplig redovisning av forskningsprojektet.

Återrapportering

För denna utlysning kommer vi att vilja ha in en kort populärvetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker i Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se