Mediekontakter i samverkan med andra organisationer

Karolinska Institutet är en eftertraktad samarbetspartner för såväl andra universitet som företag och olika organisationer. Många av våra forskare driver också företag som en utveckling av sin akademiska verksamhet. Detta ger ökad möjlighet till kontakt med journalister världen över, men ställer också stora krav på tydlighet i kommunikationen när det gäller roller och ansvarsfördelning.

En av presstjänstens uppgifter är att ge stöd och vägledning till universitetets medarbetare så att mediekontakter kring samarbeten av olika slag blir så tydliga och korrekta som möjligt. Nedan följer några riktlinjer i detta arbete presenterat områdesvis.

Logotyper och samordning

Vi är generösa med att namnge andra organisationer i löpande text i våra egna pressmeddelanden och nyhetsartiklar på webben, samtidigt som vi strävar efter att begränsa antalet pressutskick med liknande innehåll från flera olika organisationer till samma grupp journalister. Vi försöker också hålla antalet logotyper nere i våra pressutskick.

Mer information om KI:s logotyp och samprofilering

Vetenskapliga publikationer

För kommunikation med medierna om vetenskapliga publikationer följer vi gängse internationell praxis inom vetenskapssamhället och låter det universitet där korresponderande författare eller motsvarande är verksam ta ledningen i arbetet och stå som avsändare för pressinformationen. Övriga berörda universitet har möjlighet att publicera nyhetsartiklar på sina egna webbplatser. 

Instruktioner för nyheter och pressmeddelanden om vetenskapliga artiklar

Doktorsavhandlingar

Pressmeddelanden om doktorsavhandlingar som läggs fram vid Karolinska Institutet, men där doktoranden är anställd inom en annan akademisk organisation, myndighet, sjukhus eller företag, skickas ut från Karolinska Institutets egen presstjänst. Vi är då generösa med att namnge samarbetspartnern i löpande text. En samarbetspartner kan skicka ett enklare nyhetstips till utvalda journalister, förutsatt att det framgår var forskarutbildningen har ägt rum. En samarbetspartner kan självklart också publicera nyheter i egna kanaler om avhandlingen.

Instruktioner för nyheter och pressmeddelanden om doktorsavhandlingar

Näringsliv

I de fall där privata företag har varit involverade i exempelvis en vetenskaplig studie kan det vara befogat gå ut var och en för sig med pressinformation. Handlar det om att informera om ett nytt samarbete mellan vårt universitet och ett företag kan däremot ett gemensamt offentliggörande till medierna vara att föredra. Hur kommunikationen utformas avgörs från fall till fall. För forskare som samarbetar med näringslivet kan det vara bra att känna till huvuddragen i branschorganisationen LIF:s etiska regelverk. Tänk också på att fylla i din bisyssloredovisning på PA-webben (Primula).

Forskningsfinansiärer

Vi uppmuntrar forskningsfinansiärer att själva kommunicera med journalister och allmänhet om anslag och priser de delar ut till våra forskare. I möjligaste mån försöker vi följa upp med nyhetspublicering på våra webbplatser. När det gäller vår kärnverksamhet avgör vi själva hur och när vi kommunicerar, men är samtidigt generösa med information om vilka organisationer som bidragit ekonomiskt. I pressutskick om publicerade vetenskapliga artiklar ska denna information alltid finnas med.

Nationella faciliteter och EU-nätverk

Karolinska Institutet ingår i samarbeten kring nationella och regionala forskningsresurser av olika slag, så som SciLifeLab och NEAR. I dessa samarbeten följer vi internationell praxis när det gäller kommunikation till journalister om vetenskapliga artiklar (se ovan). När det gäller övrig kommunikation med medierna, exempelvis om nya samarbeten eller apparatur, står däremot berörd anläggning som avsändare.

EU-nätverk och liknande internationella forskningssamarbeten räknas normalt som egna enheter med egen profil, webbsida och logotyp. Vanligen görs en liknande uppdelning när det gäller ansvar och avsändare för pressinformation som för de nationella forskningsresurserna. Men det finns tillfällen då den koordinerande organisationen kan ta ett större ansvar för pressutskick, liksom önskemål och separata nationella kommunikationsinsatser från nätverkets medlemsorganisationer. Hur detta arbete planeras avgör vi från fall till fall. Vi försöker också publicera en gemensam central nyhet på ki.se i det fall flera EU-projekt där KI ingår offentliggörs.

Kontakt

Presstjänsten

Telefon: 08-524 860 77

E-post: pressinfo@ki.se

Presstjänsten är öppen 09.00-17.00 på vardagar. 

MS
Innehållsgranskare:
2023-12-19