Undervisningssituationer vid hybridlärande

Hybridlärande kan göras i olika typer av undervisningssituationer. Här hittar du sex olika exempel med mer information om problem och lösningar, lokaler och utrustning.

Hybridtyperna/hybridlärande utifrån olika undervisningssituationer är kombinerade av två olika dokumentationsmetoder: Rums- och AktivitetsDiagram, RAD, (Projekt lärandemiljöer vid Örebro universitet) och Designmönster (DSV, Stockholm universitet).

Hybridtyper – undervisningssituationer

Varje undervisningssituation beskrivs kortfattat och en fullständig beskrivning finns i PDF-filen. Där får du en översikt och kan se sammanhang, problembilder, lösningsförslag och lämplig lokal/utrustning att använda.

► Synkront hybridlärande: Använda break-out room

Studenterna grupparbetar antingen i rummet, eller digitalt (break-out room). Varje grupp har en egen kommunikationsyta. Studenter i rummet och digitalt blandas ej. Läraren har möjlighet att röra sig i rummet och kommunicera med grupperna i rummet.

Läraren kommer i kontakt med de digitala grupperna genom egen kommunikationsyta med headset. Läraren har möjlighet att använda kommunikationsyta i rummet (som whiteboard).

Beskrivning

► Synkront hybridlärande: Läraren ensam i sitt rum

Läraren befinner sig ensam i ett rum. Läraren har möjlighet att röra sig i rummet. Läraren har möjlighet att använda kommunikationsyta i rummet (som whiteboard).

I ett annat rum (annat campus/lärcentra/grupprum med en dator/Zoom-grupprum) finns studenter som deltar via gemensam kommunikationsyta. Studenter som deltar projiceras på kommunikationsyta i rummet där läraren finns.

Beskrivning

► Synkront hybridlärande: Grupp i rummet och digitalt

Studenterna grupparbetar antingen i rummet, eller digitalt (break-out room). Varje grupp har en egen kommunikationsyta. Studenter i rummet och digitalt blandas ej. Läraren har möjlighet att röra sig i rummet och kommunicera med grupperna i rummet.

Läraren kommer i kontakt med de digitala grupperna genom egen kommunikationsyta med headset. Läraren har möjlighet att använda kommunikationsyta i rummet (som whiteboard).

► Synkront hybridlärande: Studenter i olika rum

Studenterna deltar i olika fysiska rum (eller olika campus/lärcentra) via gemensamma OH-projektor/kommunikationsytor. Läraren befinner sig i det ena rummet tillsammans med studenter. I det andra rummet finns bara studenter. Rummen har kontakt via länk och gemensamma kommunikationsytor.

Läraren har möjlighet att använda kommunikationsyta i rummet (som whiteboard). Läraren har möjlighet att röra sig i det ena rummet.

Beskrivning

► Synkront hybridlärande: Lärare ensam i ett rum

Läraren befinner sig ensam i ett rum. Läraren använder sin egen dator som kommunikationsyta.

I andra, åtskilda, rum (andra campus, lärcentra) finns studenter som deltar på länk via individuella kommunikationsytor. Studenter som deltar projiceras på lärarens egen kommunikationsyta.

En grupp av studenter arbetar tillsammans med en lärare.
Foto: GettyImages.

► Synkront hybridlärande: I lokal med flera gruppbord

Studenterna deltar antingen i rummet (utan egen kommunikationsyta) eller digitalt. Studenter som deltar digitalt projiceras på en gemensam kommunikationsyta i rummet.

Läraren har möjlighet att röra sig i rummet och även använda ytterligare kommunikationsyta (som whiteboard i rummet).