Ansöka om disputation

Före ansökan

Disputationsansökan bör förberedas i god tid, gärna 3 månader eller mer innan önskat disputationsdatum.

Vid monografiavhandling rekommenderas ytterligare 1 månads framförhållning, se under rubriken Sammanläggnings- eller monografiavhandling nedan).

 • Boka lokal för önskat disputationsdatum en vardag under terminstiden. Lokalen ska ligga i Stockholmsregionen så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta. Lokal bokas via den egna institutionen.
 • Etablera kontakt med opponent och betygsnämndsledamöter. Se till att de är tillgängliga vid önskat disputationsdatum och att betygsnämndsledamöterna har möjlighet att delta i förhandsgranskningen av delarbetena. Utse en samordnare i betygsnämnden och informera denne om vad rollen som samordnare innebär (se Information till betygsnämnd mfl).
 • Kontakta tryckeri för att få veta hur lång tid tryckningen kommer att ta. Begär in tillstånd för publicering från tidsskrifter samt skaffa ISBN-nummer, se tryck av avhandling.
 • Färdigställ din kappa (ramberättelse). Notera att ramberättelsen kommer att kontrolleras för att säkerställa att det inte förekommer plagiat. Samtidigt kommer det även att synas om texten innehåller självplagiat. Inför skrivandet är det obligatoriskt att läsa ”Riktlinjer för skrivande av ramberättelse”. Där framgår det att ramberättelsen ska utgöra en reflekterande diskussion och inte bestå av kopierade textavsnitt från delarbetena. Mer info.
 • Om du är antagen till annat forskarutbildningsämne än medicinsk vetenskap (gäller inte doktorander antagna efter februari 2006): Hitta examinator och boka tid för examination av ämnesspecifika kunskaper enligt den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet. Examinatorn bör vara ämneskompetent docent eller professor utan anknytning till projekt, doktorand eller handledare. Examinatorn kan komma från den egna institutionen men behöver inte göra det.

Ansökan

Lämpligt tidsavstånd mellan disputationskommitténs sammanträden och önskat disputationsdatum är cirka 10 veckor. Detta för att skydda doktoranden från att tvingas skjuta upp disputationen om processen av någon anledning blir fördröjd.

En ansökan om disputation består av två delar:

Del 1 innehåller blankett 9 i original samt ett antal obligatoriska och eventuella andra bilagor. Se vidare instruktioner på blanketten.

Del 2 innehåller:

 • en kopia av blankett 9
 • avhandlingens delarbeten, inklusive manuskript, i sin helhet (manuskript kan vara i ofärdig form).
 • Kopia av samtliga etiktillstånd med tillhörande ansökningar som angetts på sida D4. För forskning som utförs utomlands inom internationella samarbeten med Karolinska Institutet gäller för all forskning KI:s etiska riktlinjer för internationella samarbeten (Dnr 5463/06-010). Detta innebär att för all forskning som sker utomlands ska det finnas etiktillstånd och andra tillämpliga tillstånd (hantering av känsliga personuppgifter, användning av vävnad från obduktion el likn) som krävs i landet i fråga. Om tillstånd inte krävs i detta land enligt lokala regler eller nationella lagar, krävs att den forskning som utförts skulle ha kunnat godkännas i en etisk granskning i Sverige.Vid ansökan om disputation ska handledaren i så fall tydligt beskriva reglerna i landet i fråga, och varför det inte krävs etiktillstånd. Handledaren ska dessutom avge en bedömning av om utförd forskning ligger inom svenskt regelverk.I de fall det finns etiktillstånd på annat språk än engelska eller svenska ska ett intyg skrivet av innehavaren av tillståndet biläggas ansökan, där det framgår att den forskning som utförts i delarbetet omfattas av tillståndet i fråga.

Se blankett 9 för vidare instruktioner.

Betygsnämnd och opponent

Målet med betygsnämndens sammansättning är att ledamöternas sammanlagda expertis ska täcka hela avhandlingens område.

Ledamöterna måste vara fria i sin bedömning så att det inte ska kunna finnas några tvivel om att ledamöterna har fattat sitt beslut objektivt (se Att undvika jäv). Ledamöterna är normalt tre till antalet men om särskilda skäl föreligger, t.ex. om avhandlingen är uttalat tvärvetenskaplig, kan antalet utökas till fem.

Minst en betygsnämndsledamot ska tillhöra annat lärosäte än KI och får inte ha någon aktuell KI-anknytning. Endast en av ledamöterna får tillhöra samma institution som doktoranden (eller huvudhandledaren, i de fall vederbörande är vid annan institution än doktoranden). Minst en ledamot ska komma från annat universitet än doktorand, huvudhandledare och bihandledare. Om möjligt bör minst en ledamot ha varit med i nämnden vid halvtidskontrollen.

