Olika typer av grupparbetsformer

Här hittar du beskrivning av olika grupparbetsformer - som fungerar både vid hybridundervisning, online och på plats vid campus.

Utgångspunkten för att använda grupparbetsformerna är ett studentaktivt lärande även vid hybridundervisning.

Grupparbetsformer

Vill du ha fullständiga och längre beskrivningar av alla grupparbetsformer nedan och hur du organiserar dem, beställ via formuläret Grupparbetsformer - hybridundervisning.

Kontrollerad diskussion

Används för att kontrollera kunskap och förståelse av presenterat material.

Steg-för-steg-diskussion

Baserat på en förberedd text eller audiovisuellt material som ger en sekvens av ämne.

Associativa diskussioner

Används för att ge studenterna frihet i en kontrollerad miljö, att prata om vad som än de kommer att tänka på.

Strukturerade gruppdiskussioner

Strukturerade gruppdiskussioner, OPERA-metoden, för att rangordna, göra analys och utvärdering i grupparbete.

People working together.
Foto: Pixabay.

Rotera i gruppen

Gruppen ombeds att gå upp och cirkulera runt i rummet, öppna ytor eller i synkron onlinemiljö/e-möte med en enkel uppgift.

Grupprundor

Varje person har en kort tid - till exempel 20 sekunder eller en minut - för att säga något i tur och ordning runt i gruppen.

Bikupor

Klassisk diskussion i mindre grupper under en begränsad tid. En student i varje grupp redovisar sedan för resten av grupperna vad de har kommit fram till.

Tre minuter åt båda hållen

En variation av bikupor/"buzz groups", detta gör att varje partner (i par) i sin tur kan ta en lyssnande roll i tre minuter (eller fem) och att ge ovillkorlig uppmärksamhet åt vad den andra säger.

Snöbollsgrupper (pyramider)

Bikupor kan utökas till en progressiv fördubbling där par går ihop för att bilda fyror, sedan fyra till åttor som slutligen rapporterar tillbaka till plenarsessionen.

"Fishbowls"

I "Fishbowl"-upplägget har innegruppdiskussionen en fråga om ämne, medan den yttre letar efter teman, mönster, sundhet i argument, etc. Yttre gruppen är observatörer.

Möte mellan grupper

Den yttre gruppen kan vara på en annan seminariegrupp som är där antingen för att observera hur en parallell grupp diskuterar ett ämne och ge dem kommentarer, eller genomföra en kamratgruppsbedömning.

Tomma stolen

Innegruppen har en "empty chair" som gör det möjligt för vem som helst i den yttre gruppen att flytta till innegruppen och ställa en fråga eller göra ett kort uttalande innan de återvänder till sin yttre position igen.

Alter ego - vara ställföreträdare

Här har varje yttre person tillåtelse att knacka en inre person på axeln, antingen för att ta sin plats eller, stående bakom dem, för att påpeka sina åsikter/argument på ett annat sätt.

Två personer som samtalar.
Studenter i samspråk. Foto: Erik Cronberg.

TBL - Team Based Learning

Teambaserat lärande (TBL) består av moduler som kan läras ut i en trestegscykel: förberedelse, testning av beredskap i klassen och fokuserad övning. Den består av fem viktiga komponenter, med ett valfritt sista steg som kallas peer evaluation. Mer om teambaserat lärande.

Rollspel

Förutsatt att tillräckligt självsäkra studenter väljs kan rollspel göras "i omgångar". Alternativt kan parallella rollspel (säg A intervjuar B) göras i ett antal små grupper och alla A:s samlas för att diskutera upplevelsen med B:s som observerar, och vice versa.

Fem minuters teater

En speciell och mycket effektiv version av rollspelet är "femminuters-teater". Grupper om tre eller sex väljer ett problem som berör dem och de förbereder sig för att presentera det för sina medstudenter som ett kort fem minuters drama.

Återkoppling med par

Mindre vanligt matchas paret mellan den inre och den yttre gruppen, medlemmar i den förra "briefar" den senare, som fungerar som en slags konsulter.

