Användarscenarios – lärandesituationer i lokalen vid hybridundervisning

Här kan du läsa mer om några av de vanligaste användarscenarios för olika lärandesituationer vid hybridundervisning.

Vanliga användarscenarios vid hybridundervisning:

 • Lärare och studenter i sal och en del studenter på distans
 • Expert/Presentatör på distans, studenter på distans och lärare samt en del studenter i sal
 • Disputation, med deltagare både i sal och på distans (hybriddisputationer)
 • Studenter själva i sal, lärare och en del studenter på distans
 • Inspelning av presentationer vid hybridundervisning
 • Hybridkonferenser / Hybridevent

Längst ned finns en ruta med tips om vilka lärverktyg du kan använda för att skapa interaktion och närhet vid hybridundervisning, till exempel Padlet och Mentimeter.

Lärare och studenter i sal, en del studenter på distans

Studentperspektiv

Studentperspektivet är att ”som student så skulle jag vilja välja om jag vill delta fysiskt eller på distans på en undervisning”. Skäl som anges för att delta på distans är till exempel vid sjukdom och ohälsa samt då smittrisk finns. Det kan även finnas andra mer hälso- eller socialt relaterade skäl, som graviditet, funktionsnedsättning/funktionsvariationer eller att transportmedel eller väderlek stoppar upp att kunna ta sig till campus.

Studenter som inte är på plats kan även presentera, ställa frågor och vara med i gruppdiskussioner till exempel via ”break-out rooms” i Zoom.

För studenterna är information om upplägget vid hybridundervisningen viktigt, alltifrån om alla ska ha dator/mobiltelefon tillhands, om det finns uppförandekoder, t ex kamera på, mikrofon av (code of conduct) och hur gruppsessionerna ska genomföras och dokumenteras. Studenter som är ovana med distansutbildning kan uppleva att det saknas tillräckligt med social interaktion vid hybridundervisning.

Lärarperspektiv

Lärarperspektivet är att det för många upplevs att det är lite för tekniskt krävande och osäkert: "Kräver nästan en extra person i rummet för att göra det riktigt bra och inte förlora de deltagare som är på distans…”.

Flertalet lärare som haft hybridundervisning önskar att få mer teknisk vägledning med guider och användarscenarios som de kan ta del av innan de bokar och väljer lokal för sitt undervisningsupplägg, sina mötesformer, grupparbetsformer eller inför planering för genomförandet av disputationer.

Styrkor och svagheter med scenariot
Styrkor Svagheter
Smittspridning vid sjukdomstider kan minskas. Studenterna kan uppleva att de har svårare att kommunicera med lärare på distans och att även höra studenterna som är i lärosalen – de kan känna av en större anonymitet
Gruppdialog kan ske via ”break-out rooms” (de som är på distans har egna dialoggrupper för enkelhetens skull). Lärare upplever att de har svårare få studenter på distans aktiva och närvarande.
Efterföljande frågor vid hybridsessionen kan hanteras asynkront t ex via diskussionsforum i lärplattform. Dialog kan bli låg vid aktivitet i storgrupp och att ej kunna uppfatta de kroppsliga signalerna hos de som är på distans.
Närvarokontroll och besvara formativa frågeställningar kan genomföras med Mentimeter eller Padlet. Chatten, om frågor ska komma, dokumenteras och besvaras där, rekommenderas vara bemannad av en moderator – kan vara en eller flera i förväg utsedda studenter.

Förberedelser och åtgärder

Meddela tydligt till studenterna hur upplägget kommer vara och vad som krävs av dem i denna undervisningssituation. Till exempel att alla, även de i lärosalen ska ha en dator eller mobiltelefon med för delta, synas eller för interaktiva moment (som Clickers).

Se till att du som lärare fått introduktion i god tid via AV-Support hur tekniken fungerar i den bokade lärosalen för ditt undervisningsupplägg. Testa med AV-Support ljudet/mikrofoner, olika presentationslägen i Zoom med bildspelet och med OH-projektor. Att webbkamera blir inställd så som ditt undervisningsupplägg ska bli.

Prova/testa upplägget teknisk i god tid innan med någon lärarkollega eller någon/några studenter på plats i lärosalen innan så ljud och bild fungera som det är tänkt.

Om läraren känner sig osäker kring funktionerna med Zoom, t ex kring olika presentationslägen, kontakta IT-Support och/eller använd formuläret kontakta oss om digitalt lärande.

Presentatör och studenter på distans, och lärare samt studenter i sal

Studentperspektivet

Studentperspektivet, att enkelt via t ex Zoom få tillgång till experter, autentiska fallbeskrivningar och internationell input ger en stor fördel för studenternas förståelse och analysförmåga.

Expert/presentatörsperspektivet

Expert/presentatörsperspektivet, att via t ex Zoom nå ut med aktuell kunskap på ämnesområdet är viktigt. Att kunna få utmanande frågor från andra länder, andra fallbeskrivningar eller ämnesområden är viktigt även för ämnesexperter.

Lärarperspektivet

Lärarperspektivet, att läraren kan nyttja experter från Sverige eller internationella kontakter för att ge studenterna utmanande fallbeskrivningar och aktuell kunskap inom ämnesområdet via t ex Zoom.

