Skip to main content

Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller utbildning inom medicin avseende reumatism och cancer.

Behörighet

Behöriga att söka är disputerade forskare på postdoc-nivå som är anknutna till Karolinska Institutet. Prioriterad målgrupp är de som befinner sig i tidsspannet 3-4 år efter disputation. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Bidrag för samma projekt kan utgå högst tre gånger. Om du beviljats medel ur Wallströms stiftelse tidigare ska en progressrapport bifogas.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 150 000 och 300 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett abstract, en forskningsbeskrivning, eventuella etiska överväganden, en budget och en publikationslista.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 8 – 22 januari 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Alla sökande ska i formuläret ange vem man hade som huvudhandledare under doktorandtiden.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i april.

Mottagarna förväntas delta i en stipendielunch tillsammans med stiftelsens styrelse, som brukar hållas i juni.

Bilagor

Den som tidigare har mottagit forskningsmedel ur Wallströms stiftelse för samma projekt som det nu aktuella, ska bifoga en progressrapport för att ny ansökan ska beaktas.

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. För denna utlysning kommer vi att vilja ha in en kort vetenskaplig rapport på ca ½ A4-sida samt en kort ekonomisk redovisning, också på ca ½ A4-sida, som beskriver hur ni använt de erhållna medlen. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker i Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se