Representanter observerar

När ett antal undergrupper först ombeds att fatta ett beslut som att sätta en lista med punkter i rangordning, kan alla grupper välja en ledare/talespersoner som sitter i en inre cirkel för att fatta ett slutligt, överenskommet, beslut som observerats av de andra.

Mix-up, uppdelade par med feedback (Fishbowls)

Efter en omgång "Fishbowl"-gruppaktivitet (diskussioner och observationer) kan en dela upp varje grupp.

Heta stolen

Sätter en ”roterande stol” i mitten, läraren sitter i stolen och studenterna ställer frågor om kursen till läraren. 

Utåtvänd – står inför utåtvända

Intressant sätt att organisera en fiskskål/fishbowl, är att vända studenterna i varje grupp utåt. Om den inre gruppen vänder sig inåt, kan de ha problem med att plocka upp icke-verbala signaler.

Gränsöverskridande grupper och puzzelgrupper

Aktiviteten är designad för att både göra tillbakarapportering från undergrupper mer spännande, samt ge alla deltagare en aktiv och ansvarig roll. Jämför med Jig saw.

Cirkulärt frågande

En metod att engagera hela gruppen från start är att genomföra en runda med frågor. Online, kan användningen av namn, nummer eller färger tjäna till att utse den person till vilken en fråga är riktad.

Laguppställning - line-ups

I line-ups uppmanas studenterna att inta en position i en linje som representerar deras syn på en fråga; en serie kryssrutor kan fungera online.

Hästskogrupper

Detta beskriver ett sätt att organisera en klass för att möjliggöra lätt omväxling mellan föreläsningen och formatet diskussionsgrupp. Hellre än att studenter är vända framåt i rader, är de i stället arrangerade runt bord i hästskoformationer med den öppna änden vänd framåt.

Delfimetoden och nominalgruppteknik

Två gruppmetoder som inte involverar diskussion i normal mening är Delfimetoden och nominalgruppteknik.

Brainstorming

Detta är den mest välkända och oftast använda proceduren för att stimulera kreativt tänkande.

Omvänd eller negativ brainstorming

Kan vara en produktiv variant: om vi vänder på en situation eller ett problem och ser annorlunda på det, lyfter vi ofta fram nya och intressanta nya perspektiv och idéer.

Synectics

Synectics är ett tillvägagångssätt för problemlösning som fokuserar på att odla kreativt tänkande, ofta bland små grupper av individer med olika erfarenheter och färdigheter. Genom att bland annat använda olika analogier.

Spel, simulationer, rollspel och fallstudier 

Fundera på vilka online-spel, VR-simuleringar, fallbeskrivningar i 3D, rollspel eller spelbaserade övningar som kan komplettera eller ersätta andra grupparbetsformer.

Planering för grupparbete och -uppgifter: hybrid och online

 • Estimera hur lång tid aktiviteten ska ta.
 • Vilken grupparbetsform som du ska välja?
 • Är det smågrupper eller större grupper som ska organiseras?
 • Hur många som ska delta på plats och på distans.
 • Tillgången och hur distribueras resurser (PDF-filer, URL/webblänkar, Mentimeter/videofilmer etc), samt
 • tillgången och hur distribueras samarbetsresurser/dokumentationsformer online (Padlet, Worddokument, Mentimeter, digital whiteboard etc).
 • Hur sparas samarbetsresurser som dokumentation/historik - där studenter skrivit tillsammans till exempel i ett onlinedokument som har webblänk.
 • Behövs lärare/handledare, lärare eller facilitator involveras - om så, när och med vilken roll.
 • Hur ska indelning i grupper ske (i Zoom, Teams - randomiserat, visst antal per grupp eller visst antal grupper).
 • Hur sköts och dokumenteras närvaro i grupper online, i jämförelse med på plats vid campus.
 • Hur sker återsamling (återkoppling) om så ska ske i storgrupp.
 • Hur kommer feedback användas från stor- och smågruppspresentationer och grupparbetet samlas in via till exempel Clickers såsom Mentimeter, webbformulär i Microsoft Forms eller Polls i Zoom.
 • Hur avslutas aktiviteten i grupp och storgrupp.
 • Behövs basgrupper och finns i så fall gruppkontrakt för dessa så dokumentation sker av grupparbetet (inte för själva grupparbetsuppgiften), vem sköter dokumentation/pm, är ordförande/leder gruppens arbete eller är sammankallande.
 • Har du genomfört denna grupparbetsmodell förut eller är det första gången, om ja - har du bokat tid med AV-Support i god tid innan, för att gå igenom vad som är möjligt rent tekniskt i just den lokal som du bokat?