Förberedelser och åtgärder

Instruera i god tid kring ditt undervisningsupplägg - speciellt om du själv ska vara på plats i lärosalen eller vara hemmavid/annan plats själv vid undervisningstillfället. Be att få bildspel/presentationsmaterialet och webblänkar för att se att presentatören kan hålla tiden och inom avsedd tid eventuellt besvara frågor. Förvissa dig att presentatören och du har samma uppfattning kring hur presentatörsmaterialet kan användas i efterhand av dig och studenterna (behövs avtal, upphovsrättsligt).

Ha helst ett kort förberedande 15–20 min innan hybridmötet med Zoom/Teams eller ett kort förberedelsemöte dagen innan för att se att presentatören kan presentera enligt undervisningsupplägget.

Disputation, med deltagare både i sal och på distans (hybriddisputationer)

Deltagarperspektivet är att fler både nationellt och internationellt intresserade kan delta på disputationen – då på distans. Även opponenter som ska delta kan alltså delta på distans.

Arrangörsperspektivet är att det kräver fler förberedelser med AV-Support även att hämta hem erfarenheter och upplägg från de som tidigare haft disputation vid hybridsituation. Det är hållbart att opponenter inte kanske behöver åka långa sträckor för att delta i disputationen.

Förberedelser och åtgärder

Se till att Du som ska disputera stöd och hjälp av kollegor som tidigare genomfört en disputation via hybridsituation och att du fått introduktion i god tid via AV-Support hur tekniken fungerar i den bokade lärosalen för ert disputationsupplägg. Testa med AV-Support ljudet/mikrofoner, olika presentationslägen i Zoom med bildspelet och med OH-projektor. Att Webbkamera blir inställd så som ditt undervisningsupplägg ska bli.

Prova/testa upplägget teknisk i god tid innan med någon som kollega/deltagare via hybridsituation eller någon/några som kommer vara på plats i lärosalen innan så ljud och bild fungera som det är tänkt. Givet hur frågor ska hanteras från alla deltagare så ta upp detta med AV-Support hur dessa kan hanteras tekniskt i just denna lärosal (hybridsal).

Är även opponenter på distans, se förberedelse och åtgärder även kring användarscenariot ”Expert/Presentatör på distans, studenter på distans och lärare samt en del studenter i sal ”.

Se även hybriddisputationer

Studenter själva i sal, lärare och en del studenter på distans

Studentperspektivet, här har studenterna mer egenansvar kring hantera tekniken på plats i hybridlärosal eller Zoom-rum – även hur sin utrustning fungerar hemmavid/på distans. 

Lärarperspektivet, här har lärare mindre kontroll av hur tekniken direkt fungerar i hybridsituationen.

Förberedelser och åtgärder

Läraren rekommenderas testa sitt undervisningsupplägg med någon kollega eller någon/några studenter i god tid före undervisningstillfället.

Inspelning av presentationer vid hybridundervisning

Studentperspektivet, är att studenter som inte kan vara med på föreläsningen kan se denna i efterhand. Även studenter som var med på presentationer/föreläsning kan se detta i igen för t ex repetition eller för att göra minnesanteckningar, analysera innehållet i lugn och ro.

Lärarperspektivet, att underteckning inte behövs om inspelningen bara ligger ute i 14 dagar efter inspelningstillfället.

Förberedelser och åtgärder

Fundera på hur och var inspelningen gör, t ex att information om att inspelning ska ske i förhand och om samtycke behövs av deltagarna. Om chatten med frågor och svar behöver sparas eller redigeras för publicering i efterhand med inspelad presentation.

Hybridkonferenser/Hybridevent

Notera att hybridkonferenser har fördelar, bland annat utifrån hållbarhetsperspektiv. Jämför vi fördelar och nackdelar med tre typer av konferenser (endast på plats, endast online och hybrid) föreslås att hybridhändelser bör gynnas i framtiden eftersom de erbjuder mest flexibilitet för deltagarna. Att fler kan även nås genom att maximera tillgängligheten och inkluderingen vid hybridkonferensen. 

Använda interaktiva lärverktyg vid hybridundervisning

Vid hybridmöten, precis som vid fysiska lärsituationer eller bara distansmöten helt online, kan flera interaktiva inslag användas enligt följande:

 • Rösta och besvara frågor med Mentimeter eller Pools i Zoom.
 • Skriva och dokumentera, kommentera tillsammans med Padlet eller lägg upp ett eller flera online-Worddokument om du har flera grupper online (använd funktionen Dela till alla, utan restriktioner).
 • Besvara quiz/test eller hämta hem synpunkter, undersöknings- och utvärderingsfrågor med Mentimeter eller Microsoft Forms.
 • Visa film med Zoom/Teams.
 • Annotera, använda digital anslagstavla i Zoom/Teams – eller via Microsoft Whiteboard, Miro eller liknande lärverktyg.
 • Använd gärna chatten för att distribuera webblänkar till lärverktygen nämnda ovan eller lägg dem i god tid i förväg i Canvas med instruktioner med syftet och användningen.

Är du osäker kring funktionerna med Zoom/Teams, Mentimeter, Padlet, Forms eller Microsoft Whiteboard kontakta IT-Support eller använd formuläret kontakta oss om digitalt lärande.