Samtliga ledamöter ska vara docenter eller professorer. Disputationskommittén kan i undantagsfall godkänna en föreslagen ledamot i betygsnämnden som inte är docent eller professor. För att ansöka om undantag från regelverket ska ett brev med motivering samt ett CV inklusive publikationslista för den föreslagna ledamoten bifogas ansökan.

Opponent ska vara disputerad forskare och expert inom avhandlingsområdet samt vara ojävig i förhållande till doktorand, handledare och projekt. För opponenten föreligger inget krav på docentur. Undantag från kravet på doktorstitel kan göras för en mycket välmeriterad professor, bifoga då CV inklusive publikationslista för den föreslagna opponenten.

Observera att det är endast är ett förslag på betygsnämnd och opponent som lämnas in. Disputationskommittén kan besluta att någon/några personer måste bytas ut.

Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation

Till opponent utgår arvode. Styrelse för forskarutbildning har beslutat att arvodesnivån är 10 000 kr från och med 2011-07-01.
Kom ihåg att ordna med beslut angående inkomstskatt för utländsk opponent, blankett 4350 finns att hämta på Skatteverkets webbplats.

För utländsk opponent finns anvisningar på engelska om hur en disputation går till.

Att undvika jäv

Kraven på betygsnämndsledamöternas och opponentens opartiskhet och objektivitet är mycket höga. Anledningen är att skydda doktoranden så att ingen efteråt kan hävda att processen inte gick korrekt till. Om det finns några som helst omständigheter som innebär att omgivningen kan ifrågasätta betygsnämndens objektivitet har inte doktorandens intressen tillgodosetts.
Följande skrivelser finns att tillgå om du behöver hjälp att bedöma jäv:

Jäv enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen är jäv en omständighet där en ledamot av ett beslutande organ som deltar i överläggning eller ett föredragande kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande. Betygsnämndsledamöter och opponent ska därför vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt.

Karolinska Institutets jävsregler

KI:s jävsregler (pdf)

Vetenskapsrådets jävsregler

Vetenskapsrådet har allmänt hållna jävsregler:
Vetenskapsrådets jävsregler

Dessa stämmer i mycket överens med KI:s jävsregler. Ämnesrådet för medicin och hälsa har formulerat tillämpningar av vetenskapsrådets jävsregler vilka specificerar följande:

 • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
 • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
 • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
 • Undantag från 5-årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

När disputationskommittén bedömer en opponents eller betygsnämnds objektivitet vägs många saker in. Ibland handlar det om uppenbart jäv men det förekommer också situationer då en granskare anses olämplig på grund av bristande objektivitet utan att några formella jävsregler har brutits. Bakgrunden till dessa beslut är att försöka förhindra situationer där objektiviteten kan ifrågasättas.

Sammanläggnings- eller monografiavhandling

Sammanläggningsavhandling

Den vanligaste formen för avhandlingar vid KI är sammanläggningsavhandling med en inledande allmän ramberättelse som följs av ett antal delarbeten. Minst två av delarbetena i avhandlingen ska vara accepterade för publicering i refereegranskade tidskrifter, medan övriga kan vara manuskript. Det ingår i forskarutbildningen att ta aktiv del i publiceringsprocessen av vetenskapliga arbeten.

Antalet delarbeten i en sammanläggningsavhandling kan variera men de ska vara av en vetenskaplig standard som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet och ha ett omfång som motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid. Det är betygsnämnden som bedömer om dessa krav är uppfyllda.

I många projektgrupper har originalarbeten flera medförfattare. För delarbeten som ingår i andra personers doktorsavhandlingar ska doktorandens insats tydligt kunna särskiljas.

Stöd för att skriva ramberättelse/kappa

Monografiavhandling

Om avhandlingen som ska läggas fram är en monografiavhandling utan refereegranskade artiklar ser granskningsprocessen något annorlunda ut än vid sammanläggningsavhandlingar.

 1. Tillsammans med ansökan om disputation lämnas ett första utkast till monografi in tillsammans med förslag på två ojäviga och sakkunniga granskare, en verksam vid KI, och en extern.
 2. Granskarna går igenom arbetet och skriver ett utlåtande liknande de vetenskapliga tidskrifternas referee-utlåtanden. Utlåtandet ska utmynna i ett uttalande om avhandlingens kvalité och omfattning. Utlåtandet handläggs av disputationskommittén.
 3. Doktoranden ombeds att inkomma med ett svar på utlåtandet och, vid behov, en reviderad form av monografin där gjorda förändringar är tydligt markerade.
 4. Avhandlingen lämnas in på vanligt sätt till ledamöterna i betygsnämnden tillsammans med förhandsgranskarnas utförliga skriftliga utlåtanden. Efter ledamöternas rekommendation lämnas arbetet för tryckning.

Beräkna att det tar en månad extra för en disputationsansökan som gäller en monografiavhandling.

 

Läs även avsnitten om Disputationskommittens beslut och ändringar i godkänd disputationsansökan.

 

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen