Integritetsskyddspolicy

Karolinska Institutet, 202100–2973, (KI) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Karolinska Institutets verksamhet. I denna integritetsskyddspolicy förklarar vi hur personuppgifter behandlas vid KI och informerar om vilka rättigheter du har som registrerad.

 • Diarienummer: 1-465/2018
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Universitetsdirektören
 • Dokumenttyp: Policy
 • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
 • Beredning med: Strategiskt ledningsstöd

Sammanfattning av policyn

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilket innebär att bedriva utbildning och genomföra forskning. I vår uppgift ingår också att informera om vår verksamhet samt att samverka med det omgivande samhället. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är student, forskare, deltagare i en forskningsstudie, anställd, deltagare i seminarier, konferenser eller högtidligheter, samarbetspartner eller liknande. Om du har haft kontakt med oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med arkivlagen. Utöver dessa ändamål behandlar vi även personuppgifter för att följa lagar och regler.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Karolinska Institutet samlar in personuppgifter som du lämnar till oss av bland annat ovanstående anledningar. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter från andra källor, t.ex. landstingen, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Skatteverket eller andra lärosäten.

Utlämnande av personuppgifter

Mycket av den information som finns vid Karolinska Institutet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling kan dessa komma att lämnas ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift inom vår myndighetsutövning där behandling av personuppgifter är nödvändigt. Innan en uppgift lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.

Överföring till tredje land

I vissa situationer kommer Karolinska Institutet föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES. Detta kan ske i samband med bland annat internationella forskningsprojekt, studentutbyten eller i andra situationer där en överföring är nödvändig. I dessa situationer kommer Karolinska Institutet att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande krav, exempelvis genom att kräva garantier om att parten skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.
I samband med att du lämnar dina uppgifter till oss kommer du att informeras om att en överföring till tredje land kommer ske.

Hur länge dina personuppgifter finns kvar vid Karolinska Institutet

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in. Eftersom Karolinska Institutet är en statlig myndighet kan vi behöva spara personuppgifterna även efter att ändamålet är uppfyllt om detta krävs enligt lag. Detta sker bland annat inom utbildningen vid Karolinska Institutet där studiebetyg sparas även efter att du har avslutat dina studier för att efterleva arkivlagen och högskolelagen. Inom forskningen vid Karolinska Institutet sparas personuppgifter efter avslutat forskningsprojekt för att efterleva arkivlagen och säkerställa forskningens kvalitet.

Dina rättigheter som registrerad

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
 • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade i vissa situationer.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av vissa av dina personuppgifter begränsas och att återkalla lämnat samtycke.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, har frågor om dataskydd eller är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter kan du kontakta KI genom
e-post till registrator@ki.se eller brev till Registrator, Karolinska Institutet,
171 77 Stockholm. Besöksadress: Nobels väg 5, Solna.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina frågor kan du framföra ditt klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i Sverige.

Policyn i sin helhet