UHR temacafé: Så fixar du ett fungerande grupparbete

Video: Studentaktiv grupparbetsmetod

Föreläsning med Prof. Dr. Jean-Charles Cailliez med flera exempel på utmanande undervisningsmetoder för gruppundervisning. Även en möjlig variant av hybridundervisning med inslag av "Student generated content - teacher is only and the best student (the expert)", samt kollektiv intelligens.

Checklista för planering av grupparbete vid hybridundervisning

Checklista att tänka på vid grupparbete vid hybridundervisning.
På plats campus Hybriddeltagande online
☐ Estimera hur lång tid aktiviteten ska ta
☐ Vilken grupparbetsform som du ska välja – sedan möjliga grupparbetsformer för hybrid
☐ Är det smågrupper eller större grupper som ska organiseras ☐ Hur hanteras detta via e-mötet (Zoom, Teams)
☐ Hur många som ska delta på plats ☐ Hur många som ska delta distans/online
☐ Hur ska indelning i grupper ske (i Zoom, Teams – randomiserat, visst antal per grupp eller visst antal grupper)
☐ Tillgången och hur distribueras innehållsliga resurser (PDF-filer, URL/webblänkar, clickers/Mentimeter, videofilmer etc) ☐ Hur hanteras detta via e-mötet (Zoom, Teams)
☐ Tillgången och hur distribueras samarbetsresurser dokumentationsformer online (Padlet, Worddokument online, Mentimeter, digital whiteboard etc) ☐ Hur hanteras detta via e-mötet (Zoom, Teams)
☐ Hur sparas samarbetsresurser som dokumentation/historik – där studenter skrivit tillsammans t ex i ett onlinedokument som har webblänk ☐ Hur hanteras detta via e-mötet (Zoom, Teams)
☐ Hur sker återsamling (återkoppling) om så ska ske i storgrupp ☐ Hur sker återsamling (återkoppling) om så ska ske i storgrupp
☐ Närvarokontroll om det behövs, hur ☐ Hur sköts och dokumenteras närvaro i grupper online, i jämförelse med på plats vid campus
☐ Hur avslutas aktiviteten i grupp och storgrupp ☐ Hur avslutas aktiviteten i grupp och storgrupp
☐ Hur kommer feedback användas från stor- och smågruppspresentationer och grupparbetet samlas in via t ex Clickers såsom Mentimeter, webbformulär eller Polls i Zoom ☐ Hur kommer feedback användas från stor- och smågruppspresentationer och grupparbetet samlas in via t ex Clickers såsom Mentimeter, webbformulär eller Polls i Zoom
☐ Behövs basgrupper och finns i så fall gruppkontrakt för dessa så dokumentation sker av grupparbetet (inte för själva grupparbetsuppgiften), vem sköter dokumentation/pm, är ordf/leder gruppens arbete eller är sammankallande ☐ Hur hanteras detta via e-mötet (Zoom, Teams)
☐ Har du genomfört denna grupparbetsmodell förut eller är detta planering för första gången? Om ja - har du bokat tid med AV-Support i god tid innan, för att gå igenom vad som är möjligt rent tekniskt i just den lokal som du bokat?
☐ Behövs lärare/handledare, lärare eller facilitator involveras – om så, när och med vilken roll i den bokade lokalen ☐ Hur hanteras detta via e-mötet (Zoom, Teams)

Referenser

 • Jaques, D. & Salmon, G. (2007). Learning in groups: a handbook for face-to-face and online environments. (4. ed.) Oxford: Routledge
 • Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (red.) (2020). Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.